نوآوری جمعی در زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولیدکشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانجشوی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

از آنجا که طبیعت تعاونی‌ها بر مبنای کنش جمعی استوار است، شیوه مورد نظر برای یافتن و مدیریت نوآوری با هدف بهبود این نهادها نیز باید جمعی باشد. نوآوری جمعی یک رویکرد مناسب برای مقابله با مشکلات فعلی زنجیره ارزش در تعاونی‌های تولید کشاورزی است. این تحقیق کاربردی با استفاده از روش تحقیق پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام اعضای (سهامداران) 13 تعاونی تولید کشاورزی در استان کردستان (3500 نفر) بود که 346 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی پرسشنامه تحقیق بر اساس دیدگاه گروهی از متخصصان و پایایی بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس‌های مختلف بین (853/0 تا 932/0) تایید شد. بر اساس یافتههای تحقیق، نوآوری‌های جمعی عمده در مؤلفه‌های زنجیره ارزش در تعاونی‌های مورد مطالعه به شرح زیر توصیف شده‌اند: (۱) کشت محصول جدید، (۲) استفاده از نهاده‌های جدید، (۳) استفاده از شیوه‌ها و فنون جدید کاشت، داشت...، (۴) استفاده از منابع و دارایی، (۵) توسعه نیروی انسانی، (۶) بسته‌بندی محصولات، (۷) فرآوری محصولات، (۸) درجه‌بندی محصولات، (۹) برچسب‌گذاری در قالب یک برند معین، (۱۰) توسعه شبکه توزیع مطمئن برای عرضه محصول به بازار، (۱۱) تشکیل سرمایه و تامین مالی، (۱۲) توسعه زیرساخت-های جدید برای تولید و عرضه محصول، (۱۳) خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جدید، (۱۴) شناسایی و مدیریت ریسک فعالیت‌ها، (۱۵) تعاملات منسجم با شرکاء و همکاران، (۱۶) تبلیغات در مورد محصولات و ظرفیت‌های تعاونی، (۱۷) ارتباط با مشتری و(۱۸)استفاده از فناوری‌های جدید ارتباطی و اینترنتی.

کلیدواژه‌ها


1. آذرمند، ح. 1386 . تحلیل زنجیره ارزش حمل و نقل
جادههای داخلی، تولید پارچه و پوشاک در ایران .
.54-64 :( مجله اقتصادی بانک مرکزی، ( 1
2. بهلولی، پ. 1384 . بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر
مؤلفه خدمات زنجیره ارزش پورتر در توسعه صنعت
آسانسورسازی کشور . پایان نامه کارشناسی ارشد،
دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.
3. بهمدی، ه.، شواخی، ف. 1385 . زنجیره های ارزش:
استراتژی تجاری موفق بر ای کاهش ضایعات
محصولات کشاورزی. شانزدهمین کنفرانس ملی
صنایع غذایی ایران.
4. پورتر، مایکل . 1387 . استراتژى رقابتى. ترجمۀ عباس
مهرپویا و جهانگیر مجیدى، انتشارات رسا، تهران.
5. پیرس و رابینسون. 2006 . برنامه ریزى و مدیریت
استراتژیک. ترجمۀ (سهراب خلیلى شورینى ،
1385 )، چاپ دوم، انتشارات یادواره کتاب، تهران.
6. دلانگیزان، س. 1387 . طرح اولیه و پیشنهادی خوشه
صنعتی مرغ در استان کهگیلویه و بویر احمد (نگاهی
نو به اقتصاد طیور و مدیریت فعالیتهای وابسته به
آن). همایش سرمایهگذاری در استان کهگیلویه و بویر
احمد، یاسوج، دانشگاه یاسوج.
7. دلانگیزان، س. و همکاران. 1389 . بررسی تحلیلی
زنجیره ارزش محصول ذرت در استان کرمانشاه با
تمرکز بر حلقه مفقوده تولید بذر. پایاننامه کارشناسی
ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد دانشگاه
رازی.
