تحلیل وضعیت فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

2 مدرس مدعو، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

3 مدرس مدعو، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی- دانشگاه ایلام

4 معاون پژوهش و فناوری و مدرس کارآفرینی مرکز علمی-کاربردی فرهنگ و هنر کرمانشاه

چکیده

از آنجایی‌که فرهنگ کارآفرینی نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال‌زایی دارد، توجه بسیاری از پژوهشگران و سیاست‌مداران را در جوامع مختلف به خود جلب کرده است. این در حالی است که مفهوم‌سازی و تحلیل فرهنگ کارآفرینی در ادبیات موجود کارآفرینی بسیار محدود می‌باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تحلیل وضعیت فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش شامل تمام شهروندان فعال (15 تا 65 سال) شهر کرمانشاه بودند که با استفاده از جدول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان (1970) تعداد 400 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش در این مطالعه پرسشنامه‌ای بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان کارآفرینی و مدیریت دانشگاه رازی و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 23 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه در سطح متوسط بود. یافته‌های مقایسه میانگین‌ها از تفاوت معنادار بین میانگین نمرۀ فرهنگ کارآفرینی پاسخگویان بر اساس متغیرهای محل تولد (روستا- شهر)، داشتن الگوی نقش (بله- خیر) و وضعیت اشتغال (غیرخوداشتغال/ کارآفرین- خواشتغال/ کارآفرین) حکایت داشت. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که متغیرهای سن رابطۀ منفی و سطح تحصیلات رابطۀ مثبت و معناداری با فرهنگ کارآفرینی در شهرستان کرمانشاه داشتند. یافته‌های این مطالعه دستاوردهای مناسبی برای کمک به سیاست-گذاران، برنامه‌ریزان و مدیران ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه به منظور توسعۀ فرهنگ کارآفرینی در این استان به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها


1. احمدپورداریانی، م. 1386 . کارآفرینی؛ تعاریف، نظریات و الگوها. چاپ هفتم، تهران: شرکت پردیس.
2. آرامون، هاجر.، میرغفوری، حبیب الله.، زارع احمدآبادی، حبیب. 1390 . تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر بروز
.9-22 :(8) رفتارهای کارآفرینانه زنان. فصلنامه علمی پژوهشی زن و فرهنگ، 2
3. حسینینیا، غلامحسین.، باران دوست، سیامک.، منوچهریراد، رضا. 1394 . نگاهی جدید به تار و پود فرهنگ
کارآفرینی. کنفرانس بینالمللی مدیریت و اقتصاد در قرن بیست و یک، 12 اسفند ماه.
4. خوشمرام، مژگان. 1395 . طراحی الگوی تشخیص فرصتهای کارآفرینی در بین کارآفرینان بخش کشاورزی
استان کرمانشاه. رسالۀ دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.
5. شفیعی، مسعود.، نعمتی، محمدعلی. 1389 . نظام ملی نوآوری با رویکرد توسعه فرهنگ کارآفرینی. نشریه صنعت و
.75-84 :( 9 و 10 ) دانشگاه، 2
6. شیری، نعمتاله. 1395 . طراحی الگوی ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی کشاورزی ایران.
رسالۀ دکتری گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی.
7. قمبرعلی، رضوان.، آگهی، حسین.، علیبیگی، امیرحسین.، زرافشانی، کیومرث. 1395 . ارزیابی فرهنگ کارآفرینی و
-373 :(2) عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان کشاورزی در شهرستان کرمانشاه. فصلنامه پژوهشهای روستایی، 7
.362
8. Aapola, S. 2002. Exploring Dimensions of Age in Young People's Lives a Discourse
Analytical Approach. Time and Society, 11(2-3): 295-314.
9. Adewale, A. Adekiya. 2016. Effect of Demographic Factors on Entrepreneurial Culture: A
Study of University Students in Metropolitan Kano. American Journal of Social Sciences
and Humanities, 1(1): 10-34.
10. Alibaygi, A., and Pouya, M. 2011. Socio-demographic determinants of entrepreneurial
intentions: A case from Iran. African journal of business management, 5(34): 13316-13321.
11. BarNir, A., Watson, W.E., and Hutchins, H.M. 2011. Mediation and moderated mediation in
the relationship among role models, self-Efficacy, entrepreneurial career intention, and
gender. Journal of applied social psychology, 41: 270–297.
12. Birley, S. 1987. New ventures and employment growth. Journal of business venturing, 2(2):
155-165.
13. Blenker, P., Dreisler, P., and Kjeldsen, J. 2008. A framework for developing
entrepreneurship education in a university context. International journal of entrepreneurship
and small business, 5(1): 45- 63.
14. Bridge, S., O’Neill, K., and Martin, F. 2009. Understanding Enterprise, Entrepreneurship and
Small Business. 3rd Edition, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
15. Brownson, C.D. 2013. Fostering Entrepreneurial Culture: A Conceptualization. European
Journal of Business and Management, 5(31): 146-156.
16. Brownson, C.D. 2015. Entrepreneurship Awareness and Entrepreneurial Culture in Nigeria.
Entrepreneurship and Innovation Management Journal, 3(3): 118-128.
17. Dam, K.V., Schipper, M., and Runhaar, P. 2010. Developing a competency-based for
teachers entrepreneurial behavior. Teaching and teacher education, 26(4): 965-971.
18. Freytag, A., and Thurik, R. 2007. Entrepreneurship and its determinants in a cross-country
setting. Journal of evolutionary economics, 17: 117-131.
19. GEM. 2004. Global Entrepreneurship Monitor 2003 Executive Report, Babson College,
Babson Park, MA, USA/ LBS, London, UK.
20. Gird, A. 2005. The theory of planned behaviour as predictor of entrepreneurial intent. A
dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the award of the Degree
of Master of Business Science in Organizational Psychology. Faculty of Commerce,
University of Cape Town.
21. Hofstede, G. 1980. Culture's consequences: international differences in work-related values.
Beverly Hills: Sage Publications.
22. Hofstede, G., and Hofstede, G.J. 2005. Cultures and organizations: Software of the mind.
New York, NY: McGraw Hill.
23. Isaiah, M.M. 2013. Factors influencing growth of entrepreneurial activity among the youth
in Mombasa County, Kenya. Thesis of Master in project planning and management,
University of Nairobi.
24. Kreiser, B.R., Mitton, J.B., and J.D. Woodling, J.D. 2001. Phytogeography of the plains
killifish, Fundulus zebrinus. Evolution, 55: 339-35
25. Krejcie, R.V., and Morgan, D.W. 1970. Determining sample size for research activities.
Educational and Psychological Measurement, 30: 608-610.
26. Kundu, K. 2009. Influence of Organizational Culture on the Institution Building Process of
an Organization. CURIE Journal, 2(4): 48-57.
27. Levie, J., and Autio, E. 2008. A theoretical grounding and test of the GEM model. Small
Business Economics, 31(3): 235-263.
28. Liñan, F., Nabi, G., and Krueger, N. 2013. British and Spanish entrepreneurial intentions: A
comparative study. Revista de Economía Mundial, 33: 73-103.
29. Liñán, F., Santos, F.J., and Fernández, J. 2011. The influence of perceptions on potential
entrepreneurs. Entrepreneurship and Management Journal, 7(3): 373-390.
30. McGrath, M.E., Anthony, M.T., and Shapiro, A.R. 1992. Product development: Success
through product and cycle-time excellence (PACE). London: Butterworth-Heinemann.
31. Moreno, J.D.J., Castillo, L.L., and Masere, E.D.Z. 2007. Influence of entrepreneur type,
region and sector effects on business self-confidence: Empirical evidence from Argentine
firms. Entrepreneurship and Regional Development, 19(1): 25-48.
32. Morris, M., and Schindehutte, M. 2005. Entrepreneurial Values and the Ethnic Enterprise:
An Examination of Six Subcultures, Journal of Small Business Management, 43(4): 453-
479.
33. Mueller, S.L., and Thomas, A.S. 2001. Culture and entrepreneurial potential: A nine country
study of locus of control and innovativeness. Business Venturing, 16(1): 51- 75.
34. Pittaway, L., and Cope, J. 2007. Entrepreneurship education: a systematic review of the
evidence. International Small Business Journal, 25(5): 479-510.
35. Pouratashi, M. 2015. Entrepreneurial intentions of agricultural students: Levels and
determinants. The Journal of Agricultural Education and Extension, 21(5): 467-477.
36. Shiri, N., Alibaygi, A., and Faghiri, M. 2013. Factors affecting entrepreneurial motivation of
agricultural students at Razi university. International Journal of Agricultural Management
and Development, 3(3): 175-180.
37. Shiri, N., Shinnar, R.S., Mirakzaed, A.A., and Zarafshani, K. 2017. Cultural values and
entrepreneurial intentions among agriculture students in Iran. International entrepreneurship
and management Journal, 13(4): 1157-1179.
38. Shiri, N., Shinnar, R.S., Mirakzaed, A.A., and Zarafshani, K. (2017). Cultural values and
entrepreneurial intentions among agriculture students in Iran. International entrepreneurship
and management Journal, 7(2): 211-221.
39. Tanveer, M.A., Akbar, A., Gill, H., and Ahmed, I. 2013. Role of Personal Level
Determinants in Entrepreneurial Firm’s Success. Journal of Basic and Applied Scientific
Research, 3(1): 449-458.
40. Trevelyan, R. 2009. Entrepreneurial Attitudes and Action in New Venture Development.
Journal of Entrepreneurship and Innovation, 10(1): 21-32.
41. Vij, S., and Sharma, P. 2013. Does entrepreneurial education enhance the entrepreneurial
drive of business students? The Journal of Entrepreneurship Development, 10(2): 65-82.
42. Welmilla, I., Weerakkody, W.A.S., and Ediriweera, A.N. 2011.The Impact of Demographic
Factors of Entrepreneurs on Development of SMEs in Tourism Industry in Sri Lanka.
Faculty of Commerce and Management Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka.
43. Yordanova, D.I., and Tarrazon, M.A. 2010. Gender differences in Entrepreneurial Intentions:
Evidence from Bulgaria. Journal of Developmental Entrepreneurship, 15(03): 245-266.