تحلیل محتوای کتاب درسی«کارگاه نوآوری و کارآفرینی» پایه یازدهم رشته امور زراعی از نظر توجه به مؤلفه های کارآفرینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشگاه پیام نور

3 استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده

این پژوهش با هدف ارزیابی کتاب درسی«کارگاه نوآوری و کارآفرینی» از نظر میزان توجه به مؤلفه‌های کارآفرینی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بوده است. جامعه آماری پژوهش کتاب «کارگاه نوآوری و کارآفرینی» پایه یازدهم دوره دوم متوسطه فنی و حرفه-ای(رشته امور زراعی) بوده است. در این پژوهش با توجه با ماهیت پژوهش نمونه‌گیری انجام نشده و کل محتوای کتاب مورد بررسی قرارگرفته شده است. ایزار جمع‌آوری اطلاعات سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته بوده که روایی آن با استفاده از نظرات صاحبنظران و پایایی آن با استفاده از روش بازآزمایی(89درصد) بدست آمد. نتایج پژوهش با استفاده از آمار توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد که در کتاب«کارگاه نوآوری و کارآفرینی» در مجموع 244 مرتبه به شاخص‌های کارآفرینی توجه شده است. در این کتاب مؤلفه «خلاقیت و نوآوری» با 90 فراوانی(37درصد) بیشترین توجه و به مؤلفه «مسؤلیت‌پذیری» با 5فراوانی(2درصد) کمترین توجه مبذول شده است. از نظر شاخص ضریب اهمیت نیز مؤلفه «توفیق طلبی» با ضریب اهمیت 138/0دارای بیشترین ضریب اهمیت و مؤلفه «ریسک پذیری» با ضریب اهمیت 027/0، دارای کمترین ضریب اهمیت بوده‌اند. در میان پودمان‌های کتاب، پودمان‌ «نوآوری و تجاری-سازی محصول» با 97 فراوانی(7/39درصد)، دارای بیشترین فراوانی و پودمان‌های «بازاریابی و فروش» و «ایجاد کسب و کار نوآورانه» هر کدام با 18 فروانی(4/7درصد)، دارای کمترین فراوانی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of “Innovation and Entrepreneurship Workshop” Textbook Taught at 11th Grade, Farming Discipline, Secondary School, From Perspective of Attention to Components of Entrepreneurship

نویسندگان [English]

  • Sirous Mahmoudi 1
  • Mahmod Sharafi 2
  • Hamid Reza Imanifar 3
1 Payame Noor University
2 payame noor university
3 payame noor
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the "Innovation and Entrepreneurship Workshop" textbook in terms of attention to the components of entrepreneurship. The research method was content analysis. The study population included, Innovation and Entrepreneurship Workshop textbooks eleventh grade Secondary secondary school in school year 2020 Considering the nature and logic of the research, the entire text of the book was examined as an example. Measurement tool, self-made content analysis checklist Consisting of 13 Index was, the validity of the use of professional judgment (validity and content) determined using retest reliability 0.89 respectively. results using descriptive statistics were used in the process of Shannon entropy analysis. Based on research, "Innovation and Entrepreneurship Workshop", textbooks eleventh grade Secondary secondary school 270 times concepts of entrepreneurship, focused The index distribution of its importance. In this book, the component of "creativity and innovation" with 90 frequencies (37%) has received more attention and the component of "responsibility" with 5 frequencies (2%) has received the least attention. In terms of coefficient of importance index, the component of "success" with a coefficient of importance of 0.138 had the highest coefficient of importance and the component of "risk-taking" with a coefficient of significance of 0.027, had the lowest coefficient of importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity
  • Entrepreneurship
  • Innovation and Entrepreneurship Workshop Book