تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح‌های اشتغال‌زای کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در شرایط کنونی موضوع اشتغال یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی در کشور است. در این راستا یکی از نهادهایی که با اجرای طرح‌های اشتغال سعی در حل مشکل داشته است، کمیته امداد امام خمینی(ره) است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح‌های اشتغال‌زای کمیته‌ امداد اما‌م خمینی(ره) در استان گلستان انجام گرفته است. پژوهش از نوع مطالعات کاربردی است که به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان کمیته امداد امام خمینی(ره) در استان گلستان به تعداد 80 نفر بودند که به شیوه تمام-شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارSpss و Excel استفاده شد. نتایج نشان داد مهم‌ترین فرصت‌های طرح‌های اشتغال‌زا "ایجاد فرصت رشد و ارتقای شخصیت مددجویان" و "صیانت از نهاد خانواده" و مهم‌ترین تهدیدها "نبود تعاونی‌های حمایت‌کننده از کسب و کارهای خانگی"، "واردات بی‌رویه محصولات مشابه با قیمت کمتر" و "عدم آشنایی مددجویان به روش‌های تبلیغاتی" بود. "خرید ارزان قیمت محصولات تولیدی توسط دلالان" و "نبود برند مشخص برای محصولات تولیدی مددجویان" مهم‌ترین نقاط ضعف و "کمک به توسعه بازار تولید و مصرف" و "انعطاف‌پذیری بیشتر طرح‌ها با شرایط محیط زندگی" از مهم‌ترین نقاط قوت بود. همچنین نتایج نشان داد تحلیل نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت طرح‌های اشتغال‌زا در ناحیه راهبرد‌ رقابتی قرار دارد یعنی باید با بهره‌جستن از فرصت‌ها نقاط ضعف را از بین ببریم.

کلیدواژه‌ها