عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری آینده پژوهی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

3 کارشناسی‌ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در شهرستان کرمانشاه است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر پارادیم در گروه تحقیقات کیفی قرار می‌گیرد و برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای استقرایی استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند جمع‌آوری گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و کارآفرینان بخش کشاورزی بود. برای انتخاب مشارکت‌کنندگان از روش نمونه‌گیری هدفمند بهره برده شد و در نهایت پس از انجام ده مصاحبه اشباع نظری حاصل گردید. برای بررسی قابلیت اعتبار یافته‌ها نیز از روش بازنگری مشارکت‌کنندگان و کارشناسان و همچنین از جمع‌آوری و تحلیل هم‌زمان داده‌ها بهره گرفته شد. با تحلیل محتوای متن مصاحبه 52 کد مفهومی که نشان‌دهنده عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی بود به دست آمد. فهرست کامل کدها، با توجه به قرابت مفهومی، در قالب شش طبقه موضوعی گروه‌بندی شد که شامل: منابع طبیعی، سرمایه مالی- حمایتی، ویژگی‌ها و فرهنگ کارآفرینی، پشتیبانی و آموزش، قوانین، مقررات و سیاست‌ها و عوامل زیرساختی است.

کلیدواژه‌ها