ضرورت تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

امروزه کارآفرینی برای رشد و توسعه اقتصادی روستاها اهمیت زیادی دارد. کارآفرینی روستایی و اکوسیستم‌هایی که از آن حمایت می‌کنند، به عنوان راهکاری عملی برای توسعه روستایی شناخته شده‌اند. اکوسیستم‌های روستایی اغلب با کمبود زیرساخت‌ها و منابع مالی و انسانی، ضعف در برنامه‌های حمایتی دولت و شبکه‌های ارتباطی و اطلاعاتی نسبتاً ضعیف، دسترسی پرهزینه‌تر به بازارهای بزرگ و تنوع کم فعالیت اقتصادی شناخته می‌شوند. در نتیجه، کارآفرینی در اکوسیستم‌های روستایی کمتر بر اساس فرصت و بیشتر بر اساس ضرورت و اجبار است. تقویت اکوسیستم کارآفرینی روستایی می‌تواند راهبردی مناسب برای شتابدهی به توسعه کارآفرینی در مناطق روستایی باشد. بنابراین مطالعه حاضر با مرور گسترده ادبیات حوزه اکوسیستم کارآفرینی، با هدف تشریح اثرات، عناصر، ویژگی‌ها و ضرورت تقویت اکوسیستم‌های کارآفرینی روستایی انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا به مفهوم کارآفرینی روستایی و اکوسیستم کارآفرینی روستایی پرداخته شده است و در ادامه تاثیرات اقتصادی، فناورانه و اجتماعی اکوسیستم‌های کارآفرینی روستایی و سپس اهمیت عناصر تشکیل‌دهنده اکوسیستم کارآفرینی روستایی مورد بحث قرار گرفته است و در پایان ویژگی‌های اکوسیستم‌های کارآفرینی تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها