نقدی بر ساختار صندوق‌های اعتبارات خرد در خوداشتغالی زنان روستایی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

توسعه ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی برای توانمندسازی و خوداشتغالی زنان روستایی از اولویت برنامه‌های توسعه‌ای است که به منظور تحقق این مهم، دفتر امور زنان روستایی وزارت جهاد کشاورزی اقدام به اجرای پروژه‌هایی همچون طرح صندوق‌ اعتبارات خرد زنان روستایی نموده است. اجرای این طرح که بیش از یک دهه است در کشور آغاز گردیده، علی‌رغم تنگناهای موجود از موفقیت‌های چشمگیری برخوردار بوده است. صندوق‌ها اگرچه تشکل مؤثری از زنان را بوجود آورده، ولی به دلیل عدم ثبت قانونی قادر به ایجاد ارتباط با منابع رسمی تأمین مالی همچون بانک‌ها نیستند و از مزایای طرح‌ها و پروژه‌های حمایتی در مورد زنان، بی‌بهره مانده‌اند. از طرفی باتوجه به تجربیات گذشته، ثبت قانونی این صندوق‌ها در قالب شرکت‌های تعاونی و یا سهامی به دلیل ضعف بنیه مالی و اعمال قوانین دست‌و‌پاگیر منجر به تحمیل هزینه‌های اضافی برآنان و دور شدن از اهداف خودکه همانا خوداتکائی و خودباوری است، می‌شود. بنابراین، جهت حل مشکل موجود و فراهم نمودن زمینه‌های رشد وتقویت این صندوق‌ها و درنهایت پایداری آن‌ها بایستی مکانیسمی طراحی گردد که ضمن حفظ ویژگی‌های عمده صندوق‌ها همچون غیررسمی و پس‌انداز محور بودن، مشارکت جمعی در تصمیم‌گیری‌ها و .... قابلیت ارتباط آنان با منابع مالی رسمی فراهم گردد. لذا در این راستا، پیشنهاد تجمیع صندوق‌های اعتبارات خرد و تشکیل صندوق زنان در سطح شهرستان در چارچوب قوانین و مقررات صندوق حمایت از سرمایه گذاری در توسعه کشاورزی ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها