تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی بنیاد دانشنامه‌نگاری ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر هوش هیجانی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی دانشگاه اراک بود. جامعه‌ی آماری تحقیق 500 نفر دانشجوی کارشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه اراک در سال تحصیلی 95-1394بودند که با توجه به جدول بارتلت و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 107 نفر انتخاب شدند. از پرسشنامه‌ی گلمن برای اندازه‌گیری هوش هیجانی و پرسشنامه‌‌های وبر و لینان و چن برای سنجش قصد کارآفرینانه استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و صاحب‌نظران و پایایی آن با محاسبه آلفای ترتیبی (82/0 و 83/0) تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد قصد کارآفرینانه نیمی از دانشجویان در حد ضعیف و هوش هیجانی اکثر آنان متوسط به بالا بود. یافته‌های تحلیل همبستگی نشان داد بین مولفه‌های مهارت‌های اجتماعی، همدلی، مدیریت هیجانات، خودانگیزشی و خودآگاهی با قصد کارآفرینانه دانشجویان در سطح یک درصد رابطه‌ی مثبت و معنی‌داری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دو متغیر مهارت‌های اجتماعی و درآمد 34 درصد از واریانس قصد کارآفرینانه دانشجویان را تبیین کردند.

کلیدواژه‌ها