تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

ااین پژوهش با هدف بررسی تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 168 نفر از دانشجویان دریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی و 141 نفر از دانشجویان غیردریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب، 76 نفر از دانشجویان دریافت‌کننده آموزش و 70 نفر از دانشجویان غیر‌دریافت‌کننده آموزش به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه تایید شد و پایایی آن برای بخش های مختلف پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 623/0 تا 892/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSSاستفاده شد. نتایج نشان داد بین دو گروه دریافت‌کننده و غیردریافت‌کننده آموزش رسمی کارآفرینی تفاوت معنی‌داری از نظر قصد کارآفرینی وجود ندارد. توجه به گسترش محیط آموزش به محیط واقعی کسب و کار و تعامل نزدیک دانشجویان با افراد با تجربه با هدف تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان، از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

کلیدواژه‌ها