امکان‌سنجی اﻳﺠﺎد ﻛﺴﺐ‌و‌ﻛﺎر پرورش قارچ دکمه‌ای (مطالعه موردی در بخش ضیاءآباد استان قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت کسب و کار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

امروز تردیدی وجود ندارد که راه حل قطعی بسیاری از مشکلات کشور، رونق تولید است اما این رونق تصادفی حاصل نخواهد شد و برای حصول آن نیاز است که قبل از ایجاد کسب‌وکار، ملاحظات بازار، فنی و اقتصادی مدنظر قرار گیرد. مقاله‌ی پیش‌رو با هدف شناخت زمینه‌ی تولید و بررسی توجیه‌پذیر بودن پرورش قارچ دکمه‌ای در بخش ضیاءآباد استان قزوین می‌باشد. روش این تحقیق از نوع آمیخته می‌باشد به این ترتیب که ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 28 نفر از تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان داده‌های تحقیق گردآوری شد و سپس داده‌های کیفی به اعداد کمّی ترجمه شد و بر همین مبنا نسبت‌های اقتصادی و مالی محاسبه شد.
پس از انجام بررسی مشخص شد که پرورش قارچ دکمه‌ای در استان قزوین از نظر بازار مشکلی نداشته و بازار مصرف مناسبی برای محصول فراهم بوده است و همچنین ابزار و تجهیزات مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب‌وکار به راحتی از داخل کشور قابل تأمین است درنتیجه طرح از نظر فنی و تکنولوژی نیز موجه می‌باشد. در ادامه با داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها بهمراه شاخص‌های ارزیابی اقتصادی طرح‌ها (NPV، IRR، B/C و POP) به بررسی سوددهی طرح پرداخته شد تمام نتایج شاخص‌ها گواه این بودند که طرح دارای سوددهی مثبت و قابل قبول است و اجرایی کردن طرح موجب اشتغال‌زایی جوانان و رونق بیشتر تولید در منطقه می‌گردد. در نهایت توصیه‌ها و پیشنهاد‌هایی به تولیدکنندگان و سایر محققان ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility study of creating button mushroom breeding business (case study in Ziaabad district of Qazvin province)

نویسندگان [English]

 • Amir Hossein Rahbar 1
 • Mehdi Saeedi 2
1 Assistant Prof., Faculty of Management and Accounting, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
2 MSc. Student in Business Management, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran
 1. اصغری بیرام، ز.، و بصیری، ع. (1389). بهینه‌سازی فرآیند خشک‌کردن ترکیبی اسمز-هوای داغ برش‌های قارچ دکمه‌ای توسط روش سطح پاسخ. ﻋﻠﻮم ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ، 7(2): 50-39.

  1. آقاجانی، ح.، عباسقلی‌پور، م.، و فهیمی‌راد، م. (1392). تبیین روش‌های تأمین مالی طرح‌های کارآفرینانه مطالعه موردی تعاون گران استان مازندران، فصلنامه رشد فناوری، 9(36): 36-29.
  2. الوانی، س.، و رحمتی، م. (1387). ﺑﺮرﺳﻲ اﻗﺘﺼﺎدی زمینه‌های اﻳﺠﺎد کسب‌وکار در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻞ و ﮔﻴﺎﻫﺎن زﻳﻨﺘﻲ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، 1(1): 50-11.
  3. بارن، ر.، و شین، ا. (1964). کارآفرینی: دیدگاه فرآیندی.ترجمه م. زالی، و ر. و. شکوهی (1393)، چاپ سوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  4. بنایان کرمانی، م.، مهدیان، ا.، و کاراژیان، ر. (1396). تأثیر بسته‌بندی نانو کامپوزیتهای زیست‌تخریب‌پذیر برپایه پلی اتلین-نشاسته-نانورس بر خصوصیات فیزیکوشیمایی قارچ دکمهای. علوم صنایع غذایی، 15(76):329-335.
  5. ذکائی، م.، بازیار، س.، و خانه باد، م. (1389). تکنولوژی پیشرفته تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻳﺴﺘﻰ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻰ ﻭﺍﺣــﺪ ﺯﻧﺠﺎﻥ، 26-19.
  6. رحیمی، م.، ایزدی، ح.، و جمشیدی، ح. (1395). آزمون مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل‌دهنده آن در سودآوری شرکتهای کوچک و متوسط عضو بنگاه اقتصادی غیر بورسی مبتنی بر متغیرهای ترکیبی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 5(19): 127-117.
  7. رستمی، ف.، ادریس اله ویسی، م.، و ریحانی‌فر، ب. (1393). چالشها و تنگناهای توسعة پرورش قارچ خوراکی (مطالعة موردی: استان کرمانشاه). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45(3): 482-467.
  8. رنجبریان، ب.، و نبوی چاشمی، س. (1379). بررسی روشهای بازاریابی و ترویـــج محصولات شیری مطالعه موردی: محصول پنیر.اقتصاد کشاورزی و توسعه، 8(31): 233-217.

  10. سعیدی، م.، خجسته‌پور، م.، عباسپور‌فرد، م.، فارسی، م.، و نیکخواه، ا. (1393). بررسی انرژی مصرفی تولید قارچ دکمهای (Agaricus bisporus) در سطوح مختلف بستر کشت سالیانــه در استان خراسان رضوی. نشریه مکانیزاسیون کشاورزی، 1(2): 67-57.

  1. سیدان، س. (1379). بررسی اقتصادی کشت سیر در استان همدان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 8(31): 137-151.

  12. شادمانی، ع.، و صالح، ا. (1383). بررسی روشهای مورد استفاده در ارزیابی مالی و اقتصادی طرحهای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﮐـﺸﺎورزی، 1383(4): 69-87.

  13. شفیعی، م. (1397). راهنمای تهیه طرح کسب ‌و ‌کار (طرح جامع تدوین چشم‌انداز پروژه قبل از اجرا)، چاپ چهاردهم، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.

  14. صالح، ا.، سعیدی، آ.، و یزدانی، س. (1387). بررسی عوامل مؤثر بر سودآوری واحدهای تولیدی قارچ دکمه‌ای (مطالعه موردی: استان تهران). پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، 61-53.

  1. صمدی، ع. (1398). طراحی و ایجاد صنایع (مطالعات امکان‌سنجی)، چاپ اول، همدان: مرکز نشر دانشگاه بوعلی سینا.

  16. فارسی، م.، جلال‌زاده، ب.، و ملک زاده، خ. (1388). اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه‌ای. ششمین کنگره علوم باغبانی ایران، رشت، دانشگاه گیلان.

  17. فارسی، م.، طاهری، پ.، و کردیانی، ا. (1389). بررسی نقش قارچ‌های گرمادوست در کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای سفید.ﻧﺸﺮﻳﻪ علوم باغبانی (ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻠﻮم و ﻛﺸﺎورزی)، 24(2): 275-265.

  18. قربانی، م.، و ترابی، س. (1396). بررسی عوامل کیفی مؤثر بر قیمت قارچ‌های خوراکی (مطالعه موردی: منطقه شش شهرداری تهران). اقتصاد کشاورزی و توسعه، 25(99): 149-125.

  19. کهنسال، م.، سادات همراز، س.، و احمدی، ح. (1387). ارزیابی اقتصادی ایجاد گاوداری شیری مطالعه موردی شهرستان گناباد. سومین کنگره علوم دامی کشور.

  20. گردان، ح.، خاتمی‌راد، م.، ذوالعلی، ج.، و فارسی، م. (1386). معرفی و ثبت سه نژاد اصلاح‌شده از قارچ خوراکی دکمه‌ای، Agaricus bisporus. مجله دانش کشاورزی، 17(2):171-188.

  21. گوبینگر، ک.، رابل، م.، سوان، ا.، و ورانی، ت. (1395). مدیریت نوآوری و محصول، ترجمه م. اکبری، ا. ذرره‌پرور شجاع، و ا. ذره‌پرور شجاع، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

  22. محبوبی، م. (1395). بررسی موانع توسعه کسب وکارهای پرورش قارچ خوراکی در نواحی روستایی استان گلستان.نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 3(4): 104-117.

  1. مرادی، م. (1394). محیط کسبوکار؛ نظریه‌ها، شاخص‌ها، تکنیک‌ها. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
  2. مرکز آمار ایران. (1396). نتایج سرشماری از واحدهای پرورش قارچ خوراکی کشور سال 1396. تهران: مرکز آمار ایران.

  25. مقصود، ف.، ملکیان، آ.، محسنی ساروی، م.، و بذرافشان، ا. (1393). پایش و پهنه‌بندی خصوصیات خشکسالی هواشناسی با استفاده از مدل زنجیرة مارکوف و روش‌های زمین آمار (مطالعه موردی: استان قزوین). مرتع و آبخیزداری، 69(4):1099-1075.

  26. مقیمی، س.، و احمدپور داریانی، م. (1387). آﻣﻮزش ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در کسب‌وکارهای ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻮﺳﻂ و اﻳﺮان: راﻫﻜﺎرﻫﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و راهکارها. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، 1(1): 245-207.

  1. مهدی‌پور، ا.، صدرالاشرافی، م.، و کرباسی، ع. (1384). بررسی بازاریابی محصول سیب‌زمینی در ایران. علوم کشاورزی، 11(3):121-131.
   1. Chauhan, S. (2019). Economic viability of button mushroom cultivation in Himachal Pradesh. Himachal Journal of Agricultural Research, 45(1&2), 80-88.
   2. Clarke, M. (2019). Industry-specific impact assessment program: mushroom. Hort. innovation, 1-18.
   3. Dey, A., Patel, S., and Rashid, M.M. (2020). Small-scale Mushroom Production Unit for the Upliftment of Rural Economy and Women Empowerment in India: A Review. Current Journal of Applied Science and Technology, 39(2): 38-46.
   4. Frempong, A. (2000). A Study of the Profitability of Mushroom Cultivation in the Greater Accra Region of Ghana. University of Ghana.
   5. Jat, B.L., Jat, D.K., Choudhary, D.S.P., Akbar, I.U., and Rawat, R.S. (2017). The Study of Profitability of Mushroom Cultivation in Kashmir. Biosciences, 10(10): 1897-1907.
   6. Kumar, S., Chand, G., Srivastava, J., and Ahmad, M.S. (2014). Postharvest
    technology of button mushroom: a socio-economic feasibility
    . Journal of Postharvest Technology, 2(2), 136-145.
   7. Poudel, S., and Bajracharya, A. (2011). Prospects and challenges of mushroom cultivation in Nepal: A case study of Lakuri Bhanjyang, Lalitpur. A paper presented to Environment Veteran Firm (EVF), Japan and Nepal-Japan Project Team members at Tokyo City University, Japan, 1-4.
   8. Sharma, K., Kothari, S., Panwar, N., Rathore, N., and Samar, K. (2020). Experimental Investigation on Farmer-Friendly Hybrid Dryer for Indoor Drying of Mushroom. Advances in Energy Research, 2: 81-92.
   9. Tahir, A., and Hassan, S. (2013). Economic feasibility of small-scale button mushroom.