عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر پارادیم در گروه تحقیقات کیفی قرار می‌گیرد و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند جمع‌آوری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و کارآفرینان بخش کشاورزی بود. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان از روش نمونه‌گیری هدفمند بهره برده شد و در نهایت پس از انجام ده مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. برای بررسی قابلیت اعتبار یافته‌ها نیز از روش بازنگری مشارکت‌کنندگان و کارشناسان و همچنین از جمع‌آوری و تحلیل هم‌زمان داده‌ها بهره گرفته شد. با تحلیل محتوای متن مصاحبه 52 کد مفهومی که نشان‌دهنده عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی بود به دست آمد. فهرست کامل کدها، با توجه به قرابت مفهومی، در قالب شش طبقه موضوعی گروه‌بندی شد که شامل: منابع طبیعی، سرمایه مالی- حمایتی، ویژگی‌ها و فرهنگ کارآفرینی، پشتیبانی و آموزش، قوانین، مقررات و سیاست‌ها و عوامل زیرساختی است.

کلیدواژه‌ها


 افتخاری، ع.، سجاسی قیداری، ح. و رضوی، ح. 1389. راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی، مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده، فصلنامه روستا و توسعه، 13(3): 1-29.
افتخاری، ع.، طاهرخانی، م. و سجاسی قیداری، ح. 1388. تحلیل ابعاد و عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده، فصلنامه روستا و توسعه، 21 (3)، 43-72.
پورجاوید، س.، علی‌بیگی، ا. و زرافشانی، ک. 1390. ارزیابی پیش‌بین‌های خودکارآمدی تدریس آموزشگران هنرستان‌ها و مرکزهای آموزش کشاورزی استان کرمانشاه، پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 17: 67-55.
پورجمشیدی، ح. 1396. عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مورد مطالعه: شهرستان سلسله، استان لرستان)، راهبردهای کارآفرینی در کشاوررزی، 4 (8): 32- 38.
تبریزی، م. 1393. تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی، فصلنامه علوم اجتماعی شماره 64، بهار 1393، 105-138.
حیدری ساربان، و. 1391. عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر)، جغرافیا (فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)، 10 (35): 263- 278.
خسروی پور، ب. و دهقان‌پور، م. 1394. کارآفرینی در بخش کشاورزی از طریق ایجاد و گسترش مشاغل خانگی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2(3): 61-75.
سپه‌پناه، م. و موحدی، ر. 1394. کارآفرینی پایدار رویکردی نو در کشاورزی، نشریه کارآفرینی در
کشاورزی، 2(1): 19-36.
سجاسی‌قیداری، ح.، پالوچ، م.، رکن الدین افتخاری، ع. و صادقلو، ط. 1390. ارائه راهبردهای توسعه کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی با استفاده از روش‌های تحلیل چند متغیره MCDM و SWOT، اقتصاد کشاورزی و توسعه، 19(7).
شکویی، ح. ۱۳۸۴. اندیشه‌هاینودرفلسفةجغرافیا: فلسفه‌هایمحیطیومکتب‌هایجغرافیایی، جلد دوم، گیتاشناسی، تهران.
مظهری، ر.، محمدی خیاره، م.، خیراندیش، م.، جهانبخش رستمی، م. 1396. اولویت‌بندیعواملمؤثر برتوسعهکارآفرینیکشاورزیدرتوسعهروستایی (مطالعهموردی: دهستانکوهستانشهررستمکلا)، راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 4(7): 30-38.
Abdullah, A.A., and Sulaiman, N.N. 2013. Factors that influence the interest of youths in agricultural entrepreneurship. International Journal of business and Social Science, 4(3): 288-302.
Aggarwal, A.K. 2018. Rural Entrepreneurship Development Ecosystem–An Emerging Paradigm of Rural Socio-Economic Development.
Arafat, M.Y., Saleem, I., Dwivedi, A.K., and Khan, A. 2018. Determinants of agricultural entrepreneurship: a GEM data based study. International Entrepreneurship and Management Journal, 1-26.
Carter, M. 2007. Risk0sharing and incentives in the De collectivization of agricultural, Oxford economic paper, Oxford, p30.
Chowdhury, M.S. 2007. Overcoming Entrepreneurship Development Constraints: theCase of Bangladesh,Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, 1(3): 240-251.
Darvishi, A.K. 2003. Capacity and ability of sustainable development in Iran. Iranian J. Agric. Eco. Dev., 5(2), 30-53.
Gries, T., and Naudé, W. 2010. Entrepreneurship and structural economic transformation. Small Business Economics, 34(1): 13-29.
Habbershon, T.G. 2006. The Family as a Distinct Context forEntrepreneurship, From: Praeger Perspectives on Entrepreneurship, Vol. III Edited by Timothy G. Habbershon & Mark Rice.
Hassink, J., Hulsink, W., and Grin, W. 2016. Entrepreneurship in agriculture and healthcare: Different entry strategies of care farmers, Journal of Rural Studies, 43: 27-39.
Isenberg, D. 2011. The entrepreneurship ecosystem strategy as a new paradigm for economic policy: Principles for cultivating entrepreneurship, the Babson entrepreneurship ecosystem project. Babson College, Massachusetts.
Jansen, H. 2006. Rural development policies and sustainable landuse in the hillside areas of Honduras, a quantities livelihoodapproach. Agricultural Economics, 141-150.
Karbasioun, M., Mulder, M., and Biemans, H. 2008. Changes and problems of agricultural development in Iran. World Journal of Agricultural Sciences, 4(6): 759–769.
Langowitz, N., and Minniti, M. 2007. The entrepreneurial propensity of women. Entrepreneurship theory and practice, 31(3): 341-364.
Lanjouw, J.O., and Lanjouw, P. 2001. The rural nonfarm sector: issues and evidence from developing countries. Agricultural economics, 26(1): 1-23.
McElwee, G. 2006. Farmers as entrepreneurs: developing competitiveskills. Journal of Developmental Entrepreneurship. 11(3): 187-206.
Molenhuis, J. 1996. Agri-entrepreneurship: Opportunities in Nova Scotia. Farm Business Management and Economics,6 (8).
Pindado, E., and Sánchez, M. 2017. Researching the entrepreneurial behaviour of new and existing ventures in European agriculture. Small Business Economics, 49(2): 421-444.
Rezaei-Moghaddam, K., and Izadi, H. 2019. Entrepreneurship in small agricultural quick-impact enterprises in Iran: Development of an index, effective factors and obstacles. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1): 17.
Sohns, F., and Diez, J.R. 2017. SelfEmployment and Its Influence on the Vulnerability to Poverty of Households in Rural Vietnam—A Panel Data Analysis. Geographical Review, 107(2): 336-359.
Tohidyan-Far, S., and Rezaei-Moghaddam, K. 2019. Multifunctional agriculture: An approach for entrepreneurship development of agricultural sector. Journal of Global Entrepreneurship Research, 9(1): 23.
Van de Walle, D., and Cratty, D. 2004. Is the emerging nonfarm market economy the route out of poverty in Vietnam?. Economics of Transition, 12(2): 237-274.
Wiklund, J., and Shepherd, D. 2005. Entrepreneurial orientation and small business performance: a configurationally approach. Journal of business venturing, 20(1): 71-91.