چالش‌ها و راهکارهای توسعه کارآفرینی روستایی در شهرستان بهار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

بیکاری، فقر و مهاجرت از روستا از جمله چالش‌های فعلی جوامع روستایی هستند. توسعه کارآفرینی با کمک به اشتغالزایی و کاهش بیکاری، می‌تواند زمینه‌ساز کاهش فقر و مهاجرت جوانان روستایی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار باشد. در عصر حاضر، توسعه کارآفرینی روستایی از ابزارهای توسعه به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. تحقیق حاضر به تحلیل چالش‌های پیش‌روی کارآفرینی و راهکارهای توسعه آن در روستاهای شهرستان بهار پرداخته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل خانوارهای روستایی ساکن در شهرستان بهار بود (122254 نفر). حجم نمونه مورد مطالعه 280 نفر بود. برای انتخاب نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب استفاده شد، تعداد نمونه انتخابی از هر دهستان بر اساس تعداد جمعیت ساکن در آن دهستان بود. ابزار جمع‌آوری داده پرسشنامه محقق ساخته بود و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر آماره‌های توصیفی از روش تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی (نرم‌افزار SmartPLS) استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از نظر پاسخگویان، بالا بودن هزینه‌های تولید از جمله انرژی و نیروی‌کار (با ضریب تغییرات 368/0) و ضعف زیرساخت‌های حمایتی نظیر بیمه (با ضریب تغییرات 375/0) مهم‌ترین چالش کارآفرینی روستایی بوده است. همچنین، از میان راهکارهای مختلف راهکارهای اقتصادی با ضریب 687/0 (نظیر اعطای تسهیلات و وام‌های کم‌بهره) و پس از آن راهکارهای آموزشی با ضریب 664/0 (نظیر افزایش خودباوری و اعتماد به‌نفس) و راهکارهای حمایتی با ضریب 650/0 (تشویق و حمایت از ایده‌های نو) به ترتیب جزء مؤثرترین راهکارهای توسعه کارآفرینی در سطح روستاهای شهرستان بهار هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges and solutions for rural entrepreneurship development in Bahar county

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rashidian
  • Khalil Kalantari
  • Aliakbar Barati
Department of Agricultural Management and Development, Faculty of Economics and Agricultural Development, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Unemployment, poverty and rural migration are among the current challenges of rural communities. Entrepreneurship development, by create job opportunities and reduce unemployment, can pave the way for reducing poverty and migration of rural youth and achieving sustainable growth and development. In the present era, entrepreneurship, especially in rural areas and creating a suitable environment for its development is one of the tools of economic development of countries, especially developing countries. In this regard, the present research analyzes the challenges of entrepreneurship in the villages of Bahar county and offers solutions that lead to the development of rural entrepreneurship. The statistical population includes rural households living in Bahar county (122254 persons). The studied sample size were 280 persons. Stratified sampling method with proportional assignment based on population size of each rural area was used to select the samples. The required data were collected through researcher-made questionnaire. To analyze data both descriptive and inferential (confirmatory factor analysis based on partial least squares approach using SmartPLS software) methods were used. The results of this study showed that in general, the high production costs including energy and labor (0.368) was the most important challenges of rural entrepreneurship. Also, among the various solutions, economic solutions loans (0.687) include finantial facilities and low-interest and then educational solutions (0.664) such as increasing self-confidence and self-belief, and supportive solutions (0.650) include encouraging and supporting new ideas are respectively among the most effective strategies for entrepreneurship development in Bahar rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Rural Entrepreneurship
  • Rural development
  • Rural Employment
  • Bahar County