معرفی کشت هیدروپونیک به عنوان روشی نوین در توسعه کارآفرینی کشاورزی

نوع مقاله : علمی-مروری

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

تأمین مواد غذایی برای جمعیت رو به رشد کشور و لزوم رسیدن به خودکفایی در تولیدات کشاورزی و امنیت غذایی ایجاب می‌کند، میزان تولیدات بخش کشاورزی در کشور افزایش یابد. لازمه این امر تغییر در سیستم‌ها و روش‌های کشاورزی سنتی از جمله کشت‌های خاکی و باز (کشت در مزرعه و باغ) و جایگزین نمودن روش‌های نوین و پربازده همچون کشت‌های هیدروپونیک می‌باشد. کشت هیدروپونیک با وجود نیاز به تخصص کافی و سرمایه اولیه نسبتاً بالا در مقایسه با کشت خاکی، مزایای متعددی مانند عملکرد بالا، نیاز به نیروی کار کم، عدم نیاز به رعایت تناوب کشت، کنترل علف‌های هرز، یکنواختی رشد گیاهان، حداقل اتلاف آب، عدم رقابت گیاهان برای آب و عناصر غذایی، امکان اعمال تأمین مواد غذایی متناسب با نیازهای گیاهان، استفاده کمتر از مواد شیمیایی و در نتیجه سالم‌تر بودن محصولات کشاورزی دارد. مزیت دیگر این سیستم، قابلیت اجرا و استفاده از آن در سطوح مختلف اعم از سطوح وسیع گلخانه‌ای به شکل تجاری و سطوح کوچک خانگی می‌باشد. در محیط‌های خانگی با استفاده از فضاهای بلااستفاده نظیر پشت بام‌های منازل، درون ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها و ... نیز می‌توان به راحتی محصولات مورد نیاز را به صورت ارگانیک تولید نمود. با در نظر داشتن مزایای متعدد سیستم‌های کشت هیدروپونیک، با استفاده از این روش با بهره-گیری از افراد متخصص و جوان کشور، ضمن کارآفرینی و ایجاد اشتغال، با تولید محصولات ارزشمند به توسعه اقتصاد کشور نیز می‌توان کمک نمود.

کلیدواژه‌ها


1. ابراهیمزاده، ح. 1373 . فیزیولوژی گیاهی (محلول غذایی). دانشگاه تهران.
2. ابرندآبادی، س.ع.، پورمیرزایی، ح.ر.، فضائلی، ح. 1394 . عملکرد برههای پرواری تغذیه شده با جیرههای غذایی
.168–157 : حاوی علوفه هیدروپونیک. نشریه علوم دامی، 106
3. ارزانی، م. 1386 . کشت بدون خاک (هیدروپونیک) تجاری و خانگی. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
4. اعظم، س.م.، علی، ع.، مصباح، ب. 1392 . بررسی اثر سطوح پتاسیم محلو غذایی، تراکم کاشت و فصل برداشت بر
-423 : کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا در سیستم کشت هیدروپونیک. نشریه علوم باغبانی ایران ، 44
.429
5. خوشگفتار، ا.خ.، آقاجانی، ر، حسینی، ف. 1386 . روشهای کشت بدون خاک. جهاد دانشگاهی اصفهان.
6. درویشی، ب.، پوستینی، ک.، احمدی، ع.، افشاری ، ر.ت.، شاطریان ، ج. 1393 . بررسی امکان جانشینی روش
.38–31 : تجاری مینی تیوبر با روش هیدروپونیک باز در تولید سیب زمینی. نشریه علوم گیاهان زراعی ایران، 45
7. دلشاد، م. 1384 . واکنشهای فیزیولوژیکی گوجه فرنگی گلخانهای پیوندی و غیر پیوندی به شیوه محلول رسانی در
سیستم هیدروپونیک. پایان نامه دکتری تخصصی دانشگاه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران.
8. دینپناه، غ.، نوری، آ. 1392 . عوامل مؤثر بر امکان سنجی کشت هیدروپونیک از لحاظ زیر ساخت ها از دیدگاه
.92–84 : کارشناسان باغبانی وزارت جهاد کشاورزی. پژوهشهای ترویج و آموزش کشاورزی، 7
9. رونقی، ع.م.، مفتون، م. 1385 . هیدروپونیک (آبکشتی) راهنمای عملی برای پرورش دهندگان کشت بدون خاک .
(بتنون جونز). انتشارات دانشگاه شیراز.
10 . سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور. 1391 . مدیر تولید گلخانههای هوشمند هیدروپونیک تولید گل . معاونت
.12- آموزش، دفتر امور آموزش روستایی، 1
11 . سوری، ن.ا.، کافی، م. 1384 . ضرورت توجه به هیدروپونیک در گلخانه و انواع سیستمهای کشت بدون خاک .
اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانهای، رشت، جهاد دانشگاهی واحد استان گیلان.
12 . قائمی، م.، بخش کلارستاقی، ک.، نبوی، س.م. 1388 . مقایسه چند بستر کاشت در خواص کمی خیار گلخانه ای
.166-157 :(2) رقم نگین در روش آبکشت. یافتههای نوین کشاورزی، 4
13 . کازرونیان، ر.، خلیقی، ا.، کلاته، س.، خصوصی، م. 1391 . تاثیر روش مدیریت تاج پوشش و حجم گلدان ب ر
.32–23 : عملکرد و کیفیت دو رقم رز در شرایط هیدروپونیک. مجله علوم باغبانی ایران، 43
14 . مشهدی جعفرلو،ع.، هناره، م.، صمدی، ع. 1395 . اثر تراکم و بستر کشت بر صفات کمی و کیفی توت فرنگی رقم
.42–30 : سلوا در کشت هیدروپونیک. پژوهش در میوه کاری، 1
15. Alsos, G.A., Liunggren, E., and Pettersen, L.T. 2003. Farm-based entrepreneurs: What
triggers the start-up of new business activities. Journal of Small Business and Enterprise
Development, 10(4): 433-435.
16. Beaver, G. 2002. Small business, entrepreneurship and enterprise development. Person,
Education, Horlow.
17. Butler, J.D., and Oebker, N.F. 2006. Hydroponics as a Hobby— Growing Plants Without
Soil‖. Circular. Information Office, College of Agriculture, University of Illinois, Urbana,
IL.
18. Cameron, R.W.F., Blanuša, T., Taylor, J.E., Salisbury, A., Halstead, A.J., Henricot, B., and
Thompson, K. 2012. The domestic garden-Its contribution to urban green infrastructure.
Urban For Urban Green, 11: 129–137.
19. Coolong, T. 2012. Hydroponic Lettuce. Univeristy of Kentucky Cooperative Sxtention
Service, 1–4.
20. Donnan, R. 1998. Hydroponics around the world. Practical Hydroponics and Greenhouses,
41: 18–25.
21. Dorais, M., and Papadopoulos, A.P. 2001 Greenhouse tomato fruit quality. Horticultural
Review, 26: 239-319.
22. FAO, W.F.P., IFAD. 2012. The State of Food Insecurity in the World 2012. Economic
growth is necessary but not sufficient to accelerate reduction of hunger and malnutrition.
Rome, FAO.
23. Farran, I., and Mingo-Castel, A.M. 2006. Potato minituber production using aeroponics:
Effect of plant density and harvesting intervals. American Journal of Potato Research, 83:
47–53.
24. Grewal, H.S., Maheshwari, B., and Parks, S.E. 2015. Water and nutrient use efficiency of a
low-cost hydroponic greenhouse for a cucumber crop: An Australian case study. Agricultural
Water Management, 98: 841–846.
25. Goldstein, M., Bellis, J., Morse, S., Myers, A., Ura, E. 2011. Urban Agriculture: A Sixteen
City Survey of Urban Agriculture Practices across the Country; Turner Environmental Law
Clinic: Atlanta, GA, USA.
26. Jaenaksorn, T., and Ikeda, H. 2004. Possibility of substituting soil less fertilizer with soil
fertilizer for growing vegetables and ornamental pot-plants in a heated greenhouse in
western Macedonia, Greece. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 3:
559-565.
27. Kadenyeka, M.V., Omutimba, D., and Harriet, N. 2013. Urban agriculture livelihoods and
household food security: A case of Eldoret, Kenya. Journal of Agricultural and Biological
Science, 8: 90–96.
28. Knudson, M. 2004. Entrepreneurship and innovation in the agri-food system. American.
Journal of Agricultural Economic, 86(5): 1330-1336.
29. Lee. S., and Lee, J. 2015. Beneficial bacteria and fungi in hydroponic systems: Types and
characteristics of hydroponic food production methods. Scientia Horticulturae, 195: 206–
215.
30. Lovell, S.T. 2010. Multifunctional urban agriculture for sustainable land use planning in the
United States. Sustainability, 2: 2499–2522.
31. Miceli, A., Mancada, A., Vetrano, F., and Danna, F. 2003. First results on yield and quality
response of Basil grown in a floating system. Acta Horticulture, 699: 377-381.
32. Mosa, A., El-Banna, M.F., and Gao, B. 2016. Biochar filters reduced the toxic effects of
nickel on tomato (Lycopersicon esculentum L.) grown in nutrient film technique hydroponic
system. Chemosphere, 149: 254–262.
33. Munoz, H. 2010. Hydroponics Manual. Hydroponics Manual Home-Based Vegetable
Production System. Inter-American Institue for Cooperation on Agriculture (IICA).
34. Nistor, A., Chiru, N., Karacsonyi, D., Campeanu, G., and Atanasiu, N.E. 2009. Production of
Potato Minitubers Through Hydroponic. New research in biotechnology, Special Volume:
102–110.
35. Paraskevopoulou, G., and Grafiadellis, M. 1995. Precocity, plant productivity and fruit
quality of strawberry plant grown in soil and soil less culture. Mendeley, 408: 109.117.
36. Porterfield, D.M., and Banks, M.K. 2009. Outdoor hydroponics growing of strawberries.
Retrieved from http://www.gardening-tipsidea.
37. Ruan, X., Yang, E., and Zuo, J. 2016. Hydroponic removal of organic contaminants from
water by using ryegrass and organobentonites simultaneously. Applied Clay Science, 119:
333–337.
38. Sanchez, P., Oller, S., Malato, J., and Maldonado, W. 2002. The environmental relevance of
capital goods in life cycle assessments of products and services. Plant and soil, 86: 207-216.
39. Semananda, N., Ward, J., and Myers, B. 2016. Evaluating the Efficiency of Wicking Bed
Irrigation Systems for Small-Scale Urban Agriculture. Horticulturae; 2(4): 13-21.
40. Sikawa, D.C., and Yakupitiyage, A. 2010. The hydroponic production of lettuce (Lactuca
sativa L) by using hybrid catfish (Clarias macrocephalus × C. gariepinus) pond water:
Potentials and constraints. Agricultural Water Management, 97: 1317–25.
41. Singh, S., and Singh, B.S. 2012. Hydroponics– A technique for cultivation of vegetables and
medicinal plants. Proceedings of 4th Global conference on Horticulture for Food, Nutrition
and Livelihood Options Bhubaneshwar, Odisha, India.
42. Smith, A.B. 2004. Changing external conditions requires high level of enterpreneurship in
agriculture. Lelystad, the Netherlands.
43. Soethoudt, J.M., Hendricks, J., and Waldhauer, N. 2016. Opportunities for hydro- and
aquaponics in Egypt. Food and Biobased Research, Wageningen UR.
44. Son, J.E., Kim, H.J., and Ahn, T.I. 2016. Hydroponic Systems. Plant Factory, 213–221.
45. Soundaria, M., Maheswari, V., Santhakumari, P., and Gopal, V. 2011. Hydroponics a Novel
Alternative for Geoponic Cultivation of Medicinal Plants and Food Crops; 2: 286–96.
46. Suhardiyanto, H. 2008. Application of Deep Sea Water for Multi-Trusses Cultivation of
Tomato Using A Nutrient Film Technique. HAYATI Journal of Biosciences, 15: 49–55.
47. Takeda, F. 2000. Out of-season greenhouse strawberry production in soilless substrate.
Advance in strawberry Science: 18: 4-15.
48. Verdonck, O., and Demeyer, P. 2004. The influence of the particle size on the physical
properties of growing media. Acta Horticulture, 644: 99-101.
49. Wortman, S. 2015. Crop physiological response to nutrient solution electrical conductivity
and pH in an ebb-and-flow hydroponic system. Scientia Horticulturae, 195: 34-42.
50. Yang, L., Giannis, A., and Chang, V.W.C. 2015. Application of hydroponic systems for the
treatment of source-separated human urine. Ecological Engineering, 81: 182–191.