دانشگاه کارآفرین و نقش آن در پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریم

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش سازمانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

چکیده

کشور ایران که سیاست اقتصاد مقاومتی را انتخاب نموده مکلف به نوآوری و کارآفرینی در عرصه‌های جدید اقتصادی است، و برای تحقق اقتصاد مقاومتی آمادگی نهادهای اقتصادی و تعامل و همکاری میان دولت و مردم ضروری است. دانشگاه کارآفرین می‌تواند به عنوان کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده، با برخورداری از ایده‌ها و اندیشه‌های نو، هر لحظه در شریان‌های حیاتی جامعه که حرکت رو به رشدی دارند، نیروی نوینی را تزریق کند و جامعه نیز با به کار بستن ایده‌های نوظهور دانشگاهیان می‌تواند اندیشه توسعه را محقق سازد. از آنجایی که عموما استراتژی‌های دانشگاهی وارد سازمان‌های تصمیم‌گیر و سپس وارد نهادهای اجرایی می‌شوند، بهترین مکان برای پرداختن و تئوریزه کردن ایده‌ها دانشگاه‌ها هستند. مطالعه حاضر، از مرور ادبیاتی گسترده در متون موجود و کارهای علمی انجام شده در حوزه دانشگاه کارآفرین و اقتصاد مقاومتی استخراج شده است. این پژوهش به بررسی وضعیت و ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در کشور و میزان تاثیر و نقش آنها در تحقق و پیشبرد اقتصاد مقاومتی پرداخته است. همچنین تلاش شده تا در جهت مرتفع نمودن خلاء پژوهشی یعنی عدم تمرکز بر دانشگاه‌های نسل سوم و جایگاه آنها در اقتصاد مقاومتی قدم‌های موثری برداشته شود. در نهایت پیشنهادهایی در راستای هموار کردن مسیر برای تحقق اقتصاد مقاومتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها