بررسی موانع توسعه کارآفرینی در شرکت‌های خدمات مشاوره ای فنی و مهندسی استان اصفهان از دیدگاه اعضا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

2 دانش آموخته دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده
تأسیس شرکت‌های خدمات مشاوره‌ای، فنی و مهندسی کشاورزی یکی از راهکارهای توسعه بخش کشاورزی و ایجاد فرصت‌های اشتغال برای دانش‌آموختگان کشاورزی است، اما پایداری اقتصادی این شرکت‌ها و ارایه خدمات با کیفیت به کشاورزان مستلزم وجود رقابت‌پذیری در این بنگاه‌هاست و این مسأله توسعه‌ نوآوری و کارآفرینی را در آنها ضروری می‌سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی موانع توسعه کارآفرینی شرکت‌های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی استان اصفهان انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش اعضای شرکت‌های خدمات مشاوره‌ فنی و مهندسی استان اصفهان بودند (500=N) که به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و در نهایت 102 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‏ای بود که روایی صوری آن به وسیله متخصصان تأیید شد و برای بررسی پایایی آن آلفای کرونباخ محاسبه شد.(α=0.89) اولویت‌بندی موانع توسعه کارآفرینی از دیدگاه پاسخگویان نشان داد بی‌ثباتی سیاست‌های کشور در بخش کشاورزی، مقررات دست و پاگیر اخذ وام‌های بانکی، کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه کافی، عدم وجود امنیت برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و بها ندادن به بخش کشاورزی مهم‌ترین موانع توسعه کارآفرینی در این شرکت‌ها هستند. تحلیل عاملی اکتشافی، متغیرهای موانع توسعه کارآفرینی را در هفت عامل آموزشی، محیط کسب و کار، مسائل مربوط به پهنه‌بندی، مسائل خاص بخش کشاورزی، مسائل مربوط به سازمان‌های نظارت‌کننده و مسائل مربوط به اعضاء دسته‏بندی کرد.

