نگرش دانشجویان کشاورزی دانشگاه شیراز نسبت به ایجاد دانشکده کارآفرین

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

2 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی-دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز

3 دانش‌آموخته کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده

رسالت دانشگاه در گذشته آموزش و پژوهش بود امروزه رسالت سومی بر عهده دانشگاه­ها نهاده شده و آن کارآفرینی دانشگاهی است. دانشگاه کار­آفرین را می­توان به‌عنوان نظام توانمند­سازی افراد تلقی کرد که خلاقیت و نوآوری آن‌ها را به‌طور برنامه­ریزی شده به‌کار می­گیرد. با توجه به اهمیت ایجاد دانشکده­های کارآفرین، این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان نسبت به دانشکده کارآفرین و نیز شناسایی موانع ایجاد دانشکده کارآفرین انجام شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان سال دوم و چهارم رشته­های ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز بودند. با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی تعداد 96 نفر به‌عنوان نمونه تعیین شد. ابزار اجرای پژوهش پرسشنامه بوده که روایی آن توسط اساتید متخصص و پایایی آن به وسیله آزمون راهنما تأیید شد (دامنه آلفای کرونباخ 70/0-92/0). داده­های به‌دست آمده توسط نرم‌افزار SPSS نسخه 19 تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ها نشان داد میانگین نگرش دانشجویان رشته باغبانی نسبت به ایجاد دانشکده کارآفرین به‌طور معنی­داری بیشتر از میانگین نگرش دانشجویان رشته ترویج و آموزش کشاورزی می­باشد. میانگین نگرش دانشجویانی که دو دوره و بیشتر در کارگاه­های کارآفرینی شرکت کرده­اند، به‌طور معنی‌داری بیشتر از کسانی است که یا شرکت نکرده و یا فقط یک دوره شرکت داشته­اند. نمره موانع مدیریتی و سازمانی دانشجویان باغبانی به‌طور معنی‌داری بیشتر از دانشجویان ترویج و آموزش است. نتایج نشان می­دهد که در زمینه محتوای دروس ضعف­هایی وجود دارد. به عقیده دانشجویان محتوی دروس با نیاز جامعه مطابقت ندارد.

کلیدواژه‌ها