تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح‌های اشتغال‌زای کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در شرایط کنونی موضوع اشتغال یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی در کشور است. در این راستا یکی از نهادهایی که با اجرای طرح‌های اشتغال سعی در حل مشکل داشته است، کمیته امداد امام خمینی(ره) است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح‌های اشتغال‌زای کمیته‌ امداد اما‌م خمینی(ره) در استان گلستان انجام گرفته است. پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان به تعداد 80 نفر بودند که به شیوه تمام-شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارSpss و Excel استفاده شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین فرصت‌های طرح‌های اشتغال‌زا "ایجاد فرصت رشد و ارتقای شخصیت مددجویان" و "صیانت از نهاد خانواده" و مهم‌ترین تهدیدها "نبود تعاونی‌های حمایت‌کننده از کسب و کارهای خانگی"، "واردات بی‌رویه محصولات مشابه با قیمت کمتر" و "عدم آشنایی مددجویان به روش‌های تبلیغاتی" بود. "خرید ارزان قیمت محصولات تولیدی توسط دلالان" و "نبود برند مشخص برای محصولات تولیدی مددجویان" مهم‌ترین نقاط ضعف و "کمک به توسعه بازار تولید و مصرف" و "انعطاف‌پذیری بیشتر طرح‌ها با شرایط محیط زندگی" از مهم‌ترین نقاط قوت بود. همچنین نتایج نشان داد تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح‌های اشتغال‌زا در ناحیه راهبرد‌ رقابتی قرار دارد یعنی باید با بهره‌جستن از فرصت‌ها نقاط ضعف را از بین ببریم.

کلیدواژه‌ها


 امینی، ع. ر. 1392. آسیب­شناسی محیط کسب و کار اقتصاد ایران و نقش آن در سرمایه­گذاری (عارضه­یابی مسائل و چالش­های محیط کسب و کار ایران جهت سرمایه­گذاری)، اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار، 27 و 28 آذر، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، مشهد، ایران.
بارانی، ش.، اطهری، ز.، زرافشان، ک. 1388. بررسی دلایل گرایش به کارافرینی دانشجویان علمی- کاربردی کشاورزی. مطالعه موردی استان کرمانشاه. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 2 (6): 73-99.
تقی بیگی، م.، آگهی، ح.، میرک زاده، ع. 1393. بررسی موانع و راهکارهای مناسب توسعه­ی مشاغل خانگی روستایی شهرستان اسلام­آباد­غرب. مجله پژوهش­های روستایی، 5 (2): 283-310.
چهارباشلو، ح.، عطاران، ع.، اصلانی، ب. 1392. نقش دانشگاه­ها در توسعه فرهنگ کارآفرینی: یک مطالعه تطبیقی، همایش ملی دانشگاه کارآفرین (صنعت دانش محور)، 25 اردیبهشت، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران، 1-15.
چراغی، ح.، چراغی، ا.، پورافکاری، ن. 1393. بررسی تاثیر وام­های خوداشتغالی بر اشتغال پایدار مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آبدانان. فصلنامه توسعه اجتماعی، 9 (2): 203-216.
خشک دامن، م. 1387. نمایی از طرح­های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره). کتاب ماه علوم اجتماعی،  1 (109): 86-90.
دیوید، فرد. آر. 1389. مدیریت استرتژیک، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. تهران: انتشارت دفتر پژوهش­های فرهنگی.
رزمجو، م.، قاسمی، ا.، رمضانی، ع. 1392. معرفی مدل کمیته امداد امام خمینی (ره) در توانمندسازی مددجویان از طریق کارافرینی و توسعه اشتغال. دومین کنفرانس بین­المللی مدیریت، کارافرینی و توسعه اشتغال، قابل بازیابی در http://www.civilica.com
رضایی، ر. و صفا، ل. 1395.  بررسی موانع توسعه بنگاه­های کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و کارآفرینی کشاورزی در استان زنجان. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2(1): 67-79.
رضایی، ر. و نجفی، ب. 1394. موانع راه­اندازی و گسترش کسب وکارهای خانگی در مناطق روستایی شهرستان ارومیه. مجله توسعهکارآفرینی، 8 (3): 433-451.
سعدی، ح. و حیدری، ف. 1392. تعاونی­های کسب و کار خانگی در استان همدن (چالش­ها و راهکارها). مجله توسعه کارآفرینی، 6 (1): 87-104.
شریف­زاده، الف.، خواجه­شاهکوهی، ع.، عبدالله­زاده، غ.، شریفی، م. 1393. آسیب­شناسی توسعه­ی کسب و کارهای خانوادگی روستایی در استان گلستان. مجله پژوهش­های روستایی، 5 (1): 1-24.
شهرآبادی، ا. و بشیری، ن. 1388. آرتور لوئیس برنده دریافت جایزه در سال 1979، بورس، شماره 86.
فیض­پور، م.ع. و آسایش، ف. 1391. آسیب­شناسی بنگاه­های کوچک و زودبازده صنایع تولیدی استان کرمان. کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش­بنیان.
قنبری، ی.، نوری، ر. و غفورزاده، ی. 1395. ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) در توسعه اشتغال پایدار روستاها. فصلنامه علمی و پژوهشی اقتصاد اسلامی، 16 (64): 117-181.
کرباسی، ع.، اثنی­عشری، هـ.، عاقل، ح. 1387. پیش‌بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران. فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 22(2): 31-43.
کمیته امداد امام خمینی (ره). آمار بخش اشتغال و خودکفایی. استان گلستان، 1396.
محترم، س.، محبوبی، م.، عبداله­زاده، غ. 1394. نقش نهادهای حمایتی در توسعه کارآفرینی: مطالعه طرح‌های اشتغال­زای کمیته امداد امام خمینی(ره). نشریه کارافرینی در کشاورزی، 2 (4): 75-92.
محمدخانی، م.، بهرامیان، ر.، و دلیل­گو، س. 1390. بررسی موانع توانمندسازی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) از طریق طرح­های خودکفایی در استان اصفهان. مجموعه مقالات برگزیده همایش ملی توانمندسازی با رویکرد جهاد اقتصادی در کمیته امداد امام خمینی (ره). تهران، خرداد 1390، 183-202.
موسسه کار و تامین اجتماعی. 1394. اعتبارسنجی و آسیب­شناسی طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خاانگی. طرح پژوهشی. دانشگاه علامه طباطبایی:
44-57، قابل دسترس در: www.Issi.ir
میرلطفی، م.، علوی­زاده، الف.، بدخش، ی. 1393. آسیب­شناسی اثرات توسعه مشاغل خانگی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای بخش دیشموک شهرستان کهگیلویه. مجله پژوهش و برنامه­ریزی روستایی، 3 (5): 1-11.
نجفی، ب. و صفا، ل. 1393. بررسی کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه و موانع و چالش­های توسعه آنها در مناطق روستایی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 1(2): 61-73.
نشریه بازار کار. 10 اسفند 1389. سال 11. شماره 593، قابل بازیابی در www.bazarekar.ir.
ورمزیاری، ح. و کلانتری، خ. 1391. مقایسه الگوی اسلامی با الگوهای نظری اقتصاد توسعه درباره توزیع اعتبارات تولیدی، فصلنامه توسعه کارآفرینی، 5 (4): 149-168.
هریسون، ج. و کارون، ج. 1382. مدیریت استراتژیک. ترجمه بهروز قاسمی. تهران:  انتشارات هیات.
Aalam, M.M., Hossain, M.M., and Zaman, F. 2009. Non-institutional Barriers to Entrepreneurship Development in Bangladesh. Proceeding of the international conference of annual Asian business research. Bangladesh.
Adkins, D., Sherman, H., Yost, C. 2001. Identifying obstacles to the success of rural business incubators. Contractor Paper. TVA Rural Studies Program. National Business Incubation Association.    
Galloway, L. and Kapasi, I. 2014. Rural home-based businesses and their contribution to rural lives: An exploratory study. Research Report, Heriot-Watt University, Edinburgh.
Galloway, L. and Kapasi, I. 2014. Rural home-based businesses and their contribution to rural lives: An exploratory study. Research Report, Heriot-Watt University. Edinburgh.
Glenn, M., Woods, M. 2005. Home-based business: An economic development alternative. Oklahoma, Cooperative Extension Fact Sheets, Abstract retrieved from http://osufacts.okstate.edu
Herman E. and Georgescu M.A. 2012. Employment strategy for poverty reduction. A Romanian perspective, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58: 406-415.
Kalantaridis, C. and Bika, Z. 2011. Entrepreneurial origin and the configuration of innovation in rural areas: the case of Cumbria. North West England. Environment and Planning, 43 (4): 866-884.
Kantarbayeva, A. 2007. Breaking Down Administrative Barriers to Entrepreneurship in Kazakhstan. Center for international private enterprise. Washington DC, USA.
Liu, C. 2013. Small business job creation hypothesis in Taiwan. International journal of methodology. 47 (3):1459-1492.
McElwee, G. 2006. Farmers as Entrepreneurs: Developing Competitive Skills. Journal of Developmental Entrepreneurship. 11(3): 187-206.
Pisani, M.J., and Patrick, J.M. 2002. Radical Political Regimes in the Americans and MNC Responses: A Conceptual Model. Latin American Business Review. 3 (2): 17-42.
Roberts, L., Chrisman, J. 1997. Under one roof: Toward a reconciliation of home-based work typologies. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 13 (4): 18- 33.
Rosnafisah S., Salvia, S., Sheriff, M., Mohd Sharifuddin, A. 2009. The ebusiness potential for home-based businesses in Malaysia: A qualitative study. International Journal of Cyber Society and Education, 2 (1): 21-36.
Shiri, Nematoollah. Mohammadi, davoud and Hosseini, seyed Mahmoud. 2012. Entrepreneurial intention of agricultural students: effects of roll model, social support, social norms and perceived desirability. Scholars research library. Archives of applied science research. 892-897.
Suhir, E., and Kovach, Z. 2003. Administrative Barriers to Entrepreneurship in Central Asia. Center for international private enterprise. Washington DC. USA.
Todorof, K. 2007. Reducing Shortages in Entrepreneurial / Managerial Skills in Growing SMEs through Purposeful Supporting Structures and Activities. International Conference on Reducing Barriers to Entrepreneurship and Encouraging Enterprise Development: Policy Options. 18-19 June, Geneva, Swiss.
Walker, E., Webster, B. 2004. Gender issues in home-based businesses. Women in Management Review, 19: 404- 412.   
Heritot, K. 2002. A New Approach to Rural Entrepreneurship a Case Study of two Rural Electric Cooperatives, Western Kentucky University, and Noel D. Campbell, North Georgia College & State University.
Markley, D.M .2002. Entrepreneurship in Rural America; Prepared for the NCSL Rural Development Task Force, Center for Rural Entrepreneurship.
Edward J., Chambers and Stuart E., Shaw. 2004. A Primer on Western Canadian Entrepreneurship, The Western Centre for Economic Research gratefully acknowledges the support of Western Economic Diversification Canada, NUMBER: 76.
Stathopoulou, S., Psaltopoulos, D. and Skuras, D. 2004. Rural Entrepreneurship in Europe A Research Framework and Agenda, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 10(9): 404-425.