الگوسازی مفهومی تأثیر مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب و کار در هنرستان‌های کاردانش

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 استادیار و مدیر آموزشی گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه رازی کرمانشاه

4 استادیار گروه آمار، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

      امروزه کارآفرینی به‌عنوان یک دانش میان‌رشته‌ای شناخته شده و پیامدهای باارزش آن زمانی آشکار می‌گردد که از سنین پایین آغاز شود. از آنجا که میان کارآفرینی و مهارت‌آموزی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، هدف این پژوهش الگوسازی مفهومی تأثیر مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی بر نگرش هنرجویان به کسب و کار در هنرستان‌های کاردانش است. مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی شامل متغیرهای «ویژگی‌های شخصیتی هنرجویان»، «ویژگی‌های مربیان»، «فضا و تجهیزات آموزشی»، «سبک رهبری تحولی»، «مشاوره تحصیلی و شغلی»، «محتوای آموزش»، «شیوه‌های آموزش» و «الگوهای تربیتی هنرجویان در خانواده» هستند. در این مطالعه از رویکرد توصیفی استفاده شده و اطلاعات موردنیاز آن از طریق مطالعه و تحلیل دقیق ادبیات نظری و پیشینه داخلی و خارجی، با استفاده از روش کتابخانه‌ای گردآوری شده است. در این نوشتار پس از تشریح مفاهیم «مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی» و «نگرش به کسب‌ و کار» به بررسی تجارب، مدل‌ها و الگوهای موجود در این حیطه پرداخته شده و درنهایت الگوی مفهومی پژوهش ارائه گردیده است. همچنین استفاده از مربیان کارآفرین و متخصص، بهره‌گیری از شیوه‌های آموزش ترکیبی و خلاقانه، استفاده از مشاوران مخصوص کارآفرینی، بهبود فضای نوآوری در هنرستان‌ها و غیره، به‌عنوان تعدادی از راهکارهای بهبود مؤلفه‌های آموزش کارآفرینی در هنرستان‌های کاردانش بیان شده‌اند.

کلیدواژه‌ها