کارآفرینی روستایی پایدار: پاسخی به پیامدهای توسعه بی‌حد‌ و ‌مرز کارآفرینی در نواحی روستایی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی-دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

کارآفرینی به عنوان یکی از مهم‌ترین تلاش‌های توسعه روستایی شناخته شده است. پژوهشگران و سیاست‌گذاران به کارآیی این مفهوم باور دارند و همواره برای توسعه آن در نقاط روستایی تلاش می‌کنند. اما پرسش اساسی آن است که آیا توسعه کارآفرینی روستایی همواره مناسب است؟ شواهد نشان می‌دهد توسعه بی‌حد و مرز کارآفرینی، پیامدهای خطرناکی را برای مردم و خانوارهای روستایی در پی داشته است. هدف این مطالعه مروری، معرفی مفهوم کارآفرینی روستایی پایدار در پاسخ به پیامدهای توسعه بی‌حد و مرز کارآفرینی روستایی بود. نتایج نشان داد که پیامدها در سه گروه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی قابل دسته‌بندی هستند. از طرف دیگر، ادبیات کارآفرینی نیز متشکل از دیدگاه‌هایی است که این سه بعد را در نظر می‌گیرد که شامل کارآفرینی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی می‌شود. در نظر گرفتن همزمان ابعاد سه‌گانه کارآفرینی و پایداری، مفهوم کارآفرینی پایدار را به وجود می‌آورد. این ابعاد در مفاهیم کارآفرینی و پایداری می‌توانند پیامدهای توسعه کارآفرینی روستایی را پوشش داده و مفهوم جدید کارآفرینی روستایی پایدار را معرفی کنند.

کلیدواژه‌ها