پیش‌ران‌های توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه رازی

چکیده

گردشگری روستایی امروزه یکی از بخش‌های مهم فعالیت‌های اقتصادی محسوب می‌گردد.گردشگری روستایی می‌تواند فرصت‌ها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستایی ایجاد کند و زمینه توسعه کسب وکارهای کوچک و کارآفرینی را فراهم سازد. لذا هدف اصلی این پژوهش کاربردی، بررسی پیش‌ران‌های توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه می‌باشد. برای اجرای این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده شد. جامعه بخش کیفی این پژوهش را کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری استان کرمانشاه که تعداد آن‌ها 15 نفر بود، تشکیل دادند. محقق به منظور شناسایی و اولویت بندی پیش‌ران‌های کارآفرینی گردشگری روستایی به مصاحبه با این افراد پرداخت. روایی و پایایی اطلاعات بدست آمده در بخش کیفی با روش مثلث سازی تایید شد. بر اساس نتایج، از دیدگاه کارشناسان و متخصصان و پیش‌ران‌های توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی استان کرمانشاه از دیدگاه آن‌ها شامل گروه‌های پشتیبان و فرصت‌های منطقه‌ای و بسترهای مناسب می‌شود. در پایان باید گفت که با غلبه بر چالش‌های موجود و تقویت پیشران ها می‌توان به توسعه‌ی کارآفرینی گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه کمک کرد.

کلیدواژه‌ها