تلفیق پایداری در فرآیند کارآفرینی: تبیین مفهوم، ضرورت و ملزومات کارآفرینی پایدارگرا و کسب‌وکار سبز

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در بنیان معنایی، توسعه پایدار، مشارکت جهانی برای تداوم و پویایی رشد اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ و نوزایی ظرفیت‌های زیست محیطی، نه تنها برای حال حاضر بلکه برای نسل‌های آتی را برمی‌تابد و مبین نوعی جامع‌نگری و تعهد همگانی برای بهبود آیندة مشترک بشر است. فراسوی نظریه‌پردازی‌ها، تحقق توسعه پایدار بسان یک فضیلت امر نیک نیازمند طرح‌ریزی و پیگیری راهبردهای مقتضی در عرصه عمل است. این مهم مستلزم اندیشه‌ورزی در این وادی با در نظر گرفتن مقتضیات خاص هر جامعه و با پرهیز از الگوبرداری مد روز نظری و مفهومی از اندیشه‌های غربی است. در این مقاله، در ابتدا ضرورت پرداختن به پایداری در عرصه کسب‌وکار و کارآفرینی هم‌راستا با اصول و ارزش‌های توسعه پایدار بیان شده است. پایدارگرایی در قالب کسب‌وکارهای سبز تشریح شده است. سپس، توسعه پایدار در زمینه کارآفرینی و کارآفرینی در زمینه توسعه پایدار و جایگاه کارآفرینی و توسعه پایدار منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفته است. در ادامه، کارآفرینی سبز به عنوان تجلی پایداری در حوزه کسب‌وکار همراه با موضوعات مرتبط، نواقص بازار به عنوان مانع یا پیش‌برنده‌ کارآفرینی سبز، سیاست عمومی و کارآفرینی سبز و انگیزه‌ها و ملزومات کارآفرینی سبز تشریح شده است. در پایان نیز پیشنهادهایی برای ترویج پایداری در حوزه کارآفرینی و کسب‌وکار ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها