بررسی رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان: نقش میانجی یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه بوعلی سینا،همدان، ایران

2 هیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش توصیفی- همبستگی بررسی رابطه گرایش کارآفرینانه و عملکرد در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بود. همچنین نقش میانجی یادگیری سازمانی و فردی و جهت‌گیری یادگیری بررسی شد. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 50 تن از مدیران که به روش تمام شماری انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه‌های استاندارد گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تایید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق برآورد مدل اندازه‌گیری و ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی و تایید شد (94/0<>70/0). برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم افزار Smart PLS 3 استفاده شد. نتایج نشان داد که گرایش کارآفرینانه با عملکرد سازمانی، یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین جهت‌گیری یادگیری با عملکرد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. اما رابطه بین یادگیری سازمانی با عملکرد سازمانی معنی‌دار نیست. افزون بر این، اثر غیرمستقیم گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی از طریق جهت‌گیری یادگیری منتقل می‌شود. بر اساس یافته‌های پژوهش، مدیران و رهبران سازمان می توانند در فرایند بهبود گرایش کارآفرینانه بر مکانیسم یادگیری سازمانی و جهت‌گیری یادگیری تمرکز نمایند و از این طریق عملکرد سازمان را ارتقاء دهند.

کلیدواژه‌ها


اسدی، ح.، قنبرپور نصرتی، ا.، قربانی، م.ح. و دوستی، م. 1388. رابطه بین یادگیری و عملکرد سازمانی در کارشناسان سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران. مدیریت ورزشی، 1: 237-247.
حجازی، ر. و حسینی مقدم، م.ر. 1392. تاثیر گرایش کارآفرینی بر عملکرد بانک‌ها با تأکید بر نقش میانجی بازارگرایی (مطالعه موردی: بانک‌های دولتی و خصوصی استان گیلان). ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه، 166.
حق شناس، ا.، جمشیدیان، م.، شائمی، ع.، شاهین، آ. و یزدان شناس، م. 1386. الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران. فصلنامه علوم مدیریت، 2(8).
خراسانی طرقی، ح. 1391. موانع تغییر و تحول سازمان‌های دولتی. قابل دسترسی در: http://system.parsiblog.com/Posts/11 02
خواهنده کارنما، ا.، دهقان نجم آبادی، ع. و تاج‌پور، م. 1396. بررسی ارتباط گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی کارکنان در مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 11(2): 124-133.
رحمانیان کوشککی، م.، عباسی، ع. 1392. سازوکارهـای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم. مدیریت دولتی، 5(4): 121-138.
رضایی، ر.، بادسار، م. و امین فنک، د. 1394. تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47(4): 865-877.
سنجقی، م. ا.، فرهی، ع.، درودی، ح. و ظهوریان نادلی، ا. 1393. اثر میانجی‌گری تعهد سازمانی بر رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد سازمانی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). 6(1): 1-29.
شمس، غ.ر.، پرداختچی، م.ح. و ملکی، ح. 1392. بررسی تاثیر سازمان یادگیرنده بر عملکرد سازمانی با واسطه یادگیری سازمانی. اندیشه‌های نوین تربیتی، 10(3).
 عباس‌زاده، ح.، درویش، ح.، الوانی، م.، و صالحی صدقیانی، ج. 1390. الگوی استراتژی گرایش به کارآفرینی در نظام بانکی ایران. مطالعات مدیریت راهبردی، 7 : 99-1.
عبیاوی، ن.، مهرعلیزاده، ی. و حسین‌پور، م. 1391. بررسی عوامل تاثیرگذار بر کارآفرینی سازمانی و رابطه آن با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی: کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان). دومین کنفرانس ملی دانشجویی کارآفرینی.
 علامه، م.، و مقدمی، م. 1389. بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی؛ مطالعه موردی: واحد نیرو محرکه شرکت ایران خودرو. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 10(1): 75-100.
قربانی‌زاده، و.، حبیبی بدرآبادی، ح. و ابراهیم‌زاده، ح. 1391.  نقش تعدیل‌کننده فرایند یادگیری در رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد سازمانی. پژوهش‌های مدیریت عمومی. 5(16): 135-161.
 قنبری، س.، اسکندری، ا. و فرهادی، م. 1395. تاثیر استقلال شغلی کارکنان بر ارتقای عملکرد فردی و سازمانی با میانجی‌گری یادگیری فردی و یادگیری سازمانی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 3(8): 77-95.
 کریمی، س.، شاه‌دوستی، م. 1396. از سرمایه اجتماعی به عملکرد شغلی: نقش میانجی گرایش کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان همدان. فصلنامه پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، 10(3) .
 کوشا‌زاده، س.ع.، رحیم‌نیا، ف.، و افخمی روحانی، ح. 1391.  اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آن‌ها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی. فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 3(4): 163-187.
 مقیمی، س.م.، امامی، ف. و کاظمی، م. 1390. ارزیابی و اولویت‌بندی شاخصه‌های سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر عملکرد سازمانی در نظام دانشگاهی. فصلنامه مدیریت فرهنگ سازمانی، 9(2): 29-60.
 Adomako, S., Narteh, B., Danquah. KJ., and Analoui, F. 2016. Entrepreneurial orientation in dynamic environments: the moderating role of extra-organizational advice. International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 22 (5): 616–642.
 Altinay, L., Madanoglu, M., De Vita, G., Arasli, H., and Ekinci, Y. 2015. The Interface between Organizational Learning Capability, Entrepreneurial Orientation, and SME Growth. Small Business Management.
 Bell, S.J., Whitwell, G.J., and B.A. Lukas, 2002. Schools of Thought in Organizational Learning. Journal of the Academy of Marketing Science, 30(1): 70-86.
Bontis, N., Crossan, M. M., and Hulland, J, 2002. Managing an Organizational Learning System by Aligning Stocks and Flows. Journal of Management Studies, 39: 437-469.
Cascio, W. 1989. Human resources: productivity, quality of worklif, profit, MC Grow-Hill international Editions, 2nd ed.
Chavez, R., Yu, W., Jacobs, M.A. and Feng, M. 2017. Manufacturing capability and organizational performance: The role of entrepreneurial orientation. International Journal of Production Economics, 184: 33-46.
Chiva, R. and Alegre, J. 2009. Organizational learning capability and job satisfaction: an empirical assessment in the ceramic tile industry. British Journal of Management, 20: 323–340.
Chiva, R., Alegre, J. and Lapiedra,  R. 2007. Measuring Organizational Learning Capabilityamong Workforce. International Journal of Manpower, 28(3/4): 224–242.
Covin, J.G. and Slevin, D.P. 1989. Strategic Management of Small Firms in Hostile and Benign Environments. Strategic Management Journal, 10(1): 75-87.
Dada, O. (Lola), and Fogg, H. 2014. Organizational learning, entrepreneurial orientation, and the role of university engagement in SMEs. International Small Business Journal, 1-19.
Dess, G.G., Ireland, R.D., Zahra, S.A., Floyd, S.W., Janney J.J. and Lane, P.J. 2003. Emerging issues in corporate entrepreneurship. Journal of Management, 29: 351–378.
Dess, G.G., and Lumpkin, G.T. 2005. The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship. Academy of Management Executive, 19(1): 147-156.
Fornell, C., and Larcker, D. 1981. Evaluating structural equation models with unobservable and measuring error. Journal of High Technology Management Research, 2(10): 39-50.
Gomez, J.P., Lorente, C.J., and Cabrera, V.R. 2005. Organizational Learning Capability: A Proposal of Measurement. Journal of Business Research, 58: 715-725.
Hardley, F., and Mavondo, F. 2000. The relationship between learning orientation, market orientation and organizational performance. Paper presented at the Australian & NewZealand Marketing Academy Conference, Queensland, Australia.
Hughes, M. and Morgan, R.E. 2007. Deconstructing the relationship between entrepreneurial orientation and business performance at the embryonic stage of firm growth. Industrial Marketing Management, 36: 651-61.
Hulland, j., 1999. Use of partial least squres in stratgic management research: a review of four recent studies. strategic management Journal, 20-195.
Inkpen, A., and Crossan, M., 1995. Believing is seeing: organizational learning in joint ventures. Journal of Management Studies, 32: 595–618.
Kim, L. 1998. Crisis construction and organizational learning: capability building in catching-up at Hyundai Motor. Organization Science, 9: 506–521.
Lukas, B.A., Hult, G.T.M., and Ferrell, OC. 1996. A theoretical perspective of the antecedents and consequences of organizational learning in marketing channels. J. Bus. Res., 36(3): 233–44.
Lyon, D., Lumpkin, G., and Dess, G., 2000. Enhancing Entrepreneurial Orientation Research: Operationalizing and Measuring a Key Strategic Decision Making Process. Journal of Management, 26: 1055-1085.
March, J.G. 1991. Exploration and exploitation in organizational learning. Organization Science, 2: 71–87.
Mintzberg, H. 1990. Strategy formation: schools of thought. In J. W. Frederickson (ed.), Perspectives of Strategic Management, 105–235. New York: Harper Business.
Pérez López, S., Montes Peón J.M., and Vázquez Ordás C. 2005. Organizational learning as a determining factor in business performance. Organizational Learning, 12: 227–245.
Rauch, A., Wiklund, J., Lumpkin, G.T., and Frese, M. 2009. Entrepreneurial orientation and business performance: An assessment of past research and suggestion for the future. Entrepreneurship Theory and Practice, 33: 761–781.
Real, J.C., Roldán J.L., and Leal, A. 2014. From entrepreneurial orientation and learning orientation to business performance: Analysing the mediating role of organizational learning and the moderating effects of organizational size. British Journal of Management, 25(2): 186–208.
Sinkula, J.M., Baker, W.E., and Noordewier, T. 1997. A framework for market based organizational learning: Linking values, knowledge and behaviour. Journal of the Academy of Marketing Science, 25(4): 305−318.
Slater, S. and Narver, J. 1994. Does Competitive Environment Moderate the Market Orientation Performance Relationship. Journal of Marketing, (58)1: 46-55.
Venkatraman, N., and Ramanujam, V., 1986. Measurement of business performance in strategy research: a comparison of approaches. Academy of Management Review, 11: 801–814.
Vijande, M.L., Pérez, M.J., González L.I., and Casielles R.V. 2005. Organisational learning and market orientation: interface and effects on performance. Industrial Marketing Management, 34: 187–202.
Wang, C.L. 2008. Entrepreneurial orientation, learning orientation, and firm performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(4): 635-656.
Wiklund, J., and Shepherd, D. 2003. Knowledge-based resources, entrepreneurial orientation, and the performance of small and medium-sized businesses. Strategic Management Journal, 24: 1307–1314.
Zahra, S. A., Nielsen, A. P., and Bogner, W.C. 1999. Corporate entrepreneurship, knowledge, and competence development. Entrepreneurship Theory and Practice, 23: 169–189.
Zehir, C., Gurol, Y., Karaboga, T., and Kole, M. 2016. Strategic Human Resource Management and Firm Performance: The Mediating Role of Entrepreneurial Orientation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 235: 372-381.