قابلیت صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی در توسعه کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسنده

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی

چکیده

روند توسعه اقتصادی یک کشور از طریق منابع انسانی آن تامین می‌شود. با توجه به اینکه زنان نیمی از منابع انسانی به شمار می‌آیند، موضوع و هدف هر نوع توسعه‌ای بوده و عامل پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی-اجتماعی هستند. لذا امروزه مشارکت زنان از جمله ابزارهای اساسی توسعه است. یکی از اصلی‌ترین‌زمینه‌های مشارکت زنان در جامعه روستایی ایجاد کسب و کارهای کوچک و ورورد به کارآفرینی یا خوداشتغالی است. صندوق‌های اعتبارات خرد نقش بسزایی در تحقق این موضوع دارند. نظام اعتبارات خرد از جمله راهکارهای مطرح شده طی چند دهه اخیر با هدف تسریع فرآیند سرمایه‌گذاری و تقویت بنیاد مالی و پس انداز در مناطق روستایی و نهایتا توانمندسازی زنان روستایی بوده است. در این مقاله به نقش بی‌بدیل صندوقها در تامین منابع مالی برای توسعه کسب و کارهای کوچک و تحقق کارآفرینی در جوامع روستایی تاکید و اشاره گردیده که تشکیل صندوقهای اعتبارات خرد زنان روستایی باعث افزایش دسترسی زنان روستایی به منابع اعتبارات گردیده و مشارکت اجتماعی، اعتماد به نفس و قدرت تصمیم‌گیری آنها را افزایش داده است. همچنین در راستای رفع مشکلات ناشی از عدم ثبت قانونی این صندوقها، تشکیل و راه‌اندازی صندوقهای حمایت از توسعه فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی با ثبت قانونی و اساسنامه و آیین نامه‌های مدون گامی مثبت در جهت دسترسی زنان عضو صندوق‌های اعتبارات خرد به منابع اعتباری و تسهیلات برداشته شده است. علاوه بر پس اندازهای زنان روستایی، ۴۹ درصد از تسهیلات پرداختی به آنان بوسیله صندوق های حمایت از فعالیتهای کشاورزی زنان روستایی انجام می شود.

کلیدواژه‌ها