دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-136 
2. راهبرد اکوسیستم کارآفرینی: پارادیم جدید توسعه کارآفرینی

صفحه 21-38

رضوان قمبرعلی؛ حسین آگهی؛ امیرحسین علی بیگی؛ کیومرث زرافشانی


7. نقدی بر ساختار صندوق‌های اعتبارات خرد در خوداشتغالی زنان روستایی

صفحه 121-129

کیومرث زرافشانی؛ فرحناز رستمی؛ مژگان خوش مرام؛ نعمت اله شیری