دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-122 
7. الزامات ترویج کارآفرینی در نظام آموزش عالی کشاورزی

صفحه 105-122

نعمت اله شیری؛ علی اصغر میرک زاده؛ کیومرث زرافشانی