ضرورت توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانشگاه رازی

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران

چکیده

کارآفرینی سبز شکلی نو از ایجاد کسب و کار است که با نیازهای شرکت برای سودآوری و توسعه با در نظر گرفتن ابعاد زیست‌محیطی تطابق دارد و از ارزش‌های زیست‌محیطی به عنوان جزء اصلی هویت خود استقبال می‌کنند و به آن به عنوان مزیت رقابتی شرکت خود در بازار می‌نگرند. بعد از مواجه شدن با اثرات زیست‌محیطی، اجتماعی و اقتصادی کشاورزی صنعتی؛ تولید مواد غذایی پایدار و سالم بیش از هر زمانی حیاتی به نظر می‌رسد چرا که دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه‌ای از محورهای اساسی توسعه به‌شمار می‌آید. لذا مطالعه مروری حاضر برگرفته از یک مرور ادبیاتی گسترده در متون موجود و کارهای علمی انجام شده در حوزه کارآفرینی سبز، به بررسی ضرورت توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی پرداخته است. با بررسی و تحلیل مطالب می‌توان کارآفرینی سبز را به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورها محسوب کرد که با توسعه آن گام بلندی در اشتغال‌زایی پایدار، کاهش مشکلات زیست‌محیطی، کاهش بیماری‌های ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم و بهره‌وری بیشتر زمین‌های کشاورزی برداشت. در این مقاله در ابتدا مفهوم کارآفرینی سبز بیان شده است و در ادامه به بررسی و تشریح انواع کارآفرینی سبز، سلامت غذایی، رابطه کارآفرینی سبز و نوآوری سبز و سپس بازاریابی سبز و مالیات سبز در راستای توسعه کارآفرینی سبز مورد بحث قرار گرفته است و در پایان کارآفرینی سبز در کشاورزی تشریح می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


1. پایتختی اسکویی، ع. و ناهیدی، م. 1389 . مالیاتهای زیستمحیطی (مالیاتهای سبز) مبانی نظری ، تجربه ها ،
ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد.
.148 -135 :( 1و 2 ) 2. پورغفاردستجردی، ج. 1393 . مالیات سبز (مالیاتهای زیستمحیطی). مجله اقتصادی، 14
: 3. چایچی، ب. 1388 . کشاورزی ارگانیک خاک سالم، گیاه سالم، انسان سالم. ماهنامه دام، کشت و صنعت ، 117
.50- صفحات 49
4. حسینزاده، ع.، یوسفپور، م. و احدزاده، س. 1394 . نقش آموزشهای مهارتی و کارآفرینی در توسعه مشاغل
سبز و پایدار روستایی، همایش ملی و کار شایسته و مشاغل سبز. گیلان، موسسه کار و تأمین اجتماعی و اداره کل
تعاون.
5. حیاتی، ب.، پیشبهار، ا. و حق جو، م. 1390 . تحلیل تعیینکنندههای تمایل به پرداخت اضافی مصرف کنندگان
برای میوهها و سبزیجات عاری از آفتکش در شهر مرند. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع
.479-469 :(4) کشاورزی)، 25
6. خوش اخلاق، ر. 1378 . مسائل آلودگی هوا و آبهای سطحی شهر اصفهان و روشهای ارزیابی اقتصادی اثرات
.95 -80 :( 1 و 2 ) زیستمحیطی آن ها. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان. 10
7. خوشاخلاق، ر.، واعظ برزانی، م.، صادقی عمروآبادی، ب. و یارمحمدیان، ن. 1393 . مالیاتهای سبز و
:(2) استانداردهای زیستمحیطی واردات، ابزار مناسب توسعه پایدار در اقتصادگذار ایران. اقتصاد کشاورزی، 8
.195 -175
8. دکامین، م. 1393 . مقاله رونق کسب و کارهای سبز روستایی، سامانه الکترونیکی جامعه محیطزیست. قابل
http://greensocial.ir دسترسی در سایت
9. رضوی، ح.، پورطاهری، م. و رکنالدین، ع. 1394 . ارزیابی جایگاه توسعه کشاورزی ارگانیک در مناطق روستایی
.45 -27 :(1) ایران. پژوهشهای روستایی ، 6
10 . سید نژاد فهیم، ر. و اقدامی، ا. 1390 . مالیات سبز در مسیر توسعه پایدار. مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسائل و
.100 -91 :(4 ،3) سیاستهای اقتصادی، 11
11 . شفیعی، ف.، رضوانفر، ا. و حسینی، م. 1387 . بررسی عوامل ارتباطی مؤثر بر نگرش کشاورزان نسبت به کاربرد
.23-22 :(6) راههای حفاظت از خاک (مطالعه موردی کرخه و دز در خوزستان). مجله جهاد، 15
12 . گوهرشاهی، غ. 1394 . کارآفرینی سبز در روستا با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: روستاهای تابعه استان
خراسان جنوبی). همایش ملی کار شایسته و مشاغل سبز، گیلان، موسسه کار و تأمین اجتماعی و اداره کل تعاون.
13. Allen, J.C., and Malin, S. 2008. Green entrepreneurship: a method for managing natural
resources?. Society and Natural Resources, 21(9): 828-844.
14. Aceleanu, M.I. 2016. Sustainability and Competitiveness of Romanian Farms through
Organic Agriculture. Sustainability, 8(3): 245.
15. Aerni, P. 2008. A New Approach to Deal with the Global Food Crisis. ATDF Journal 5(1/2):
16-32.
16. Anderson, A. 1998. Cultivating the garden of eden: Environmental entrepreneuring J.
Organizational Change Manage. 11(2): 135–144.
17. Bennett, S.J. 1991. Ecopreneuring: The Com plete Guide to Small Business Opportunities
from the Envirobmental Revolution, New York: Wiley.
18. Berle, G. 1991. The Green Entrepreneur: Business Opportunities That Can Save the Earth
and Make You Money, Liberty Hall Press, Blue Ridge Summit Pennsylvania.
19. Blue, J. 1990. Ecopreneuring: Managing For Results, London: Scott Foresman.
20. Boxall, P., Cash, S., Wismer, W., Muralidharan V., and Annett L. 2007. The role of sensory
experiences and information on willingness to pay for organic wheat bread. No. 7712.
Consumer and Market Demand Network Papers, Department of Resource Economics and
Environmental Sociology, University of Alberta.
21. Chang, J.H., Yeh Chung, H., and Tu C.W. 2008. Trust and Knowledge Sharing in Green
Supply Shains, Supply Chain Management: An International Journal, 13(4): 283-295.
22. Cherian, J., and Jacob, J. 2012. Green Marketing: A Study of Consumers Attitude towards
Environment Friendly Products. Asian Social Science, 8(12): 117-126.
23. China Southern Airlines. 2015. Experience A380, Now! Travel guide. Retrieved 10
November, 2015, from
http://www.csair.com/en/tourguide/flight_service/A380experience/index/index.shtml.
24. Chu, C.H., Luh, Y.P., Li, T.C., and Chen H. 2009. “Economical green product design based
on simplified computer-aided product structure variation”, Computers in Industry, 60(7):
485-500.
25. Cox, M.J. 2008. Sustainable Communication: A Study of Green Advertising and Audience
Reception within the growing arena of Corporate Social Responsibility. Case Study: British
Petroleum. Earth & E-nvironment, 3: 32- 51. ISSN 1744-2893 (Online)
26. Douglas, N.B., and Krishnan, R.C. 2011. "Consumer effects of environmental impact in
product labeling", Journal of Consumer Marketing, 28(1): 76–86.
27. Foresi, L., Schmutz, U., Anton, A., Vieweger, A., Bavec, M., Meier, M., and Vukamanic, T.
2016. Sustainability assessment tools for organic greenhouse horticulture. BioGreenhouse
COST Action FA 1105, www.biogreenhouse.org.
28. Forrester Research, 2015, 15 Green Tech Innovations. Retrieved 10 November, 2015, from
https://www.forrester.com
29. Hartmann, P., and Apaolaza, V. 2006. view point: Green value added. Marketing
Intelligence and Planning. 24: 673-680.
