بوم مشاوره شغلی برای راه‌اندازی کسب‌وکار بر مبنای تجربیات فارغ‌التحصیلان موفق کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 بخش ترویج و آموزش کشاورزی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه شیراز- ایران

2 دانشگاه شیراز

چکیده

بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشورهای درحال‌توسعه محسوب می‌شود. این مسئله در بخش‌های مختلف اقتصادی از قبیل کشاورزی نمود دارد. بخش کشاورزی به دلیل تنوع گسترده ذینفعان، شاهد درصد بالای بیکاری در قسمت‌های مختلف خود مانند فارغ‌التحصیلان است. تاکنون نظریه‌ها و دیدگاه‌های متنوعی برای مقابله با این چالش در بخش کشاورزی ارائه‌شده است. اما مهم‌ترین مسئله در این زمینه، ارائه راهکارهای عملیاتی است که مفاهیمی مانند مشاوره شغلی در این رابطه مفید به نظر می‌رسند. یکی از مسائل حائز اهمیت در زمینه مشاوره شغلی، تمرکز بر محتوا است. به‌عبارت‌دیگر، فرآیند مشاوره شغلی باید بر اساس یک زیربنای محتوایی غنی صورت پذیرد. ازاین‌رو، در این پژوهش سعی بر آن است تا با ترسیم بوم مشاوره شغلی بر مبنای تجربیات فارغ‌التحصیلان موفق، محتوای مناسبی برای روشن نمودن مسیر دانشجویان کشاورزی به‌منظور راه‌اندازی کسب‌وکار تهیه شود. این پژوهش از نوع مطالعات کیفی می‌باشد که با استفاده از مصاحبه فردی انجام شده است. چهار راهبرد عمده از مرور ادبیات استخراج گردید که شامل تشخیص فرصت‌های جدید؛ ارزیابی نیاز بازار؛ ملاحظه خلاقیت و نوآوری؛ و شبکه‌سازی می‌شوند. از خلاصه‌سازی و دسته‌بندی موارد مطرح‌شده در مصاحبه‌ها، برای هر راهبرد، چندین توصیه راه‌اندازی کسب‌وکار استخراج گردید. درنهایت بر اساس یافته‌های حاصل از مرور ادبیات و مصاحبه، بوم مشاوره شغلی برای راه‌اندازی کسب‌وکار به‌وسیله دانشجویان کشاورزی ترسیم گردید.

کلیدواژه‌ها


1. اکبرنژاد هنزایی، م. 1392 . مشاوره مسیر شغلی، تضمینی بر اثربخشی آموزشهای فنی و حرفهای در جهت اشتغال-
.69-100 :(7) زایی پایدار. مجله مهارتآموزی، 2
2. سبحانیاننژاد، ل. 1389 . بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای کشاورزی دانشآموختگان در استان فارس.
(پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.
3. پورکریمی، م. 1388 . مقایسه رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت در دانشآموختگان کشاورزی خود اشتغال و
.155-175 : غیرخوداشتغال. فصلنامه پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، 51
4. حریری، پ.، فکری، ک. و فانی، ح. 1395 . اثربخشی مشاوره شغلی مبتنی بر الگوی چندمحوری شفیعآبادی بر
.1- مهارتهای کارآفرینی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دختر.فصلنامه زن و جامعه ، شماره ویژهنامه: 16
5. حسینمحمدی، م. 1388 . واکاوی ویژگیهای مهندسین ناظر گندم و تعیین ارتباط آن با میزان موفقیت ایشان در
استان فارس. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.
6. خسرویپور، ب. و منجمزاده، ز. 1390 . دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی
رامین در خصوص عوامل و موانع مؤثر در کارآفرینی و اشتغال دانشآموختگان کشاورزی. مجله تحقیقات اقتصاد
.105 -116 :(1)42 - و توسعه کشاورزی ایران، 2
7. خوشنویسان، ف.، نصر، ا.ر.، نیستانی، م.ر. و شریف، م. 1395 . بررسی نیاز آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
در حوزه قابلیتهای عام اشتغالزای مورد انتظار بازار کار با رویکرد کارآفرینی: یافتههای یک مطالعه آمیخته.
.68 -84 :(26) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 8
8. صارمی، م. و علیزاده ثانی، م. 1388 . بررسی عوامل تأثیرگذار بر فرایند شناسایی فرصت های کارآفرینی بین
.103-122 :(3) کارآفرینان برتر منتخ . ب فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1
9. عزیزی، م. و حاتمی، ف. 1394 . شناسایی شایستگیهای موردنیاز مشاوران کسب وکار. فصلنامه مشاوره شغلی و
.102-119 :(25) سازمانی، 7
10 . علیبیگی، ا.ح. 1387 . جوانان روستایی شهرستان کرمانشاه و چالش انتخاب شغل کشاورزی. فصلنامه روستا و
.59-76 :(1) توسعه، 11
11 . فرجیسبکبار، ح،ع.، ملایی، ن. و هاجری، ب. 1394 . تحلیل فضایی الگوی اشتغال در بخشهای عمده فعالیت
.1 -14 :(1-11) نواحی روستایی ایرا . ن فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، 4
12 . کرباسی، ع،ر.، اثنیعشری، ه. و عاقل، ح. 1387 . پیشبینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران. مجله اقتصاد در
.31-42 :(2) توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 22
13 . کسایی اصفهانی، ع.ر.، عابدی، م.ر.، باغبان، ا. و حسینیان، س. 1394 . مقایسه اثربخشی رویکردهای سنتی مدرن و
فرا مدرن مشاوره مسیر شغلی برافزایش انطباقپذیری مسیر شغلی دانشجویان دانشگاه اصفهان. فصلنامه مشاوره
.94-107 :(22) شغلی و سازمانی، 7
14 . قائممقامی، س. 1393 . بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد شغلی مهندسین ناظر کشاورزی استان اصفها . ن (پایاننامه
کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.
15 . قلی پور، ر.، آقاجانی، ح. و کرامتی کریمی، م. 1388 . بررسی عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت های کارآفرینانه در
.123-158 :(3) حوزه ی فناوری اطلاعات. فصلنامه توسعه کارآفرینی، 1
16 . محمدیان ماسوله، ف. 1392 . پاسخگویی برنامه درسی به تقاضاهای بازار کار موردمطالعه: دانشآموختگان
کشاورزی دانشگاه شیراز. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.
17 . محمدی، م. 1393 . تحلیل یادگیری کارآفرینانه دانشآموختگان کارآفرین کشاورزی. (پایاننامه کارشناسی ارشد)،
دانشگاه شیراز.
1396 الف. قابل دسترسی در: . 18 . مرکز آمار ایران. چکیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1395
.( بازیابی از اینترنت بهمنماه 1396 ) .https://www.amar.org.ir
1396 ب. قابل دسترسی در: 19 . مرکز آمار ایران. چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار تابستان 1. 396
.( بازیابی از اینترنت بهمنماه 1396 ) https://www.amar.org.ir
20 . معصومی، ا. 1394 . تعیینکنندههای تشخیص فرصت کارآفرینانه توسط کارآفرینان کشاورزی. (پایاننامه کارشناسی
ارشد)، دانشگاه شیراز.
21 . هاشمی، س.س.، مهرابی، ع.ا.، ایمنی، س. و نجاحی، ا. 1390 . توسعه روستایی با تأکید بر اشتغال و کارآفرینی:
.35-58 :(1) مطالعه موردی دهستان شباب در استان ایلا . م فصلنامه روستا و توسعه، 14
22 . یعقوبزاده، م. 1391 . شایستگیهای موردنیاز دانشآموختگان کشاورزی برای ورود و نقشآفرینی مؤثر در
شرکتهای فنی مهندسی و خدمات مشاورهای کشاورزی از دیدگاه اعضای این شرکتها در استان خراسان
رضوی. (پایاننامه کارشناسی ارشد)، دانشگاه شیراز.
23. Adome, I.O., and Alli, A.O.A. 2013. Career Counseling A Tool For National Growth In a
Global World. CIOM 2013- Career’s guidance International Conference: 1-20.
24. Ardichvili, A., Cardozo, R., and Ray, S. 2003. A theory of entrepreneurial opportunity
identification and development. Journal of Business Venturing, 18: 105-103.
25. Ardichvili, A., and Cardozo, R.N. 2000. A model of the entrepreneurial opportunity
recognition process. Journal of Enterprising Culture, 8(2): 103-119.
26. Baron, R.A. 2006. Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs
“connect the dots” to identify new business opportunities. The Academy of Management
Perspectives, 20(1): 104-119.
27. Baum, JAC., Calabrese, T., and Silverman, B.S. 2000. Don’t go it alone: alliance network
composition and startups’ performance in Canadian biotechnology. Strategic Management
J., Summer Special Issue. 21(3): 267–294.
28. Carr, J.L. 2010. Using Personality Data in Higher Education: A Preliminary Examination of
Personality Differences Based On Professional Orientation and Skill Level. (PhD. Thesis).
Capella University, UMI Number: 3426509.
29. Cooper AC. 2001. Networks, alliances and entrepreneurship. In Strategic entrepreneurship:
Creating a new integrated mindset. Hitt MA, Ireland RD, Camp SM, Sexton DL (eds.).
Blackwell: Oxford.
30. Culas, R., and Mahendrarajah, M. 2005. Causes of diversification in Agriculture over time:
evidence from Norwegian farming sector. Paper presented at the 11th International Congress
of the European Association of Agricultural Economists, Annals. EAAE, Copenhagen,
Denmark.
31. Damminger, J.K. 2001. Student Satisfaction with Quality of Academic Advising Offered by
Integrated Department of Academic Advising and Career Life Planning. Rowan University.
32. Deshpandé, R., Farley, J.U., and Webster Jr, F.E. 1993. Corporate culture, customer
orientation, and innovativeness in Japanese firms: a quadrad analysis. The journal of
Marketing: 23-37.
33. Drucker, P. 1985. Entrepreneurship and Innovation: Practice and Principles.
HarperBusiness: New York.
34. Gulati, R., and Garino J. 2000. Get the right mix of bricks and clicks. Harvard Business
Review 78(3): 107–114.
35. Hamel, G. 2000. Leading the Revolution. Harvard Business School Press: Boston, MA.
36. Fatima, S., Iqbal, S., Rehman, F.U., and Ali, M. 2011. A study of factors affecting
opportunity recognition process—case study of Pakistan an opportunity recognition process
framework. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 3(8): 1106-
1124.
37. Harmancioglu, N., Grinstein, A., and Goldman, A. 2010. Innovation and performance
outcomes of market information collection efforts: The role of top management team
involvement. International Journal of Research in Marketing, 27(1): 33-43.
38. Hitt, M.A., Ireland, R.D., Camp, S.M., and Sexton, D.L. 2001. Guest Editors’ Introduction
to the Special Issue Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth
Creation. Strategic Management J., 22: 479-491.
39. International Labour Organization (ILO). World Employment Social Outlook (WESO):
Trends 2017. 2017. Available at: http://ILO.org (retrieved at February 2018).
40. Kogut B. 2000. The network as knowledge; generative rules and the emergence of structure.
Strategic management Journal Special Issue, 21(3): 405–425.
41. Lumpkin, G.T., and Dess, G.G. 1996. Clarifying the entrepreneurial orientation construct
and linking it to performance. Academy of Management Review, 21: 135–172.
42. Mars, M.M. 2016. The Meaning and Relevancy of Innovation and Entrepreneurship: An
Exploration of Agriculture Teacher Preparation and Perspectives. J. Agricultural
Education, 57(3): 55-69.
43. Schut, M., Van Asten, P., Okafor, C., Hicintuka, C., Mapatano, S., Nabahungu, N.L., and
Sartas, M. 2016. Sustainable intensification of agricultural systems in the Central African
Highlands: The need for institutional innovation. Agricultural Systems, 145: 165-176.
44. Schut, M., Rodenburg, J., Klerkx, L., Hinnou, L.C., Kayeke, J., and Bastiaans, L. 2015.
Participatory appraisal of institutional and political constraints and opportunities for
innovation to address parasitic weeds in rice. Crop Protection, 74: 158-170.
45. Sears, S. 1982. A Definition of Career Guidance Terms: A National Vocational Guidance
Association Perspective. NVGA Board of Directors, Ohio State University: 137-143.
46. Soltani, S., Azadi, H., Hosseini, S.J.F., Witlox, F., and Passel, S.V. 2015. Marketing
innovation in rural small food industries in Iran. Journal of food products marketing, 21(5):
533-551.
47. Stopford, J. 2001. Should strategy makers become dream weavers? Harvard Business
Review, 79(1): 165–169.
48. Stokes, D. 2000. Putting entrepreneurship into marketing: the processes of entrepreneurial
marketing. J. research in marketing and entrepreneurship, 2(1): 1-16.
49. Subramaniam, M., and Venkatraman, N. 1999. The influence of leveraging tacit overseas
knowledge for global new product development capability: an empirical examination. In
Dynamic Strategic Resources: Chichester; 373–401.
50. Timmons, J.C., Hamner, D., and Bose, J. 2003. Four Strategies to Find a Good Job: Advice
from Job Seekers with Disabilities. Cornell University, Digital Commons@ILR, 11(2): 1-5.
51. Wang, Y., Ellinger, A.D., and JimWu, Y. 2013. Entrepreneurial opportunity recognition: an
empirical study of R&D personnel. Management Decision, 51(2): 248-266.
52. Webb, J.W., Ireland, R.D., Hitt, M.A., Kistruck, G.M., and Tihanyi, L. 2011. Where is the
opportunity without the customer? An integration of marketing activities, the
entrepreneurship process, and institutional theory. J. the Academy of Marketing
Science, 39(4): 537-554.