کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه‌بندی مؤلفه‌های کارآفرینی درون سازمانی مبتنی بر نوآوری باز در آموزش عالی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارآفرینی -دانشکده مدیریت و کارافرینی دانشگاه آزاد اسلامی علی اباد کتول-ایران

2 گروه کارآفرینی -دانشکده اقتصاد و مدیریت وکارآفرینی -دانشگاه ازاد اسلامی -علی اباد کتول -ایران

3 کارافرینی - دانشکده اقتصاد و مدیریت و کارافرینی دانشگاه ازاد علی اباد کتول -ایران

4 گروه آموزش و ترویج کشاورزی -دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی -گرگان

چکیده

هدف از این مطالعه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در رتبه‌بندی مؤلفه‌های کارآفرینی درون سازمانی مبتنی بر نوآوری باز در دانشگاه پیام نور بود. پژوهش حاضر از نوع کاربردی- توسعه‌ای بوده و از نظر روش گردآوری داده‌ها آمیخته (کیفی-کمی)، اکتشافی-تاییدی است. نخست با 22 نفراز خبرگان بر اساس تخصصشان در زمینه موضوع پژوهش مصاحبه اکتشافی صورت گرفت. در مرحله بعد مصاحبه نیمه ساختارمند با خبرگان، بر اساس روش گلوله برفی1 صورت گرفت. در این پژوهش و بر اساس اشباع نظری 135مصاحبه به انجام رسیده است. برای یافتن تم‌ها، ابتدا داده‌های کیفی حاصل از مرور مبانی نظری و مصاحبه‌ها کدگذاری ودسته‌بندی شدند. درابتدا 4‌ تم اصلی (ابعاد) و 32 تم فرعی (شاخه‌ها) نوآوری باز شناسایی شدند و در نهایت با استفاده از پرسشنامه غربالگری وبهره‌گیری مجدد از نظر خبرگان، همچنین با استفاده از روش فرآیند سلسله مراتبی و انجام مقایسات زوجی به کمک نرم افزار‌Expert Choice11، تعداد2 تم اصلی ابعاد و24 تم فرعی (شاخه‌ها) نوآوری باز در دانشگاه، انتخاب و اولویت-بندی گردید. براساس نتایج حاصل از رتبه‌بندی ابعاد ومولفه‌های کارآفرینی درون سازمانی مبتنی برنوآوری باز، با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی‌(AHP)، مشخص گردید که بعد سازمانی نسبت به بعد انسانی از اولویت بیشتری برخوردار است. اولویت بندی مولفه‌ها به تفکیک ابعاد در مورد مولفه‌های بعد سازمانی به ترتیب مولفه‌های فرآیند (287/0)، مولفه‌های ساختار سازمانی (226/0)، مولفه‌های محتوایی (113/0) بود. مولفه‌های بعد انسانی به ترتیب شامل عوامل انگیزشی (152/0)، رهبری (103/0)، وفرهنگ (072/0) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Hierarchical Analysis Process in Ranking Components of Entrepreneurship Based on Open Innovation in Higher Education (AHP)

نویسندگان [English]

  • Bita Tabatabaee Amid 1
  • Seyed Mohammad raze Hossini 2
  • Roohalla Samiee 3
  • Mohammad Sharifsharifzadeh 4
1 PhD student of organizational entrepreneurship, AliAbad Katol Branch, Aliabad Azad University, Aliabad, Iran
2 Entrepreneurship Department - Faculty of Economics, Management and Entrepreneurship - Islamic Azad University - Aliabad Katoul - Iran
3 Entrepreneurship Department - Faculty of Economics, Management and Entrepreneurship - Islamic Azad University - Aliabad Katoul - Iran
4 Department of Agricultural Education and Extension - University of Agricultural Sciences and Natural Resources - Gorgan
چکیده [English]

The purpose of this study was a hierarchical analysis process in ranking the components of intra-organizational entrepreneurship based on open innovation at Payame Noor University. The present research is of applied-developmental type and in terms of data collection method is mixed (qualitative-quantitative) exploratory-confirmatory. First, exploratory interviews were conducted with several experts based on their expertise in the research topic. In the next stage, semi-structured interviews with experts were conducted based on the snowball method. In this study, based on theoretical saturation, 22 interviews were conducted. Initially, to‌ ‌‌find themes, qualitative data from reviewing theoretical foundations and interviews with experts were coded and categorized. Finally, using a screening questionnaire and reuse from the experts' point of view, as well as using a hierarchical process method and performing pairwise comparisons using Expert Choice11 software, 7 main themes (dimensions) and 20 sub-themes (branches), as components of intra-organizational entrepreneurship based on open innovation, were identified. Based on the results, using the Analytic Hierarchy Process (AHP) method, ranking the dimensions and components of entrepreneurship within the organization based on open innovation was determined. According to the results, the organizational dimension has more priority than the human dimension. Prioritization of components by dimensions for organizational dimension components were process components (0.287), organizational structure components (0.226), and content components (0.113), respectively. The components of the human dimension included motivational factors (0.152), leadership (0.103), and culture (0.072), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Interorganizational Entrepreneurship"
  • "
  • Open Innovation"
  • " Payam Noor University "
  • "AHP hierarchy"