دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 16، زمستان 1396، صفحه 1-112 
1. بررسی الگوهای سنجش سطح پایداری کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط کشاورزی

صفحه 1-20

لیلا شرفی؛ روح الله رضائی؛ علی اصغر میرک زاده؛ اسماعیل کرمی دهکردی


2. تحلیل وضعیت فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه

صفحه 21-36

نادر نادری؛ مژگان خوش مرام؛ نعمت اله شیری؛ شهناز فتاحی


7. فرصت های کسب و کار حاصل از گردشگری کشاورزی (مورد پژوهی: شهرستان جهرم)

صفحه 100-112

سحر سامانی قطب آبادی؛ مرتضی بذرافشان؛ ندا ترابی فارسانی؛ زاهد شفیعی