عامل های درون سازمانی موثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی در پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

این پژوهش به شناسایی عامل‌های درون سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی دانشگاهی می‌پردازد. پژوهش حاضر در دو مرحله‌ کیفی و کمّی انجام شده است، برای نمونه‌گیری در مرحله‌ کیفی از روش نمونه‌گیری گلوله برفی استفاده شد. به‌این ترتیب که شش عضو هیأت علمی و ده دانشجو مورد مصاحبه قرار گرفتند تا اشباع نظری ایجاد شد. در بخش کمّی پژوهش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. پرسش‌نامه پژوهش برپایه مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان طراحی شده است. برای تأیید روایی آن از نظر خبرگان و تحلیل عاملی تأییدی و برای بررسی پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ (78/0=α) استفاده شد. نمونه آماری 200 دانشجوی تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی دانشگاه تهران بود که با استفاده از نمونه‌گیری هدف‌دار انتخاب شدند و پرسش‌‌نامه بین آن‌ها توزیع شد. از میان این شمار 148 پرسش‌نامه تکمیل شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. یافته­های پژوهش نشان دادند کارآفرینان پردیس کشاورزی با مشکلات و موانع تجاری، فیزیکی و مالی روبرو می‌باشند. همچنین عواملی مانند همکاری دانشگاه با صنعت، منابع انسانی و شهرت و موقعیت دانشگاه برای توسعه کارآفرینی در این پردیس در درجه دوم اهمیت قراردارند.

کلیدواژه‌ها