فرصت های کسب و کار حاصل از گردشگری کشاورزی (مورد پژوهی: شهرستان جهرم)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه هنر اصفهان

2 دانشکده گردشگری مجتمع آموزش عالی بم

چکیده

گردشگری کشاورزی بخشی از گردشگری روستایی است که خدمات مختلف تفریحی و گردشگری را ارائه می‌دهد. در واقع گردشگری کشاورزی، هر کسب و کار انجام شده توسط یک کشاورز برای لذت یا آموزش مردم، به منظور ترویج محصولات مزرعه و تولید درآمد مزرعه اضافی را شامل می شود. پژوهش حاضر بر آن است که ضمن بررسی مفاهیم کسب و کار گردشگری کشاورزی؛ به بررسی فرصت‌های کسب و کار حاصل از آن بپردازد. این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است و داده ها توسط یک فرم مصاحبه جمع آوری گردیده است. به منظور تحلیل پرسشنامه باز‌ (فرم مصاحبه) از روش تجزیه و تحلیل کیفی (کدگذاری باز و محوری) استفاده شده است و برای نمایش نتایج از نرم افزار اکسل بهره برده شده است. پیشینه تحقیق و نظرخواهی از خبرگان (مسئولان، متخصصان و کارشناسان کشاورزی و گردشگری)، نتایج کد گذاری نشان می‌دهد که شهرستان جهرم پتانسیل بالایی برای رونق گردشگری کشاورزی دارد. همچنین کسب و کارهای خانگی، مهم‌ترین کسب و کار حاصل از گردشگری کشاورزی در شهرستان جهرم هستند و در میان سازماندهی جشنواره‌ها و رویدادها برای جذب گردشگر جشنواره خرما و فرآورده‌های آن در شهرستان جهرم بیشترین اولویت را به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها


1. اطهری، ع. 1391 . زیبا شهر فارس (بررسی جاذبههای گردشگری طبیعی و تاریخی شهرستان جهرم). انتشارات
بونیز. جهرم.
2. امیری، ص.، احسانیفر، ت.، نادری، ن.، رستمی، ف. 1395 . ارائه یک مدل مفهومی به منظور بررسی تأثیر
.1-16 :(1) گردشگری کشاورزی بر توسعه کارآفرینی روستایی. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 3
3. بدری، ع.، رضوانی، م.ر.، حیدری، ز. 1392 . مشارکت اجتماع محلی در برنامهریزی گردشگری کشاورزی (مطالعه
. 66-43 :(4) موردی: نواحی روستایی بخش مرکزی شهرستان تنکابن). مجله برنامهریزی و توسعه گردشگری، 2
4. بذرافشان، م. 1393 . واکاوی دیدگاهها و اثرات توسعه گردشگری روستایی. اولین همایش توریسم و گردشگری
سبز در ایران، همدان.
5. ترک چورن، ط. 1393 . تأثیر گردشگری کشاورزی بر اقتصاد محلی و کارآفرینی (منطقه مورد مطالعه: دهستان کترا
شهرستان تنکابن). پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان. گروه مدیریت جهانگردی.
95 ، آدرس /10/ 6. جهاد کشاورزی شهرستان جهرم. 1395 . سایت جهاد کشاورزی شهرستان جهرم. تاریخ بازدید 10
./http://jahrom-fajo.ir : سایت
7. حقیقت قهفرخی، ف. 1393 . ارزیابی آثار اقتصادی یک رویداد خاص گردشگری بر جامعه میزبان (مطالعه موردی:
جشن سده در یزد). پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان. گروه مدیریت جهانگردی.
8. حیدریساربان، و. 1391 . تحلیل موانع مؤثر بر توسعه گردشگری سردابه، شهرستان اردبیل. فصلنامه جغرافیا و
.81-68 :(1) مطالعات محیطی، 1
9. دستمالچی، آ. 1393 . گردشگری کشاورزی و نقش آن در پایداری شهری. اولین همایش ملی توریسم و گردشگری
سبز در ایران، همدان.
10 . سامانی قطبآبادی، س. 1395 . شناسایی ظرفیتهای گردشگری کشاورزی در استان فارس (شهرستان جهرم).
پایاننامه کارشناسی ارشد. دانشگاه هنر اصفهان. گروه مدیریت جهانگردی.
11 . گلابی، ا.م.، خدادادحسینی، ح.، رضوانی، م.، یداللهی، ج. 1389 . بررسی اهمیت نقش شخص کارآفرین در
.33 -16 : بازاریابی کسب و کارهای خانگی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی، 127
12.Adam, K.L. 2004. Entertainment farming and agri-tourism. Business Management Guide
from http://attra. ncat. org/attra-pub/entertainment. Html, 1-20.
13.Bernardo, D., Valentin, L., and Leatherman, J. 2004. Agritourism: if we build it, will they
come. In Risk and Profit Conference, Manhattan, KS, 19-20.
14.Bondoc, I. 2009. Finding Fun in Food Farming Characteristics of US Agritourism Industry.
Dissertation, University of Florida.
15.Evans, N., and Ibery, B. 1992. Farm-based Accommodation and the Restructuring of
Agriculture: Evidence from Three English Counties. J. Rural Studies, 8(1): 85-96.
16.Getz, D. 1997. Event management and event tourism. New York: Cognizant Communication
Corporation.
17.Getz, D. 2008. Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism management,
29(3): 403-428.
18.Goeller, D.J. 2006. Agritourism: Family Style. Cornhusker Economics, 1-4.
19.Hatley, L. 2009. The nature of agritourism in the Buffalo City Municipality. Dissertation,
Cape Penisula University of Technology. Business.
20.Hernández-Mogollón, J.M., Folgado-Fernandez, J.A., and Duarte, P.A.O. 2014. Event
tourism analysis and state of the art. European Journal of Tourism, Hospitality and
Recreation, 5(2): 83-102.
21.Hsu, C.C. 2005. Identification of intangible resources essential to agri-tourism enterprises in
Taiwan: A Delphi study. Dissertation, The Ohio State University.
22.Jenkins, R.G. 2014. Agriculture and Tourism Development: The Case of St. Kitts.
Dissertation, University of Waterloo.
23.Mohd Said, H., Chui Yee, C., and Mei Fung., O. 2012. A swot analysis on agrotourism
destination: A case on rural development in a small town Sekinchan, Selangor, Malaysia.
International Journal of Business and Management Studies, 1(2): 29–43.
24.Nickerson, N.P., Black, R.J., and McCool, S.F. 2001. Agritourism: Motivations behind
farm/ranch business diversification. Journal of Travel research, 40(1): 19-26.
25.Parkar, P. 2015. Developing agritourism in Ratnagiri district of Konkan (Maharashtra):
issues and challenges. Online International Interdisciplinary Research Journal, 5(2): 145-
152.
26.Petroman, I., and Petroman, C. 2010. Agritourism and its forms. In Scientific Conference
“Durable agriculture-present and perspectives”, Iaşi, 53(2): 367-369.
27.Pittman, H.M. 2006. Planting the seeds for a new industry in Arkansas: Agritourism. A
National Agricultural Law Center Research Publication, 8-9.
28.Roman, M. 2015. Agritourism farms owners’ competence in running their economic
activities. Polish Journal of Management Studies, 11(1): 136-146.
29.Tew, C., and Barbieri, C. 2012. The perceived benefits of agritourism: The provider’s
perspective. Tourism Management, 33(1): 215-224.
30.Yeh, J. 2015. Agritourism Guidebook: Hawai ‘i County. College of Tropical Agriculture and
Human Resources, University of Hawai ‘i at Manoa, 1-65.
31.Yeoman, I. 2004. Festival and events management: An international arts and culture
perspective. Routledge.