بررسی عوامل مرتبط با روحیه کارآفرینی مدیران مرغداری‌های گوشتی در شهرستان زنجان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل- بدون سمت

2 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

3 عضو هیأت علمی- دانشگاه زنجان

چکیده

هدف تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر سنجش روحیه کارآفرینی مدیران مرغداری‌های گوشتی شهرستان زنجان بود. جامعه آماری تحقیق را مدیران مرغداری‌های گوشتی شهرستان زنجان در سال 1393 تشکیل دادند (81=N). حجم نمونه بر اساس فرمول کرجسی و مورگان تعیین و نمونه‌ها به روش نمونه‌گیری کاملاً تصادفی انتخاب شدند (67=n). ابزار تحقیق دو پرسشنامه محقق ساخت و استاندارد بود که روایی آن با استفاده از نظرات اعضای هیئت‌علمی ترویج و اقتصاد کشاورزی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از پیش‌آزمون و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا تأیید شد (72/0 تا 87/0). داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد 52 درصد از مدیران با نمره 93/297 از روحیه کارآفرینی بسیار قوی‌‌ برخوردارند. نتایج همچنین نشان داد بین اندازه ظرفیت واحدها و تعداد کارگر با روحیه کارآفرینی مرغداران ارتباط مثبت و معنی‌دار و بین میزان سرانه مصرف خوراک در دوره با میزان روحیه کارآفرینی آنها همبستگی منفی و معنی‌داری وجود داشت. همچنین بین شرکت در دوره‌‌های آموزشی- مهارتی با روحیه کارآفرینی ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


1. امینی، م.، تمناییفر، م.، غلامی علوی، ص. 1392 . ارزیابی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان بازاندیشی در
.145-164 :6( مأموریت های برنامه ی درسی آموزش عالی. فصلنامه توسعه کارآفرینی، ( 1
2. ایمانی جاجرمی، ح.، پوررجب میاندوآب، پ. 1390 . بررسی و سنجش ویژگی های کارآفرینی دهیاران و تأثیر
.108-126 :2( مهارت های فنی وحرفه ای بر آن. فصلنامه توسعه روستایی، ( 3
www.taraznews.com .( 3. انجمن صنفی پرورش دهندگان مرغ گوشتی (شهرویور 1390
4. آذروش، ع. 1390 . صنعت پرورش طیورکشور در بیمها و امیدها. دبیر انجمن صنفی پرورش دهندگان جوجه یکروزه،
ماهنامه صنعت مرغداری.
5. پاپ زن، ع.، کاظمیراد، ز. 1387 . بررسی قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی
.1-14 :43( کرمانشاه. فصنامه تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، ( 4
6. حامی، م. 1392 . نقش کارآفرینی در رشد اقتصادی. مروری بر مطالعات انجام شده. دومین همایش ملی علوم مدیریت
.54-67 : نوین. 3
-114 :1( 7. جوزاریان، ف. 1391 . بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در ایران. اقتصاد توسعه و برنامه ریزی، ( 1
.95
8. دربان آستانه، ع.، قدیری معصوم، م.، فیروزی، م. 1390 . بررسی ارتباط بین عملکرد سازمانی و مهارت های کارآفرینی
.27-59 :3( مدیران محلی روستایی (مطالعه موردی دهیاران استان قزوین). پژوهشهای روستایی، ( 1
9. شاه حسینی، ع.، گل بابازاده مقری، ص. 1390 . شناسایی مؤلفههای کارآفرینی در مدیران فرهنگی کشور. پژوهشنامه
.117-138 : علوم اجتماعی، 82
10 . شاه ولی، م.، معینی زاده، ه. 1387 . بررسی عوامل مؤثر بر ضایعات خوراک در صنعت طیورگوشتی و راهکارهای
.87-105 : کاهش آن. مجله پژوهش و سازندگی در امر دام وآبزیان، 79
11 . عبادی، م. 1389 ، پایداری در صنعت پرورش طیور ایران. اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم.
.4 -1 : مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان 2
12 . عباسی، م.، ابوالقاسمی، ع.، نریمانی، م. 1390 . بررسی ارتباط بین کارآفرینی و عملکرد تجاری در مدیران واحدهای
.14-23: 6( تولیدی. مجله مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاداسلامی واحد سنندج، ( 17
13 . عبدلملکی، ج.، یوسفی، م.، پیرمحمدی.، م.، سبک رو، م. 1387 . بررسی رابطه مهارتهای کارآفرینی با کارآفرینی
.103-130 :2( سازمانی. نشریه مدیریت و توسعه کارآفرینی، ( 4
14 . کلاسنگیانی، م.، قیندرکی، ح.، بالو، ش. 1391 . ارزیابی ویژگیهای کارآفرینی دانشجویان مراکز علمی کابردی استان
.941-954 : گلستان. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولیدملی، 19
15 . قربانی،ک.، دریکوندی، ف. 1386 . نقش مدیران فنی برشاخص کارایی واحدهای پرورش مرغ گوشتی دراستان
.12-27 : لرستان، سومین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب کشور)، 2
16 . محمدی، ا.، محمودی، م. 1390 . بررسی مقایسهای کارآفرینی مدیران و معلمان مدارس شهربیرجند. اولین کنفرانس
.10-12 : دانشجویی کارافرینی کشور، 2
17 . محبوبی، م.، شریف زاده، ا.، شریفی، م. 1388 . تأثیر ویژگیهای فردی و روانشناختی بر روحیه کارآفرینی دانشجویان
دانشکدههای علوم کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی.
18 . مرادنژادی، ه.، ایروانی، ه.، شعبانعلی فمی، ح.، حسینی، م. 1386 . تحلیل سازههای مؤثر بر توسعه کارآفرینی در
.219-226 :(2) واحدهای تولیدی گلخانهایی در ایران. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 38
19 . مقیمی، م.، 1383 . کارآفرینی در سازمانهای دولتی. مرکز کارآفرینی عمومی دانشگاه تهران.
17( 20 . ناظم، ف. 1391 . رابطه بین کارآفرینی مدیران و کیفیت زندگی کاری کارکنان. پژوهش های مدیریت در ایران، ( 2
.224-262:
21 . ناظم، ف. 1386 . کارآفرینی مدیران و مؤلفههای آن در مناطق مختلف دانشگاه آزاداسلامی. فصلنامه اندیشههای تازه
.12-33 :2( در علوم تربیتی، ( 2
22 . نمازیان، م.، مهرابی فر، ف.، آذری، ه.، علوی، س.، مرتضوی، ح. 1390 . سنجش میزان آگاهی از کارآفرینی و رابطه آن
.90-108 : با میزان کارآفرینی در مدیران دبیرستان های دخترانه شهر کرمان. 11
23. Burch John, G. 2013. Entrepreneur Wikipedia- The Free encyclopedia.
24. Care land, W., and Care land, A. 2010. An empirical investigation in to the distinctions between
male and female entrepreneurs and managers. International Small Business Journal, 4(8): 62-72.
25. Jessica, H., Joachim, M., Ellen, K. 2011. Zoonotic disease risks and socio-economic impacts of
industrial poultry production, Poultry in the 21st Century.
26. Lin, Z., Sweet, R., Anisef, P., and Schuetze, H. 2012. Consequences and policy implications for
university students who have chosen liberal or vocational education: Labour Market Outcomes
and Employability skills, Canada: Centre des publications.
27. Wyk, B., and Bester, K. 2008. Entrepreneurial attitudes: What are their Sources? SA JBMS NS,
6(1): 19-26.
28. Zhiwen, G., and Heijden, B. 2012. Employability enhancement of business graduates in china
Reaction upon challenges of globalizatio and labour market demands. Journal of Business
graduates in China, 50(4): 289-304.