. 8. شاهنوشی، ن.، دهقانیان، س.، حمیده پور، ح . 1384
بررسی مزیت نسبی تولید گندم در استانهای برگزیده
-135 : کشور. فصلنامه پژوهشی بانک و کشاورزی، 10
.119
9. گودرزی، غ. 1390 . تحلیل راهبردی هزینه، پارادایم
.105-120 :43 ،fortune کلیدی مدیریت هزینه. مجله
10 . میانآبادی، ع. 1389 . مدیریت زنجیره ارزش: تعریف،
تاریخچه، اهداف، فرآیندها، مزایا و موانع ، مجموعه
مقالات پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، زابل.
11. Abidin, N.Z. and Suradi, N.R.M. 2014.
September. Innovation value chain
capability in Malaysian-owned Company: A
theoretical framework. In AIP Conference
Proceedings, 1614(1): 936-940.
12. Brookes, R. 1994. Kiwifruit Industry
Marketing Review. University of Auckland.
13. Brotherton, B. 2004. Critical success factors
in UK corporate hotels. The Service
Industries Journal, 24(3): 19-42.
14. Brotherton, B., Heinhuis, E., Miller, K. and
Medema, M. 2003. Critical success factors
in UK and Dutch hotels. Journal of Services
Research, 2(2): 47-78.
15. Carter, C.R. and Rogers, D.S. 2008. A
framework of sustainable supply chain
management: moving toward new
theory. International journal of physical
distribution & logistics management, 38(5):
360-387.
16. Cox, A. 1999. Power, value and supply
chain management. Supply chain
management: An international journal, 4(4):
167-175.
17. Crocombe, G.T., Enright, M.J. and Porter,
M. E. 1991. Upgrading New Zealand's
competitive advantage. Oxford University
Press.
18. de Graaf, R. and van der Duin, P. 2013.
Collective Innovation: A new approach for
dealing with society induced challenges. A
case study in the Dutch Bakery
Sector. Procedia-Social and Behavioral
Sciences, 75: 139-145.
19. Dess, G. and Lumpkin, G.T. 2003. Strategic
Management: Creating competitive
advantages, Mc Graw-Hill, United States.
20. Ellram, L.M. and Cooper, M.C. 1993. The
relationship between supply chain
management and keiretsu. The International
Journal of Logistics Management, 4(1): 1-12.
21. Enberg, C. 2012. Enabling knowledge
integration in competitive R&D projects—
The management of conflicting
logics. International Journal of Project
Management, 30(7): 771-780.
22. Gabzdylova, B., Raffensperger, J.F. and
Castka, P. 2009. Sustainability in the New
Zealand wine industry: drivers, stakeholders
and practices. Journal of Cleaner
Production, 17(11): 992-998.
23. Gonzalez, J.L., Kowalski, P. and Achard, P.
2015. Trade, global value chains and wageincome
inequality.
24. Handfield, R.B. and Nichols, J.R. EL. 1999.
Introduction to supply chain management.
25. Hax, D.C. and Majluf, N. 1996. The
Strategy Concept and Process, Prentice Hall,
United States.
26. Hellin, J. 2012. Agricultural extension,
collective action and innovation systems:
lessons on network brokering from Peru and
Mexico. The Journal of Agricultural
Education and Extension, 18(2): 141-159.
27. Hunger, D.J. and Wheelen, T.L. 2001,
Strategic Management, Addison-Wesley
Publishing Company, United States.
28. Kaplinsky, R. and Morris, M. 2000. A
handbook for value chain research (Vol.
113). University of Sussex, Institute of
Development Studies.
29. Klerkx, L., Aarts, N. and Leeuwis, C. 2010.
Adaptive management in agricultural
innovation systems: The interactions
between innovation networks and their
environment. Agricultural systems, 103(6):
390-400.
30. Kozinets, R.V., Hemetsberger, A. and
Schau, H.J. 2008. The wisdom of consumer
crowds: Collective innovation in the age of
networked marketing. Journal of
Macromarketing, 28(4): 339-354.
31. Linton, J.D., Klassen, R. and Jayaraman, V.
2007. Sustainable supply chains: An
introduction. Journal of operations
management, 25(6): 1075-1082.
32. Low, P. 2013. The role of services in global
value chains. Fung Global Institute, June.
http://www.fungglobalinstitute.org.
33. Lummus, R.R. and Vokurka, R.J. 1999.
Defining supply chain management: a
historical perspective and practical
guidelines. Industrial Management & Data
Systems, 99(1): 11-17.
34. Niemelä-Nyrhinen, J. and Uusitalo, O. 2013.
Identifying potential sources of value in a
packaging value chain. Journal of Business
& Industrial Marketing, 28(2): 76-85.
35. O'Brien, W.J., London, K. and Vrijhoef, R.
2004. Construction supply chain modeling: a
research review and interdisciplinary
research agenda. ICFAI journal of
operations management, 3(3): 64-84.
36. Pearce, J.A., and Robinson, R.B. 2007.
Strategic Management: Strategy Formulation
and Implementation. Richard D. Irwin Inc.
37. Poot, M. and Francesconi, G.N. 2016.
Agricultural Cooperatives as Innovation
Brokers: The Case of Climate Smart
Agriculture in Uganda. Training (M= 3.27,
SD= 2.28), 96(2.06), 0-04.
http://www.tropentag.de/2016/abstracts/post
ers/992.pdf.
38. Porter, M.E. and Millar, V.E. 1985. How
information gives you competitive
advantage. Harvard Business Review, 65-72.
39. Porter, Michael. 1998. Competitive
Advantage: Creating and Sustaining
Superior Performance. New York: Free
Press.
40. Power, D.J., Sohal, A.S. and Rahman, S.U.
2001. Critical success factors in agile supply
chain management-An empirical
study. International journal of physical
distribution & logistics management, 31(4):
247-265.
41. Rao Tummala, V.M., Phillips, C.L. and
Johnson, M. 2006. Assessing supply chain
management success factors: a case
study. Supply Chain Management: An
International Journal, 11(2): 179-192.
42. Ross, D.F. 1997. Competing through supply
chain management: creating market-winning
strategies through supply chain partnerships.
Springer Science & Business Media.
43. Sahin, F. and Robinson, E.P. 2002. Flow
coordination and information sharing in
supply chains: review, implications, and
directions for future research. Decision
sciences, 33(4): 505-536.
44. Schmitz, H. 2005. Value chain analysis for
policy-makers and practitioners.
International Labour Organization.
45. Shank, J.K. and Govin darajan, V.
1993.strategic cost management: the new
tools for competitive advantage. New York:
The Free Press.
46. Singer, M. and Donoso, P. 2008. Upstream
or downstream in the value chain? Journal of
Business Research, 61(6): 669-677.
47. Slawsby, A.A.D. and Rivera, C.
2007. Collective innovation (Doctoral
dissertation, Massachusetts Institute of
Technology).
48. Spielman, D.J., Ekboir, J., Davis, K. and
Ochieng, C.M. 2008. An innovation systems
perspective on strengthening agricultural
education and training in sub-Saharan
Africa. Agricultural systems, 98(1): 1-9.
49. Stuermer, M., Spaeth, S. and Von Krogh, G.
2009. Extending private‐collective
innovation: a case study. R&d
Management, 39(2): 170-191.
50. Taglioni, D. and Winkler, D. 2016. Making
global value chains work for development.
The World Bank.
51. Teuteberg, F. and Wittstruck, D. 2010. A
systematic review of sustainable supply
chain management. Multikonferenz
Wirtschaftsinformatik 2010, 203.
52. Thomson, A.M., Ramsey, S., Barnes, E.,
Basso, B., Eve, M., Gennet, S. and Spevak,
E. 2017. Science in the supply chain:
collaboration opportunities for advancing
sustainable agriculture in the United
States. Agricultural and Environmental
Letters, 2(1).
53. Turner, J.A., Williams, T., Nicholas, G.,
Foote, J., Rijswijk, K., Barnard, T. and
Horita, A. 2017. Triggering system
innovation in agricultural innovation
systems: Initial insights from a community
for change in New Zealand. Outlook on
Agriculture, 46(2): 125-130.
54. World Bank Group. 2014. Doing Business
2015: Going beyond Efficiency: Comparing
Business Regulations for Domestic Firms in
189 Economies: a World Bank Group
Flagship Report. World Bank Publications.
55. World Bank. 2006. Enhancing agricultural
innovation: how to go beyond the
strengthening of research systems. World
Bank.