تحلیلی بر عوامل مؤثر بر توسعه‌ی کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها

نوع مقاله: مقاله تحلیلی

نویسندگان

1 دانشجوی دانشگاه خرم آباد

2 استادیار گروه توسعه روستایی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

3 استادیار گروه کارآفرینی در فناوری دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

چکیده

یکی از بخش‏‌های مهم اقتصاد کشور که در قانون اساسی نیز بر آن تاکید شده ، بخش تعاون است. تعاونی‌ها نوعی موسسه خود گردان هستند که از اتحاد داوطلبانه افراد جهت دستیابی به اهداف و خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از طریق ایجاد کسب و کارهای با مالکیت مشترک و مدیریت دمکراتیک، تشکیل شده‌اند. متاسفانه این نهاد اقتصادی– اجتماعی نتوانسته است در کشور رشد و توسعه یابد. یکی از این دلایل، عدم توجه به نهادینه شدن پدیده کارآفرینی سازمانی است. وجود این مهم، مسبب پایداری، ماندگاری و پویایی این نوع کسب و کارها خواهد شد. مطالعه مروری حاضر با هدف تبیین کارآفرینی سازمانی و واکاوی عوامل موثر بر آن با تاکید بر زیربخش شرکت‌های تعاونی‌ها انجام گرفته است. با بررسی و تحلیل مطالب این مقاله مروری می‌توان عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی را در 8 دسته جای داد که شامل عوامل مالی- اقتصادی، زیرساختی، مدیریتی، اجتماعی، ارتباطی- اطلاعاتی، آموزشی، قانونی و فرهنگ سازمانی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها