کارآفرینی روستایی: چالش‌ها و فرصت‌ها

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسنده

هیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

کارآفرینی به عنوان موتور رشد اقتصادی، بهره‌وری، نوآوری و اشتغال‌زایی شناخته شده ‌است و یکی از ابعاد مهم پویایی اقتصادی محسوب می‌شود. از جمله مشکلات کشور در چند دهه اخیر، بیکاری و فقر روستاییان و مهاجرت آنان به شهرها بوده که باعث شده بسیاری از روستاهای کشور خالی از سکنه شوند. کارآفرینی می‌تواند با توجه به اثرات مثبت خود، در زمینه حل این مشکلات نقش مهمی ایفا نماید. به همین دلیل، در چند سال اخیر بحث احیا و پویاسازی مجدد نواحی روستایی از طریق ارتقا و توسعه کارآفرینی توجه زیادی را به خود جلب نموده است و در واقع بسیاری از کارگزاران توسعه روستایی به کارآفرینی به عنوان یک راهبرد توسعه پایدار روستایی می‌نگرند. هدف مقاله حاضر بررسی چالش‌ها و فرصت‌هایی است که کارآفرینی روستایی ممکن است با آنها مواجه باشد. برای این منظور، روش مطالعه کتابخانه ای-اسنادی مورد استفاده قرار گرفت و یک مرور ادبیاتی گسترده در موضوعات و زمینه‌های مربوطه انجام شد. در نتیجه این پژوهش، یکسری از چالش‌ها (مانند کمبود منابع مالی، کمبود تسهیلات زیربنایی، موانع اجتماعی-فرهنگی) و فرصت‌های عمده (نظیر ارزان بودن زمین، فراهم بودن مناظر و منابع طبیعی غنی و فرهنگ و سنن محلی) مورد شناسایی قرار گرفته، چارچوبی جهت تشویق کارآفرینی روستایی مطرح شده و در پایان هم پیشنهادهایی به منظور رفع چالش‌ها و بهره گیری بهتر از فرصت‌ها ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها