بررسی عوامل موثر بر راندمان گلخانه‌های توت فرنگی؛ راهکارهایی برای توسعه کارآفرینی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکدة کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه تهران

چکیده

            این تحقیق با هدف بررسی عوامل مؤثر بر کارایی گلخانه‌های توت‌فرنگی شهرستان هشتگرد در سال 1388 انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 23 گلخانه فعال در شهرستان هشتگرد به‌صورت تمام شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه توسط تعدادی از متخصصان موضوعی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی گویه‌های تحقیق نیز سنجیده شد که نتایج حاکی از قابلیت اعتماد بالای این گویه‌ها برای سنجش متغیرهای تحقیق بود. بر اساس نتایج به‌دست آمده متغیر برخورداری گلخانه از نور کافی خورشید، انگیزه گلخانه‌دار، کنترل دمای محیط، دسترسی به بازار، فضای نگهداری مناسب پس از برداشت، بسته‌بندی مناسب محصول پیش از عرضه به بازار، دسترسی به اینترنت و برقراری ارتباطات، کنترل Co2 محیط گلخانه، دانش مرتبط با آفات و بیماری‌ها و دانش مرتبط با فیزیولوژی گیاه گلخانه‌دار به‌ترتیب متغیرهایی بودند که بر ارتقای راندمان گلخانه‌های توت‌فرنگی تأثیر معنی‌داری داشتند. با توجه به مطالعات میدانی و مصاحبه‌های صورت گرفته پیشنهاد می‌شود: اقداماتی جهت بالا بردن سطح تجربه و مهارت کارشناسان ترویج؛ وجود کارشناسان در مواقع ضروری؛ ایجاد شرایط بازدید از گلخانه‌های نمونه و نمایشی جهت الگوی‌گیری سایر گلخانه‌داران؛‌ اقدام در جهت تولید برنامه‌های رادیویی- تلویزیونی در چهارچوب طرح‌های آموزشی ترویجی؛ بازدید کارشناسان خبره به‌همراه ناظران و ایجاد انگیزه‌ در کشاورزان جهت همکاری با کارشناسان؛ و برگزاری کلاس‌های آموزشی- ترویجی جهت مصرف بهینه نهاده‌ها و بهبود عملکرد واحدها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها