بررسی عوامل محیطی مؤثر بر رفتار کارآفرینانه در کارآفرینان کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه کارآفرینی با توجه به نیاز مبرم جهانی اهمیت چشمگیر یافته و به یکی از وظایف ضروری دولت‏ها تبدیل شده است. شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در سال‏های اخیر موجب شده که مقوله کارآفرینی در برنامه‏های سوم، چهارم و پنجم توسعه به ویژه در ابعاد پژوهشی و پرورش کارآفرینان مورد عنایت قرار گیرد و رفتار کارآفرینانه به این دلیل که جامعه را سمت تغییرات تکنیکی و مبتکرانه سوق می‏دهد و باعث رشد اقتصادی می‏شود و همچنین بدین دلیل که دانش جدید را به خدمات و محصولات جدید تبدیل می‏کند، حائز اهمیت است. کارآفرینی علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب بالارفتن کیفیت زندگی، توزیع مناسب درآمد، کاهش اضطراب‏های اجتماعی و بهره‏وری از منابع ملی می‏شود. از آنجایی‏که پیدایش و ارتقاء رفتار کارآفرینانه به عوامل و شرایط گوناگونی از قبیل ویژگی‏های روانشناختی و شخصیتی افراد و عوامل محیطی بستگی دارد. این مقاله در نظر دارد عوامل محیطی موثر بر رفتار کارآفرینانه در کارآفرینان کشاورزی را مـورد بررسی قراردهـد. مهم‏ترین عوامل محیطی مؤثر بر رفتار کارآفرینانه شامل زیر ساختارهای محیطی، درجه آشـفتگی محیطی و تجربیات محیط شخصی افراد جامعـه می‏باشند و دولت می‏بایست تدابیری بیاندیشد که این عوامل محیطی برای بروز رفتار کارآفرینانه در کارآفرینان کشاورزی مهیا شوند.

کلیدواژه‌ها