عوامل موثر بر نوآوری مدل کسب‌و‌کار در شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی استان مازندران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارافرینی، پیام نور، ایران

2 پیام نور مرکز ساری، ایران

3 مرکز کارآفرینی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ساری

چکیده

در چند دهه اخیر ضرورت خلاقیت و نوآوری در بخش کشاورزی به منظور بهبود اقتصاد و توسعه کشاورزی بیش از پیش اهمیت یافته است. شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ماهیت آن از جمله شرکت‌های مورد استقبال در عصر حاضر می‌باشند. توسعه آنها به ویژه در بخش کشاورزی؛ امنیت غذایی و رفاه اجتماعی را به همراه خواهد داشت. نوآوری مدل کسب‌‌و‌کار در شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی راهکاری جدید در نظریه‌های توسعه برای توانمندسازی و ظرفیت‌سازی در راستای دستیابی به توسعه پایدار است. بنابراین این پژوهش عوامل موثر بر نوآوری مدل کسب و کار در شرکت‌های دانش‌بنیان کشاورزی مازندران را بررسی می‌کند. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق تعداد 43 شرکت دانش‌بنیان کشاورزی در سطح استان مازندران بودند که کل شرکت‌ها به عنوان جامعه نمونه در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق پرسشنامه می‌باشد که روایی آن توسط استادان دانشگاه و کارشناسان مربوطه و همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (84/0) تائید شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای آماری SPSS20 و PLS استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد گرایش اکتشافی بر نوآوری مدل کسب‌و‌کار تاثیرگذار است. اما سایر عوامل (تشخیص فرصت، بریکلاژ کارآفرینانه، آشفتگی فناورانه) بر نوآوری مدل کسب‌و‌کار تاثیر معناداری ندارند.

کلیدواژه‌ها


1. احمدپور، م.، مقیمی، م. 1392 . مبانی کارآفرینی. تهران، فراندیش، چاپ پانزدهم.
2. احمدپور داریانی، م.، نیک بین، ح.، کریمی، آ. 1390 . عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در شرکتهای خدمات
-546 :(4) مشاوره ای فنی مهندسی کشاورزی استان زنجان، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 2
.535
3. آفوا، آ. 1390 . مدلهای کسب و کا . ر سپهری، م.م.، مرادی، م.، ملیحی، ا.، تهران، رسا، چاپ دوم.
4. امجدی بیگوند، ش.، کرمی، ا. 1395 . نقش نوآوری مدل کسب وکار در خدمات. کنفرانس بین المللی نخبگان
.1- مدیریت، تهران، موسسه سرآمد همایش کارین. 10
5. اسدنژاد، م. 1394 . طراحی مدل کسب و کار شرکت های دانشبنیان حوزه گیاهان داروی . ی پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده کارآفرینی گرایش فناوری.
6. ضیا، ب.، مبارکی، م.ح.، سعیدیون، م. 1394 . بررسی تأثیر سرمایه روانشناختی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش
میانجی نوآوری در فناوری اطلاعات (مورد مطالعه: شعب بانک کشاورزی شهر تهران). نشریه علمی- پژوهشی
.77-100 :(4) مدیریت نوآوری، 3
7. طالبی، ک.، نجم آبادی، ع.د. 1392 . تأثیر سرمایههای ساختاری سازمان بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه (مورد
.67-86 :(3) مطالعه: شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد). توسعه کارآفرینی، 6
8. گلابی، ا.م.، مهرابی، ر.، رضوانی، م. 1389 . مفهوم پردازی فرایند مدیریت بازاریابی در کسب و کارهای دانشبنیان
.77-97 : مستقر در پارک علموفناوری شهر اراک، فصلنامه اقتصادی تجارت نوین، 21
9. نریمانی، م.، نوروزی، ن.، مکاریان، س. 1392 . بررسی نقش نهادهای میانجی نوآوری فناورانه در ایجاد رابطه
مدیریت منابع انسانی و عملکرد شرکت (مورد مطالعه: پژوهشگران حوزه نانو فناوری). نشریه علمی- پژوهشی
.1-16 :(2) مدیریت نوآوری، 1
10 . شیرزاد، ح. 1386 . مطالعه تطبیقی نظامهای بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف جها . ن برنامه و
.81-114 : بودجه، 2
11. Amit, R., and Zott, CH. 2001. Value Creation In E-Business. Strategic Management Journal,
22(6-7): 493–520.
12. Afuah, A. 2004. Business models: A strategic management approach. McGraw-Hill/ Irwin.
13. Aagaard, A., and Lindgren, P. 2015. The Opportunities and Challenges of Persuasive
Technology in Creating Sustainable Innovation and Business Model Innovation. Wireless
Pers Commun, 81(4): 1511–1529.
14. Abidemi, B.T., Halim, F.B., and Alshuabi, A.I. 2017. Market orientation and Organizational
Performance: A proposed model on the moderating Effect of Technological Turbulence.
Asian Journal of Multidisciplinary Studies, 5(6): 111-117.
15. Ancona, D.G., Goodman, P.S., Lawrence, B.S., and Tushman, M.L. 2001. Time: A new
research lens. Acad Management Rev, 26(4): 645–663.
16. Baker, T. 2007. Resources in play: Bricolage in the Toy Store. J. business venturing, 22(5):
694–711.
17. Baron, R.A. 2007. Entrepreneurship: a process perspective. In The Psychology of
Entrepreneurship, London: Lawrence Erlbaum Associates.
18. Bonney, L., Collins, R., Verreynee, M.L., and Miles, M.P. 2013. A short note on
entrepreneurship as an alternative logic to address food security in the developing world.
Journal of Developmental Entrepreneurship, 18(3): 1–20.
19. Cantarello, S., Martini, A., and Nosella, A. 2012. A multi-level model for organizational
ambidexterity: In the search phase of the innovation process. Creativity and Innovation
Management, 21(1): 28-48.
20. Colombs, M., and Delmastro, M. 2002. How effective are technology incubators evidence
from Italy. Research policy, 31(7): 1103-1122.
21. Fisher, G. 2012. Effectuation, Causation, and Bricolage: A Behavioral Comparison of
Emerging Theories in Entrepreneurship Research. Entrepreneurship Theory and Practice,
36(5): 1019–1051.
22. Garud, R., and Karmoe, P. 2003. Bricolage versus breakthrough: distributed and embedded
agency in technology entrepreneurship. Research Policy, 32(2): 277–300.
23. Guo, H., Su, Z., and Ahlstrom, D. 2015. Business model innovation: The effects of
exploratory orientation, opportunity recognition, and entrepreneurial bricolage in an
emerging economy. Asia Pac J Manag, 33(2): 533-549.
24. Giesen, E., Berman, S.J., Bellm, R., and Blitz, A. 2007. Three ways to successfully innovate
your business model. Strategy and Leadership, 35(6): 27-33.
25. Hamel, G. 2012. What matters now: How to win in a world of relentless change, ferocious
competition, and unstoppable innovation hardcover. San Francisco: Jossey-Bass.
26. Kline, P. 1994. An easy guide to factor analysis. London: Routledge.
27. Klerkx, L., and Leeuwis, C. 2008. Matching demand and supply in the agricultural
knowledge infrastructure: Experiences with innovation intermediaries. Food Policy, 33(3):
260–276.
28. Lampkin, G.T., Dess, G.G., and Mckee, J.E. 1999. Linking Corporate Entrepreneurship to
Strategy, Structure, and Process: Suggested Research Directions. Entrepreneurship Theory
and Practice, 23(3): 85-102.
29. March, J.G. 1991. Exploration and exploitation in organizational learning. Organization
Science, 2(1): 71–87.
30. McElwee, G., and Bosworth, G. 2010. Exploring the strategic skills of farmers across a
typology of farm diversification approaches. J. Farm Management, 13(12): 819-838.
31. Mehlhorn, J.E., Bonney, L., Fraser, N., and Miles, M.P. 2015. Bench marking
Entrepreneurship Education in U.S., Australian, and New Zealand University Agriculture
Programs. Journal of Developmental Entrepreneurship, 20(3): 15- 17.
32. Sarasvathy, S., and Venkataraman, S. 2011. Entrepreneurship as method: Open questions for
an entrepreneurial future. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1): 113–135.
33. Strahan, A.N. 2008. The effectiveness of a government high-technology small business
program within a small business incubator: a case study in government, university, and
business collaboration. University of La Verne.
34. Shane, S., and Venkataraman, S. 2000. The promise of entrepreneurship as a field of
research. The Academy of Management Review, 25(1): 217–226.
35. Vik, J., and McElwee, G. 2011. Diversification and the entrepreneurial motivations of
farmers in Norway. Journal of Small Business Management, 49(3): 390–410.
36. Welter, CH., Mauer, R., and Wuebker, R.J. 2016. Bridging Behavioral Models And
Theoretical Concepts: Effectuation And Bricolage In The Opportunity Creation Framework.
Strategic Entrepreneurship J., 10(1): 5–20.
37. Yalcinkaya, G., Calantone, R.J., and Griffith, D.A. 2007. An examination of exploration and
exploitation capabilities: Implications for product innovation and market performance.
Journal of International Marketing, 15(4): 63–93.