شناسایی موانع راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی ارگانیک در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان،سمنان، ایران

3 دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه بخش کشاورزی در جهت برطرف نمودن نیاز روزافزون مایحتاج غذایی به دلیل رشد سریع جوامع بشری با گسترش علوم و فناوری‌های جدید، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده ‌است. اما این افزایش تولید باعث ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، تخریب و آلوده‌شدن منابع آب و خاک و بروز بیماری‌های مختلف گردیده. در خصوص حل این مشکلات، کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از نظام‌های کشاورزی پایدار مطرح ‌می‌گردد. اما با وجود مزایای فراوان، راه‌اندازی کشاورزی ارگانیک در بین کشاورزان با موانع فراوانی مواجه‌ می‌باشد. پژوهش حاضر به شناسایی موانع راه‌اندازی کسب ‌و کارهای کشاورزی ارگانیک پرداخته ‌است. در این راستا از روش پژوهش کیفی و انجام 12 مصاحبه عمیق با تولیدکنندگان محصولات ارگانیک استفاده ‌شد. همچنین تحلیل مصاحبه‌ها از طریق کدگذاری باز و محوری صورت‌گرفت. یافته‌های تحقیق نشان داد که از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک مورد مطالعه موانعی مانند: مالی، قانونی و اداری، زیربنایی و حمایتی، آموزشی، نگرشی و فرهنگی، شخصی، بازار و محیط‌کار و موانع مرتبط با تولید وجود ‌دارد که در پایان پیشنهاداتی در خصوص اهمیت راه‌اندازی و حفظ و حراست از کشاورزی ارگانیک ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها