شناسایی نقش تعاونی های کشاورزی در تقویت روحیه کارآفرینی کشاورزان شهرستان مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ترویج و آموزش کشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی همدان

2 ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اهواز

چکیده

هدف کلی این پژوهش شناسایی نقش تعاونی‌های کشاورزی در تقویت روحیه کارآفرینی کشاورزان شهرستان مهاباد است. این تحقیق پیمایشی بوده و جامعه‌ی آماری تحقیق، شامل 230 نفر از کشاورزان عضو تعاونی‌های کشاورزی در سطح شهرستان مهاباد است که حجم نمونه، با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و روش نمونهگیری تصادفی ساده 111 نفر برآورد شد. به این منظور تعداد 111 پرسشنامه تکثیر و بین افراد نمونه توزیع شد. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه و مصاحبه حضوری بودند. روایی پرسشنامه به تایید اساتید دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان رسید. پایایی پرسشنامه در مرحله پیش آزمون برای قسمت‌های مختلف پرسشنامه بین ۸۵/0 و 90/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS20 استفاده شد. نتایج آزمون مقایسه t تک نمونهای میانگین نشان داد که همه مؤلفههای روحیه کارآفرینی شامل ریسک‌پذیری، کنترل زندگی، خلاقیت، استقلال و اعتمادبه‌نفس در سطح 99 درصد معنادار شدند که این امر نشان‌دهنده تأثیر تعاونی‌های کشاورزی مورد مطالعه در تقویت روحیه کارآفرینی است. همچنین با انجام همبستگی نشان داده شد که کشاورزان با تحصیلات بالاتر؛ نقش و جایگاه تعاونیها را در فعالیتهای کارآفرینانه مؤثر می‌دانند. همچنین نتایج پردازش داده‌ها نشان داد که بین نقش و جایگاه تعاونی در فعالیتهای کارآفرینانه و سابقه عضویت رابطه معنی‌داری موجود ندارد. به منظور مقایسه میانگینها در دو وضعیت موجود و مطلوب، از آزمون t همبسته استفاده شد، بین میانگین نمره‌ دو مؤلفه‌ وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی‌داری در سطح 99 درصد وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


آمدی، ا.، ملک محمدی، ا. و حسینی‌نیا، غ. 1388. تحلیل رگرسیونی عوامل مؤثر بر ترویج کارآفرینی در تعاونی‌های کشاورزی تهران. تعاون،20(7):210-211.
توسلی، ف.، چرمچیان لنگرودی، م. و احمد­پور، ا. 1391. بررسی عوامل موثر بر تقویت روحیه­ی کارآفرینی اعضا تعاونی تولید کشاورزی شهرستان آمل. تعاون و کشاورزی، 3(11): 40-21.
جهانگیری، ش.، برادران، م.، خسروی پور، ب. و غنیان، م. ١٣٩۴. ویژگی­های روانشناختی مرتبط با روحیه کارآفرینانه در دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ورامین. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 7(34): ۱۱۶-١۰۴.
حسینی، م. و سلیمانپور، م. 1385. بررسی اثرات تقویت روحیه کارآفرینی در روند توسعه کشاورزی. مجله جهاد، 273: 265-250.
دنیائی، ح.، یعقوبی، ج. و رجایی، ی. 1389. عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های کشاورزی استان زنجان. تعاون، 21(3): 126-111.
رحیمی، ش. و چوکده، و.1387. تبیین جایگاه تعاونی‌ها در موفقیت کارآفرینان. تعاون، 5(196): 89-69.
رسولی، ع.، رسول­زاده، ب. و عباسی، پ. 1388. عوامل موثر بر موفقیت و عدم موفقیت تعاونی­های تولیدی استان اردبیل. تعاون، 20(210 و211): 90-71.
زمانی، محسن وجان­نثاری، ا. 1388. بررسی عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی در تعاونی­ها (مطالعه تطبیقی در هشت کشور). تعاون، 20(7): 201-200.
سامیان، م.، موحدی، ر. و احمدی‌حق، ا. 1396. نقش تعاونی‌های صیادی استان بوشهر در ترویج روحیه‌ی کارآفرینی میان اعضا. تعاون و کشاورزی، 6(24): ۱۲۸-١۰١.
10. سجاسی قیداری، ح. و عرب تیموری، ی. 1395. سنجش و تحلیل روحیه کارآفرینی شاغلان بخش کشاورزی در مناطق روستایی، مطالعه موردی: دهستان‌های شهرستان خواف. فصلنامه روستا و توسعه، 19(3): 35-25.
11. کرانی، ز.، منصوری‌فرد، ف. و صالحی، ل. ١٣٩٣. بررسی عوامل موثر بر ایجاد روحیه ی کارآفرینی کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 45(2): ۳٢٢-٣١۵.
12. نصیری‌فرد، ا.، الهیاری، م. و دقیقی ماسوله، ز. 1393. تحلیل روحیه ی کارآفرینی مدیران شرکت‌های تعاونی روستایی استان گیلان. مجله تعاون و کشاورزی. 3(12): ۱۵۵-١٣۴.
نعمتی، م. 1392. بررسی ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه‌های دولتی تهران. نوآوری و ارزش آفرینی. 1(3): 64-67.
وزارت تعاون. 1384. مشارکت مردمی در سازمان­های تعاونی، معاونت تحقیق، آموزش و ترویج.
Ang, S.H., and Hong, D.G. 2000. Entrepreneurial spirit among east Asian
Chinese. Thunderbird International Business Review, 42(3): 285-309.
Padilla-Meléndez, A., Fernndez-Gmez, M.A., and Molina-Gomez, J. 2014. Feeling the risks: Effects of the development of emotional competences with outdoor training on the entrepreneurial intent of university students. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-24.
Shiri, N., Alibaygi, A., and Faghiri, M. 2013. Factors affecting entrepreneurial motivation of agricultural students at Razi University International Journal of Agricultural Management and Development, 3(3): 175-180.