واکاوی موانع پیش‌روی جوامع محلی در بازاریابی تولید گیاهان دارویی (مطالعه موردی: پروژۀ ترسیب کربن تیل‌آباد استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه منابع طبیعی، واحد نور، دانشگاه آزاد اسلامی، نور، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف واکاوی موانع پیش‌روی جوامع محلی در بازاریابی تولید گیاهان دارویی در محدودۀ پروژۀ ترسیب کربن حوزه آبخیز تیل‌آباد در استان گلستان انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش 100 نفر از تولیدکنندگان محصولات گیاهان دارویی که به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه که برای تشخیص موانع پیش‌روی تولیدکنندگان گیاهان دارویی طی مصاحبه با کارشناسان مربوطه، تسهلیگران و همچنین جوامع محلی بر پایۀ روش گلوله برفی صورت پذیرفت بر اساس آن‌ها 31 مانع مشخص گردید. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات کارشناسان و پایایی آن نیز از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ انجام شد که متوسط آن 799/0 به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌‌های گردآوری شده، از نرم‌افزار SPSS25 استفاده شد. در بخش توصیفی از آماره‌های توصیفی نظیر فراوانی، درصد فراوانی و میانگین، و در بخش استنباطی، از تحلیل عاملی اکتشافی به منظور دسته‌بندی موانع و از آزمون تی تک‌نمونه‌ای برای دستیابی به مهم‌ترین بازدارنده‌های بازاریابی محصولات دارویی، و از آزمون من‌ویتنی برای مقایسۀ میانگین چالش‌ها بازاریابی در گروه‌های مختلف، استفاده شد. نتایج نشان دادند، «عدم دسترسی به زیرساخت مناسب و روش‌های ارتباطی» و «عدم مشارکت‌پذیری و بهره‌گیری از تجارب» به ترتیب بیشترین و کمترین موانع پیش‌روی کشتکاران گیاهان دارویی بودند. نتایج آزمون من‌ویتنی نیز نشان دادند، افرادی که در تعاونی‌ها و تشکل‌های روستایی عضو بوده و سابقه‌ای در کشت گیاهان دارویی داشتند نسبت به سایر تولیدکنندگان با چالش‌های کمتری در بازاریابی محصولات‌شان مواجه شدند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Barriers of local communities in marketing of medicinal plants (Case study: Tilabad carbon sequestration project, Golestan province)

نویسنده [English]

  • Seyed Khadijeh Mahdavi
Department of Natural Resource, Nour Branch, Islamic Azad University, Nour, Iran
چکیده [English]

The present study aims to investigate the Barriers of local communities in marketing the production of medicinal plants in the carbon sequestration project of Tilabad watershed in Golestan province. The statistical population of the study was 100 producers of medicinal plant products that were selected by census.The questionnaire as a research tool that to identify the barriers facing the producers of medicinal plants during interviews with relevant experts, facilitators and local communities based on the snowball method, based on which 31 barriers were identified. The validity of the questionnaire was determined using the opinions of experts and its reliability was determined by calculating the Cronbach's alpha coefficient with an average of 0.799. In order to analyze the collected data, SPSS25 software was used. In the descriptive part of descriptive statistics such as frequency, frequency percentage and average, and in the inferential part, from exploratory factor analysis to classify barriers and from the one-sample t-test to achieve the most important barriers to marketing of pharmaceutical products, and from my test. Whitney was used to compare the average marketing barriers in different groups. The results showed that "lack of access to appropriate infrastructure and communication methods" and "lack of participation and benefit from experience" were the highest and lowest barriers for medicinal plant growers, respectively. The results of the Mann-Whitney test also showed that people who were members of cooperatives and rural organizations and had a history of growing medicinal plants faced fewer challenges in marketing their products than other producers

کلیدواژه‌ها [English]

  • village
  • Project
  • Participation
  • Product Supply
  • Sales