بازدارنده های توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه : زنان کارآفرین شهرستان لاهیجان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 دانشجوی دکتری دانشگاه رازی

3 داش اموخته رشته توسعه کشاورزی دانشگاه رازی

4 دانشگاه رازی کرمانشاه

5 استادیار و هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت‌بندی بازدارنده‌های توسعه کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان لاهیجان انجام شده است. روش تحقیق کیفی از نوع مطالعه موردی بود و با استفاده از روش مصاحبه عمیق و مشاهده مشارکتی با 12 نفر از زنان روستایی کارآفرین که براساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، داده‌های موردنظر گردآوری شد. براساس نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه‌ها، عوامل بازدارنده در دو طبقه انتخابی «مشکلات بخش اجرا» شامل دو محور ضعف زیرساخت‌ها و نارسایی‌های حمایتی و سیاستی دولت و سازمان‌ها و «مشکلات بخش تولید» شامل مشکلات زنجیره تولید، توزیع و نظارت، دسته‌بندی شدند. در این بین نبود فضای کافی و مناسب، عدم اعتماد به یکدیگر، عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان، نرخ بالای سود بانکی، عدم رسیدگی به مشکلات در حوزه تولید، نوسان شدید بازار، نوسان شدید قیمت‌ نهاده‌ها وآسیب دیدن محصولات به دلیل آفات، مهم‌ترین موانع توسعه کارآفرینی زنان روستایی در شهرستان لاهیجان را تشکیل داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


1. پاسبان، ف. 1382 . نقش زنان کارآفرین در توسعه روستایی در کشورهای در حال توسعه، جلسات کنگره توسعه
روستایی، وزارت صنایع کشاورزی.
2. جواهری، ف.، قضاوتی، س. 1383 . بررسی تأثیر نابرابری جنسیتی بر کارآفرینی زنان در ایران: موانع ایجاد اشتغال
.178 -161 :(2) زنان. مجله جامعه شناسی ایران، 5
مطالعه موردی (AHP 3. حیدری ساربان، و. 1391 . اولویتبندی موانع مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش
.177 -159 :(2) استان اردبیل. مطالعات اجتماعی و روانشناختی زنان، 10
4. رکنالدین افتخاری، ع.، قدیری، ح. 1389 . توسعه روستایی با تأکید بر کارآفرینی،. چاپ سوم، تهران: انتشارات
سمت.
5. سرمد، ز.، بازرگان، ع.، حجازی، ا. 1391 . روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پنجم، تهران: آقا.
:(4) 6. علیخانی دادوکلایی، م. 1393 . چالشهای پیشروی زنان در کارآفرینی کشاورزی. کارآفرینی در کشاورزی، 1
.19-34
7. کریمی، ز. 1387 . نقش حمایتی دولت در ایجاد شغل برای زنان مطالعه موردی تعاونیهای زنان استان مازندران،
همایش کارآفرینی زنان و چالشهای پیشرو.
8. کیاکجوری، ک.، رودگرنژاد، ف.، پورسیا، ح. 1388 . عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی روستایی. مجله روستا و
.25 -12 :(4) توسعه. 1
9. مطیعی لنگرودی، ح.، قدیری معصوم، م.، دادورخانی، ف.، یداللهی فارسی، ج.، ترکاشوند، ز. 1391 . تبیین عوامل
مؤثر بر توانمندسازی روستاییان در توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی: بخش های زند و سامن شهرستان
. 13 8 - 11 9 : ( 80 ) ملایر). پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی) ، 44
10 . هاشمی، ح.، پور امین زاد، س. 1389 . چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی در سازمان های ایرانی، همایش
چالش مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی.
11. Archibong, C.A. 2004. Technology, infrastructure and entrepreneurship: Role of the
government in building a sustainable economy, school of business and economics North
Carolina & T State University. The International Journal Of Humanities and Social Studies,
3(11): 313- 323.
12. Cronies, S. 2006. Understanding enterprise, entrepreneurship and small business, Macmillan,
Basingstoke, 5: 243-246.
13. Ellis, F. 2003. Livelihoods and rural poverty reduction in Kenya. development policy review,
13: 566-571.
14. Given, L.M. 2008. The SAGE Encyclopedia of Qualitative Research Method. London: Sage
Publications.
15. Heriot, K., Campbell, N. 2002. A new approach to rural entrepreneurship: a case study of
two rural electric cooperatives. Available in: Western Kentucky University, and Noel D,
Campbell, North Georgia College and State University.
16. Hoffman, J.M., and Mehra, S. 1999. Programs management leadership and pro-ductivity.
improvement,.International Journal of Quality Management. 2: 221-232.
17. Hyden, G. 2001. Rural poverty, risk and development. Elgar Publication, 39: 124-127.
18. Islam, K., Bahaurul, M. 2009. Rural entrepreneurship for women, academy of Management.
19. Lordkipanidze, M., Brezet, H., and Backman, M. 2005. The entrepreneurship factor in
sustainable tourism development. Journal of cleaner production, 13: 787-798.
20. Nawaz, F. 2009. Critical factors of women entrepreneurship development in rural
Bangladesh. U.S.A: Bangladesh development research center (BDRC).
21. Sathiabama, K. 2010. Rural women empowerment and entrepreneurship development.
22. Urbano, D., Toledano, N., and Soriano, D. 2010. Analyzing social entrepreneurship from an
institutional perspective: Evidence from Spain, Journal of Social Entrepreneurship, 1: 54-69.
23. Wendy, T., and Chong, S. 2007. Theorizing a framework of factors influencing performance
of women entrepreneurs in Malaysia, Asia entrepreneurship and sustainability, 5: 42-46.
24. Wong, P., Ho, Y., and Singh, A. 2007. Towards an entrepreneurial university model to
support knowledge- based economic development: The ease of the national university
Singapore. World development, 35: 941-958.
25. World Bank. 2006. Reaching the rural poor, the rural development strategy of the World
Bank.