کلیدواژه‌ها


1. احمدپورداریانی،م.، نیکبین،ح. و کریمی،آ. 1390 . عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکت های خدمات
-535 :(4)42- مشاورهای فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان، تحقیقات و اقتصاد توسعهی کشاورزی ایران، 2
546
2. پارساپور، س.، براتی، ج. و رسولزاده، م. 1396 . عوامل اثرگذار بر پایداری بنگاههای کوچک و کارآفرین مورد
.60-41 :(1) مطالعه: بنگاههای صنعتی شهرستان مشهد، توسعه کارآفرینی، 10
3. رضایی، روح الله.، قلی فر، ا. و صفا، ل. 1390 . موانع توسعه کارآفرینی در تعاونیهای دهیاری استان زنجان. اولین
همایش دانش محوری در مدیریت پایدار علوم کشاورزی و منابع طبیعی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
. گرگان. 31 اردیبهشت 1390
4. رضایی، ر.، قلیفر، ا.، ، صفا، ل. و کاظمی تربفان، م. 1390 . شناسایی موانع توسعهی کارآفرینی شرکتی در
.46 -27 :(14) شرکت های خدمات مشاورهای، فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان، توسعه کارآفرینی 4
5. غلامی، ح. ا.، قلی فر، ا.، قاسمی، ج. و بقایی، م. 1391 . بررسی راهکارهای توسعه کارآفرینی در شرکت های
:(43) خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی استان اصفهان، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 4
713-705
6. شادمانی، ک. و کرمی، س. 1389 . بررسی موانع کارآفرینی سازمانی در شرکتهای دولتی و ارایه راهکارهایی
.121 - جهت رفع آنها. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی، 27 و 28 بهمن 1390 ، شیراز، 107
7. صادق نژاد، ن. 1388 . اندازه گیری میزان کارآفرینی شرکتی و بررسی موانع آن در شرکت مپنا. پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
8. لامعی، ب. 1385 . موانع قانونی رشد کارآفرینی در صنایع کوچک ایران، سایت مرکز توسعه کارآفرینی در ایران.
( بازیابی از اینترنت بهار 1396 ) http://vista.ir/article
9. مرادنژادی، ه.، شعبانعلی فمی، ح.، ایروانی، ه.، حسینی،س.،م. و کافی، م. 1386 . تحلیل موانع توسعه کارآفرینی در
.175-184 ، واحدهای تولیدی گلخانهای در ایرا . ن مجله علوم کشاورزی ایران. 2
10 . ابراهیمی، ا.، اسلامی، ع.، امیری، ح.، جهانپناه، ب.، حسینی، س.ن.، داداش پور، ع.ا.، ذبیحی طاری، غفاری، ج.
مقصودلو، ق. کاراندیش، م. مهدیدوست، ح. و پاک نظر، ف. ( 1387 ). برنامه عملیاتی استقرار شبکه شرکت های
خدمات مشاوره ای، فنی و مهندسی کشاورزی. چاپ اول. سازمان تحققات، آموزش و ترویج کشاورزی. تهران.
11. Acemoglu, D., Johnson, S., Robinson, J and Thaicharoen, Y. 2003. “Institutional Causes,
Macroeconomic Symptoms: Volatility, Crises, and Growth,” Journal of Monetary
Economics, 50 (2): 49-123.
12. Baptista, R., Escária, V., and Madruga, P., 2005. Entrepreneurship, Regional Development
and Job Creation: The Case of Portugal, Max Planck Institute of Economics.
13. Bitzenis, A., and Nito, E. 2005. “Obstacles to Entrepreneurship in a Transition Business
Environment: The Case of Albania”. Journal of Small Business and Enterprise Development,
12 (4): 564-578.
14. Commission of the European Communities, 2004. Employment and Productivity and their
Contribution to Economic Growth, Commission Staff Working Paper, sec 690, Brussels 28-
5-2004.
15. Di Gregorio, D and Shane, S. 2002. “Why do Some Universities Generate More Startups
Than Others?” Research Policy. 32(2) 209-227.
16. Djankov, S., La Porta R., Lopez-de-Silane, F., and Shleifer A. 2002. The Regulation of
Entry, The Quarterly Journal of Economics, 117, 1-37.
17. Drabenstott, M., Novack, N., and Abraham, B. 2003. Main Streets of Tomorrow: Growing
and Financing Rural Entrepreneurs– A Conference Study” Economic Review Federal
Reserve Bank of Kansas City, Third Quarter 88(3): 73-84.
18. Escalante, C., and Turvey, C. 2006. Innovation and entrepreneurship in rural communities:
Early business survival challenges for the entrepreneur. Sothern Agricultural Economics
Association Annual Meetings, Orlando, Florida. Pp: 4-17.
19. Fadahusni, A. 1996. Indigenous entrepreneurship and cross-border trade in Western Nigeria,
Educating Entrepreneurs in Modernising Economies, Aldershot: Avebury.
20. Fogel, K., Hawk, A., Morck, R., and Yeung, B. 2005. Institutional obstacles to
entrepreneurship. Oxford Handbook of Entrepreneurship, Oxford University, England.
21. Georgiou, M.N. 2006. Does Entrepreneurship Create Enough Jobs in Europe? A Note, Max
Planck Institute of Economics, Discussion paper #0806, Jena, Germany.
22. Gersbach, H. 1999. Product market competition, Unemployment and Income disparities,
Review of World Economics, Volume 135, Number 2, June, 221- 240.
23. Gibb, A. 1993. Small business development in Central and Eastern Europe opportunity for a
rethink? Journal of Business Venturing Vol. 8 (6): 461-486.
24. Haasbrock, D. 1996. Entrepreneurship training for the informal sector in South Africa,
Educating Entrepreneurs in Modernising Economies, Aldershot: Avebury.
25. Hannon, P. 2007. Enterprise for all? The fragility of enterprise provision across England's
HEIs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 14 (2): 183-210.
26. Hansemark, Ove C. 1998. The Effects of an Entrepreneurship Program on Need for
Achievement and Locus of Control of Reinforcement. International Journal Entrepreneurial
Behavior and Research, 4 (1).
27. Holden, R., Jameson, S., and Walmsley, A. 2007. New graduate employment within SMEs:
still in the dark? Journal of Small Business and Enterprise Development, 14 (2): 211-227.
28. Holt, D. 2002. Entrepreneurship: New Venture Creation. New Delhi: Prentice-Hall.
29. Hughes, A. 2003. Green Paper: Entrepreneurship in Europe. Commission of the European
Communities. Brussels. Pp: 7-15.
30. Khanka, S. 2003. Entrepreneurial development, New Delhi, Chand and Company LTO, P
449.
31. King, K. 1996. JuaKali, Kenya, Change and Development in an Informal Economy,
London/Nairobi: James Currey.
32. Krasniqi, B. 2007. Barriers to entrepreneurship and SMEs growth in transition: The case of
Kosova. Journal of Developmental Entrepreneurship. 12 (1): 37-55.
33. Laporta, R., Lopez-de-silanes, F., and Zamarripa, G. 2003. “Related Lending,” Quarterly
Journal of Economics, 118(1): 231-268.
34. Martins, S. 2004. Barriers to entrepreneurship and business creation.European
Entrepreneurship cooperation publication., Pp: 18-20.
35. Michaelis, C., Smith, K., and Richards, S. 2001. Regular Survey of Small Business
Opinions: First Survey – Final Report, Data Build, Birmingham.
36. Moghimi, M. 2007. Corporate entrepreneurship: Obstacles and alternatives (The Case of
Industrial Corporations in Iran), “Journal of Entrepreneurship Research”, Vol. 1, No. 2, Pp:
87-119.
37. Rasouliazar1, S., Hosseini, S.M., Farajollah Hosseini, S.J., and Mirdamadi, S.M. 2011. The
Investigation perception of Agricultural Extension Agents about affective factors on
effectiveness of Agricultural Advisory Services Companies in Iran. J. Amer. Sci., 7(2): 445-
451.
38. Rosa, P. 1994. The Long Term Supply of Graduate Entrepreneurs: Insights from a Scottish
Study. Report to the New Ventures Team, Scotland Business Birthrate Campaign, Scottish
Enterprise, 1-35.
39. Rosa, P., Jayatilaka, W., and Kodithuwakku, S. 1997. “A potential supply of university
educated agribusiness entrepreneurs: a Sri Lankan perspective”, Proceedings of the 42nd
ICSB conference, June 21-24, San Francisco, USA.
40. Shurry, J., Lomax, S., and Vyakatrnam, S. 2001. Household Survey of Entrepreneurship, IFF
Research, London.
41. Sowmaya, D.V. 2009. Relevance of education for potential entrepreneurs: an international
investigation. Journal of Small Business and Enterprise Development, 17(4): 626-640.
42. Thornberry, N. 2002. Corporate entrepreneurship: Teaching managers to be entrepreneurs,
“Journal of Management to Development”, Vol. 22, No. 4, Pp: 55-71.