تحلیلی بر رویکردها و مدل های توسعه ی کارآفرینی، در توسعه ی کارآفرینی کشاورزی

نوع مقاله : علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

چکیده

            صاحب­نظران توسعه روستایی جدا از سیاست­ها و راهبردهای کلان توسعه­ اقتصادی، پرداختن ویژه به امر توسعه­ روستاها و ریشه­کنی فقر گسترده حاکم بر آن­ها را لازم می­دانند. چرا که به اعتقاد اقتصاددانان این امر، مهمترین عامل توسعه اقتصادی روستاها و بخش کشاورزی به‌شمار می­آید و به اعتقاد سیاستمداران، راهبردی کلیدی به‌منظور پیشگیری از صدمات اجتماعی در روستاها محسوب می­شود. با توجه به این­که یکی از بخش­های حائز اهمیت در توسعه­ روستایی، توسعه کارآفرینی کشاورزی است. بر این اساس مطالعه­ مروری- تحلیلی پیش­رو، با هدف بررسی رویکردها و مدل­های توسعه کارآفرینی، از جمله: رویکردهای اقتصادی، روان­شناسی، جامعه­شناسی، شناختی و اکولوژیکی (تلفیقی) و مدل­های توسعه کارآفرینی؛ سپس ارائه و تبیین رویکرد و مدل مناسب توسعه کارآفرینی کشاورزی انجام گردیده است. تحلیل­ها بیانگر آن است که رویکرد اکولوژیکی، با نگاه چند بُعدی و مدل دیده­بان جهانی کارآفرینی نه به‌صورت مدلی مطلق، بلکه بر اساس تفاوت­های مکانی- فضایی، مناسب توسعه کارآفرینی در بخش کشاورزی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها