تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

2 دانش آموخته دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف کلی این تحقیق تحلیل عوامل موثر بر توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان بود. جامعه آماری تحقیق، کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بودند (687N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 122 نفر تعیین شد و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تناسبی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود. روایی ظاهری و محتوایی آن با استفاده از نظرات جمعی از متخصصان مورد بررسی و تایید قرار گرفت. همچنین مقادیر محاسبه شده آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده (AVE) و پایایی ترکیبی (CR) برای متغیرهای تحقیق در حد قابل قبولی بود. نتایج تحلیل مسیر نشان داد عامل تحریک و پرورش انگیزه‌ها تأثیر معنی-داری بر روی توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه نداشت. همچنین سایر عوامل موثر (از قبیل: آموزش مهارت‌ها؛ تغییر درک و کشف فرصت؛ مشارکت، استقلال‌طلبی و قبول مسئولیت؛ نوآوری، خلاقیت و مخاطره‌پذیری؛ تغییر و تحول ارزش‌های سازمان) تأثیر مثبت و معنی داری در سطح خطای یک درصد بر روی توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه داشتند. به طوری‌که این عوامل 87 درصد از تغییرات توسعه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه در سازمان جهاد کشاورزی زنجان را تبیین نمودند.

کلیدواژه‌ها


چیذری، م.، عباسی، ع. و رحمانیان کوشکی، م. 1392. ارتباط بین دریافت حمایت سازمانی و هوش هیجانی با رفتار کارآفرینی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان فارس. تحقیقات اقتصاد و توسعه‎ کشاورزی ایران، 44 (1): 55ـ65.
خسروی‎پور. ب. و پورجاوید، س. 1396. واکاوی عوامل مؤثر بر رشد کارآفرینی در کسب و کارهای کوچک (SME) زنان روستایی در شهرستان اسلام‎آباد غرب با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا. فصلنامه‎ راهبردهای توسعه‎ روستایی، 4 (3): 315ـ299.
رحمانیان کوشکی، م. و عباسی، ع.1392. ساز و کارهای تأثیرگذار بر رفتار کارآفرینانه‏ی کارکنان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم. مدیریت دولتی، 5(4): 121ـ 138.
رنجبریان، ر. 1391. شاخص‌های فرهنگ کارآفرینی در سطح دانشگاه. ماهنامه‎ کار و جامعه، 147: 4ـ 17.
علم‎بیگی، ا.، ملک‏محمدی، ا.و مقیمی، س.م. 1388. بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه‎ کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی. مجله‎ تحقیقات و اقتصاد توسعه‎ کشاورزی ایران (مجله‎ علوم کشاورزی ایران)، 40 (1): 21ـ31.
معصومی، ا. و زمانی، ن. 1393. مدل تشخیص فرصت‏های کارآفرینانه در بخش کشاورزی. نشریه‎ی کارآفرینی در کشاورزی، 1 (4): 1ـ18.
مقیمی، م. و رمضان، م. 1390. پژوهشنامه مدیریت. جلد یازدهم، انتشارات راه‌دان. تهران.
ویسی، ر. و کریم‎زاده، پ. 1389. توسعه­ فرهنگ کارآفرینی؛ عوامل و راهکارها (مطالعه‎ موردی: دانشگاه پیام‎نور استان مازندران). دو فصلنامه برنامه و بودجه، 111: 159ـ183.
یعقوبی فرانی، ا.، معتقد، م.، و کریمی، س. 1394. نقش دانش و مهارت کارآفرینانه در توسعه‎ قصد کارآفرینی دیجیتالی دانشجویان دانشگاه‎های دولتی استان همدان. پژوهش‌نامه‎ پردازش و مدیریت اطلاعات، 31 (3): 785ـ802..
Abbasi, E., Akbari, M. and Tajeddini, K. 2015. Organizational learning capabilities: Evidence from the Iranian agricultural higher education system. Iranian Journal of Management Studies, 8(1): 117.
Brockhaus, R. and Horwitz, P. 2000. The Psychology of the entrepreneur, In D. Sexton & R. Smilor. The Art and Science of Entrepreneurship Cambridge, Mass: Ballinger.
Brownson, C.D. 2017. Exposure to External Role Models as a determinant of entrepreneurial culture in Southern Nigeria. Advances in Social Sciences Research Journal, 4(13): 129-132.
Canedo, J., Stone, L.D., Black, S.L. and Lukaszewski, M.K. 2014. Individual factors affecting entrepreneurship in Hispanics. Journal of Managerial Psychology, 29(6): 755-772.
Castaño, M.S., Méndez, M.T. and Galindo, M.Á. 2016. The effect of public policies on entrepreneurial activity and economic growth. Journal of Business Research, 69(11): 5280-5285.
Chen, J., Zhu, Z. and Anquan, W. 2005. A system model for corporate entrepreneurship. International Journal of Manpower, 26(6): 529-543.
Cornwall J. and Perlman B. 1990. Organizational Entrepreneurship. Illinois: Richard D. Irwin.
Dimitratos, P., Johnson, J.E., Plakoyiannaki, E. and Young, S. 2016. SME internationalization: How does the opportunity-based international entrepreneurial culture matter?  International Business Review, 25(6): 1211-1222.
Duphy, S., Herbig, P. and Golden, J. 2004. The relationship of entrepreneurial and innovative success. Marketing Intelligence & Planning, 12(9): 76-85.
Echols, A. and Neck, Ch. 1998. The impact of behaviors and structure on corporate entrepreneurial success. Journal of Managerial Psychology, 13(1,2): 38-46.
