تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

ااین پژوهش با هدف بررسی تاثیر درس کارآفرینی بر قصد کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 168 نفر از دانشجویان دریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی و 141 نفر از دانشجویان غیردریافت کننده آموزش رسمی کارآفرینی بودند که با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب، 76 نفر از دانشجویان دریافت‌کننده آموزش و 70 نفر از دانشجویان غیر‌دریافت‌کننده آموزش به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بود که روایی آن با کسب نظر استادان دانشگاه تایید شد و پایایی آن برای بخش های مختلف پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین 623/0 تا 892/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSSاستفاده شد. نتایج نشان داد بین دو گروه دریافت‌کننده و غیردریافت‌کننده آموزش رسمی کارآفرینی تفاوت معنی‌داری از نظر قصد کارآفرینی وجود ندارد. توجه به گسترش محیط آموزش به محیط واقعی کسب و کار و تعامل نزدیک دانشجویان با افراد با تجربه با هدف تقویت قصد کارآفرینی دانشجویان، از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


. 1. آراستی، ز.، سعید بنادکی، س. و ایمانی پور، ن. 1390
نقش آموزش درس " مبانی کارآفرینی " در قصد
کارآفرینی رشتههای غیر مدیریت (مطالعه موردی:
دانشکدههای هنر و ادبیات و علوم انسانی دانشگاه
.107-124 :4( تهران). فصلنامه توسعه کارآفرینی، ( 14
2. باقرصاد، و.، زالی، م.ر. رضوی، م. و سعید بنادکی، س.
1392 . تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی
دانشجویان رشتههای فنی و حرفهای. فصلنامه
.21-36 :6( کارآفرینی، ( 4
3. خسروی پور، ب. و کیخواه، ش. 1392 . آموزش
کارآفرینی، رویکردی کار آمد در جهت اشتغال
دانشجویان کشاورزی. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی،
.26-39 : علمی و فرهنگی کار و جامعه، 163
4. خطائی، س. عالمی، ا. پوررضاییان، م و آیت اللهی، ح.
1389 . نقش آموزش تعاملی پویا در یادگیری فیلمنامه
نویسی انیمیشن. نشریه هنرهای زیبا - هنرهای نمایشی
.22-13 : و موسیقی، 41
. 5. رضایی، ر. شرفی، ل. نجفلو، ب. و گلباز، ش. 1396
عاملهای تاثیرگذار بر قصد کار آفرینانه دانشجویان
کارشناسیارشد کشاورزی دانشگاه زنجان با تاکید بر
اثر میانجی نگرش نسبت به رفتار کارآفرینانه. فصلنامه
.96-111 :( پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، ( 40
. 6. رضایی، ر. کریمی، آ. میری کرم، ف. و صفا، ل. 1391
بررسی نیازهای آموزشی دانشجویان کارشناسی ارشد
رشته های کشاورزی در زمینه ی کارآفرینی (مورد
مطالعه: دانشگاه زنجان). فصلنامه توسعه کارآفرینی،
.84-65 :5(3)
7. سالازار، م، تیونگ، س. و دیاز، پ. 2000 . مقدمههای
بر کارآفرینی، ترجمه سیامک نطاق ( 1380 )، چاپ
اول، انتشارات کوهسار، 188 ص. .
8. سعیدی مهرآباد، م . و مهتدی، م. م. 1387 . .تاثیر
آموزش کارآفرینی بر توسعه ی رفتارهای کارآفرینانه
( مورد مطالعه: آموزشهای کارآفرینی وزارت کار و
:1( امور اجتماعی). فصل نامه توسعه کارآفرینی، ( 2
.57-73
9. شریف، م. جمشیدیان، ع. رحیمی، ح . و نادری، ن.
1390 . تحلیل وضعیت آموزش کارآفرینی در آموزش
-106 :3( عالی ایران. فصلنامه توسعه کارآفرینی، ( 11
.87
10 . طهماسبی، ر. اکبری، م. هوشمند زاده، م. و آهنگرسله
بنی، ا. 1396 . تاثیر آموزشهای کارآفرینی بر رفتار
کارآفرینانه دانشجویان حضوری و مجازی دانشکده
کارآفرینی دانشگاه تهران. فصلنامه آموزش مهندسی
.103-128 :19( ایران، ( 75
. 11 . قناعتی، م. نودهی، ح. قدرتی، ا. و جلالی فر، ع. 1396
تاثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. مجله علمی پژوهشی
.319-325 :24( دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، ( 5
. 12 . کریمی، س. ملا میرزایی، ف . و موحدی، ر. 1395
تاثیر آموزش کارآفرینی و سودمندی آن بر قصد
کارآفرینانهی دانشجویان کشاورزی دانشگاههای غرب
کشور. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی،
.51-65 :38
13 . مالک پور، ک. و دلاور، ع. 1394 . نقش آموزش
دانشگاهی بر ایجاد روحیه کارآفرینی و راهکار های
.31-58 : ارتقاء. پژوهشهای تربیتی، 31
14 . مجلل چوبقلو، م. ع. عبدالله فام، ر. و تمجید تاش، ا.
1390 . آسیبشناسی فرآیند کارآفرینی در برنامه درسی
رشتههای تحصیلی دانشگاهی (مسالعه موردی در
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب. فراسوی مدیریت ،
.167-187 :5(18)
15 . محسنی، ع. موسوی، ح. و جمالی، م. 1392 . نقش
آموزش کارآفرینی در نگرش کارآفرینانه و باور
خودکارآمدی عمومی دانشجویان. فصلنامه پژوهش و
.63-80 : برنامهریزی در آموزش عالی، 69
16 . مردانشاهی، م. م. و آقاجانی، ح. ع. 1394 . نقش
آموزش کارآفرینی بر افزایش خلاقیت دانشجویان.
.33-42 :4( فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، ( 8
. 17 . موحدی، ر. حیدری ترازک، خ. و سامیان، م. 1393
آموزش کارآفرینی کشاورزی پیش نیاز توسعه
18 . مهرداد، ح. 1390 . بررسی عوامل مؤثر در ایجاد
کارآفرینی در سطح استان لرستان با تاکید بر نقش
آموزش. فصلنامه علمی _ پژوهشی رهیافتی نو در
.114-97 :(4) مدیریت آموزشی، 2
19 . هوشمندان مقدم فرد، ز. و شمس، ع. 1394 . عاملهای
آموزشی مرتبط با ارتقای ظرفیت کارافرینی دانشجویان
کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگا ه زنجان.
: فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 35
.3-15
20. Amiri, S., Fathi, S., Naderi, N. and Delangizan,
S. 2016. Identifying the impact of
entrepreneurship education on the attitude of
students toward business (Case study:
Kermanshah’s Kar-Danesh Schools).
International Academic Journal of Business
Management, (1): 37-51. 21. Buana, Y., Hidayat, D. and Prayogi, B. 2017.
The Effect of Entrepreneurship Education on
Entrepreneurial Intention of University
Students by Adopting Linan Model. Binus
Business Review, 8(1): 67-75. 22. Hmieleski, K.M. and Corbett, A.C. 2006.
Proclivity for improvisation as a predictor of
entrepreneurial intentions. Journal of Small
Business Management, 44 (1): 45-63. 23. Karimi, S., Biemans, H., Land, T., Chizari, M.
and Mulder, M. 2016. The impact of
entrepreneurship education: A study of Iranian
students’ entrepreneurial intentions and
opportunity identification. Journal of Small
Business Management, 54 (1): 187-209.
24. Levie, J. 1999. Entrepreneurship: my thane
reality. Science & Public Affairs, 17: 24-25.
25. Linan, F. 2004. Intention-based models of
entrepreneurship education. Piccolla Impresa/
Small Business, 26: 124-136.
26. Linan, F., Rodriguez-Cohard, J.C. and Rueda-
Cantuche, M. 2011. Factors affecting
entrepreneurial intention levels: arole for
education. International Entrepreneurship and
Management Journal, 7(2): 195-218. 27. Maresch, D., Harms, R., Kailer, N. and
Wimmer-Wurm, B. 2016. The impact of
entrepreneurship education on the
entrepreneurial intention of students in science
and engineering versus business studies
university programs. Technological
Forecasting & Social Change, 104: 172-179.
28. Wilson, F., Kickul. J. and Marlino, D. 2007.
Gender-self- entrepreneurial efficacy and
entrepreneurial intention: career for
implications entrepreneurship education.
Entrepreneurship Theory and Practice, 30(1):
387- 406.
29. Zhao, H., Seibert, S.E. and Hills, G.E. 2005.
The mediating role of self-efficacy in the
development of entrepreneurial intentions.
Journal of Applied Psychology, 90 (6): 1265-
1272.
Journal