موانع و مشکلات کسب و کارهای مبتنی بر تعاونی‌های دانشجویی کشاورزی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه در غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی دانشگاه ایلام

3 استادیار گروه کارآفرینی و توسعه روستایی- دانشگاه ایلام

چکیده

امروزه تعاونی‌ دانشجویی به‌عنوان رهیافتی برای آموزش و بهبود صلاحیت‌های کارآفرینانه دانشجویان مورد توجه قرار گرفته است. از آنجایی‌که شناسایی موانع و مشکلات تعاونی‌های دانشجویی نه تنها سبب تسهیل فرآیند توسعه این کسب و کارها می‌شود، بلکه می‌تواند به استقرار هر چه آسانتر این تعاونی‌ها در آینده نیز کمک کند. لذا، پژوهش حاضر با هدف پدیدارشناسی تجربیات دانشجویان در زمینه موانع و مشکلات تعاونی‌های دانشجویی کشاورزی در غرب کشور انجام شد. این پژوهش با استفاده از روش کیفی پدیدار شناسی انجام شده است که به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کلایزی هفت مرحله‌ای بهره گرفته شد. مشارکت‌کنندگان در این مطالعه شامل تمام دانشجویان مشغول به کار در تعاونی‌های دانشجویی کشاورزی در غرب کشور بودند. نمونه‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف و گلوله برفی مجازی شناسایی شدند که با انجام 11 مصاحبه اشباع داده حاصل شد. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند جمع‌آوری شدند. برای اطمینان‌بخشی به یافته‌های پژوهش از معیارهای تأییدپذیری، اعتبارپذیری و انتقال پذیری بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که مشکلات درون سازمانی تعاونی‌های دانشجویی غرب کشور شامل: ناراحتی جسمی-روانی، مشکلات اقتصادی و مالی، ضعف دانش و اطلاعات عملی و احساس بی‌توجهی به دانشجو می‌باشند. افزون براین، براساس یافته‌های پژوهش مشکلات برون سازمانی تعاونی‌های دانشجویی عبارت از عدم حمایت دانشگاه از تعاونی، عدم حمایت نزدیکان و تلاطم‌های محیطی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Obstacles and Problems of Businesses Based on Agricultural Student Cooperatives: A Phenomenological Study in the western of Iran

نویسندگان [English]

  • Seyyed Amin Mosavi Seresht 1
  • Homayoon Moradnejadi 2
  • Nematollah Shiri 3
1 Ilam University
2 Ilam University
3 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship and Rural Development, Ilam University, Ilam, Iran.
چکیده [English]

Today, student cooperatives are considered as an approach to training and improving entrepreneurial competencies among students. Because identifying the barriers and problems of student cooperatives not only helps to develop these businesses now, but can also help to establish these cooperatives as easily as possible in the future. The present study was conducted with the aim of Phenomenology of students' experiences in the field of obstacles and problems of agricultural student cooperatives in the west of Iran. This research has been done using the qualitative method of phenomenology. In order to analyze the data, the Colaizzi's seven-step method was used. Participants in this study included students working in student cooperatives in the west of Iran. Samples were identified using purposive sampling method and virtual snowball, which was obtained by performing 11 data saturation interviews. Research data were collected through semi-structured telephone interviews. Verification, validity and transferability criteria were used to confirm the research data and findings. The results showed that the intra-organizational problems of students’ cooperatives include: physical and psychological discomfort, economic and financial problems, lack of knowledge and practical information and feelings of inattention to students. In addition, according to the research findings, the external problems of students’ cooperatives include: lack of university support for cooperatives, lack of support from relatives and environmental turmoil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Student Cooperative
  • Agriculture
  • Entrepreneurship
  • Phenomenology