Fallah Haghighi, N., Bijani, M., Rezvanfar, A. and Valizadeh, N. 2018. Developing an Appropriate Model for Entrepreneurial Faculty of Agriculture in Iran. International Journal of Agricultural Management and Development. 8(4):1-17
Frolova, P. 2010. Entrepreneurial culture in innovative bioclusters: Towards a success factors model. M.Sc. thesis, University of Twente.
Fry, F. 2001. Entrepreneurship: A Planinig Approach. Englewood Cliffs Nj: Prentice-Hall.
Furst, R.M. 2005. An exploration of corporate entrepreneurship: Venturing signatures and their underlying dynamics. Available at: www.wilkes.Edu/Include/ Academics/Gradbulletin_0304.Pdf.
Goodman, E.A., Zammuto, R.F. and Gifford, B.D. 2001. The competing values framework: Understanding the impact of organizational culture on the quality of work life. Organization Development Journal, 19(3): 58.
Hair, J., Black, C., Babin, J. and Anderson, E. 2010. Multivariate Data Analaysis. USA: Prentice Hall.
Harley, J., Sørensen, E. and Torfing, J. 2013. Collaborative innovation: A viable alternative to market competition and organizational entrepreneurship. Public Administration Review, 73(6): 821-830.
Hartnell, C.A., Ou, A.Y. and Kinicki, A. 2011. Organizational culture and organizational effectiveness: a meta-analytic investigation of the competing values framework's theoretical suppositions. Journal of Applied Psychology, 96(4): 677-685.
Haug, H.M. and Pardy W. 1999. Community entrepreneurship in north eastland. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 5(4): 56-63
Hurley, A. 1998. Incorporating feminist theories in to sociological theories of entrepreneurship. Woman in management Review, 14(2): 113-121.
Ireland, R.D., Kuratko, D.F. and Morris, M.H. 2006. A health audit for corporate entrepreneurship: Innovation at all levels: Part I. Journal of Business Strategy, 27(1): 10-17.
Jaffee, D. 1998. Levels of socio-economic development theory. Greenwood Publishing Group.
Kamalian A.R. and Fazel A. 2011. Relationship between emotional intelligence and entrepreneurial level among students (case study: University of Sistan and Baluchestan). Entrepreneurship Development, 3(11):127-46.
Leal-Rodríguez, A.L., Albort-Morant, G. and Martelo-Landroguez, S. 2017. Links between entrepreneurial culture, innovation, and performance: The moderating role of family firms. International Entrepreneurship and Management Journal, 13(3): 819-835.
Lee, S.M. and Peterson, S.J. 2001. Culture, entrepreneurial orientation, and global competitiveness. Journal of World Business, 35(4): 401-416.
Li, J. and Lee, R.P. 2015. Can knowledge transfer within MNCs hurt subsidiary performance? The role of subsidiary entrepreneurial culture and capabilities. Journal of World Business, 50(4): 663-673.
Ofori, D.F. and Sokro, E. 2010. Examining the Impact of Organizational Values on Corporate Performance in Selected Ghanaian. Global Management Journal, 2(1): 23-31.
Roepke, R., Agarwal, R. and Ferratt, T.W. 2000. Aligning the IT human resource with business vision: the leadership initiative at 3M. Mis Quarterly, 24(2): 327-353.
Stuetzer, M., Audretsch, D.B., Obschonka, M., Gosling, S.D., Rentfrow, P.J. and Potter, J. 2017. Entrepreneurship culture, knowledge spillovers and the growth of regions. Regional Studies [Online], 608-618.
Thompson, J., Alvy, G. and Lees, A. 2000. Social entrepreneurship–a new look at the people and the potential. Management decision, 38(5): 328-338.
Turro, A., Urbano, D. and Peris-Ortiz, M. 2014. Culture and innovation: The moderating effect of cultural values on corporate entrepreneurship. Technological Forecasting and Social Change, 88, 360-369.
Wei, Y.S., O’Neill, H., Lee, R.P. and Zhou, N. 2013. The impact of innovative culture on individual employees: The moderating role of market information sharing. Journal of Product Innovation Management, 30(5): 1027-1041.
Wei, Y., Samiee, S. and Lee, R. 2014. The influence of organic organizational cultures, market responsiveness, and product strategy on firm performance in an emerging market. Journal of the Academy of Marketing Science, 42(1): 49-70.
Yarbrough, L., Morgan, N.A. and Vorhies, D.W. 2011. The impact of product market strategy organizational culture fit on business performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(4): 555-573.
Zampetakis, L.A., Beldekos, P. and Moustakis, V.S. 2009. “Day-to-day” entrepreneurship within organisations: the role of trait emotional intelligence and perceived organizational support. European Management Journal, 27(3): 165-175.
Zumbo, B.D., Gadermann, A.M. and Zeisser, C. 2007. Ordinal varsions of coefficients alpha and theta for likert rating scales. Journal of Modern Applied Statistical Methods, 6: 21-29.