30. Hasan, Z., and Azman Ali, N. 2015. The impact of green marketing strategy on the firms
performance in Malaysia. Procedia - Social and Behavioral Sciences (172): 463- 470.
31. IATA. 2015. Alternative Fuels. Retrieved 11 October, 2015, from
http://www.iata.org/whatwedo/environment/Pages/alternative-fuels.aspx.
32. Isaak, R. 2002. The making of the ecopreneur, Green Manage. Int. Special Edition 38: 81–
91.
33. Isidore, C. 2015. Volkswagen gives owners $500 amid scandal. CNNMoney. Retrieved 10
November, 2015, from http://money.cnn.com/2015/11/09/ news/companies/volkswagen-payowners
34. Johri, L.M., and Sahasakmontri, K. 1998. Green marketing of cosmetics and toiletries in
Thailand, journal of consumer marketing, 15(3): 265- 281.
35. Keogh, P.D., and M.J. Polonsky. 1998. Environmental commitment: A basis for
environmental entrepreneurship, J. Organizational Change Manage. 11(1): 38–49.
36. Kyro, P. 2001. To grow or not to grow? Entrepreneurship and sustainable development.
International J. Sustainable Development and World Ecology 8(1): 15–28.
37. Makower, J. 2013. State of green business 2013, Greenbizz Group.
38. Mohajan, H.K. 2012. Green marketing is a sustainable marketing system in the twenty first
century. International Journal of Management and Transformation, 6(2): 23-39.
39. Murat Ar, I. 2012. The impact of green product innovation on firm performance and
competitive capability: the moderating role of managerial environmental concern. Procedia -
Social and Behavioral Sciences, 62: 854-864.
40. OECD. (2009). Sustainable Manufacturing and Eco-innovation: Framework, Practices. U.S:
OECD.
41. Ouekouak, M.L., Ouedraogo, N., and Mbengue, A. 2013. The mediating role of
organizational capabilities in the relationship between middle managers’ involvement and
firm performance: a European study. European Management Journal, 32(2): 305-318.
42. Polonsky, M.J., and Rosenberger, Ph. 2009. Reevaluating Green Marketing Strategic
Approach, Business Horizons, 44(5): 21-30.
43. Polonsky, M.J. 2011. Transformative green marketing: Impediments and opportunities.
Journal of Business Research, 64(12): 1311-1319.
44. Porter, M.E., and Van der Linde, C. 1995. Toward a new conception of the environmentcompetitiveness
relationship. The journal of economic perspectives, 9(4): 97-118.
45. Prakash, A. 2002. Green marketing, public policy and managerial strategies. Business
Strategy and the Environment, 11(5): 285-297.
46. Rennings, K. 2000. Redefining innovation—eco-innovation research and the contribution
from ecological economics. Ecological Economics, 32(2): 319- 332.
47. Rex, E., and Hernrikke B. 2007. Beyond Ecolab les: What Green Marketing Can Learn from
Conventional Marketing, Journal of Cleaner Prodacfion, 15: 567-576.
48. River-Camino, J. 2004. Re-evaluating green marketing strategy: a stakeholder Perspective
European, Journal of Marketing, 41(11-12): 1328-1358.
49. Roth, D.F. 2012. The elusive and expensive green job. J. Energy Economics, 34(1): 43- 52.
50. Shaharoona, B., Arshad, M., Zahir, Z.A., and Khalid, A. 2006. Performance of Pseudomonas
spp. Containing ACC-deaminize for improving growthand yield of maize (Zea mays L.) in
the presence of nitrogenous fertilizer. Soil Biology and Biochemistry, 38(9): 2971-2975.
51. Simon Lee, AbdouIllia, and Assion Lawson- Body. 2010. Perceived price fairness of
dynamic pricing. J. Industrial Management and Data Systems, 111(4): 531- 550.
52. Taylor, D.W., and Walley, E.E. 2004. The green entrepreneur: Opportunist, maverick,
orvisionary? International J. Entrepreneurship and Small Business 1(1–2): 56–97.
53. Toyota. 2010. Electric Vehicle. Retrieved 12 October, 2015, from
http://www.toyota.com/esq/vehicles/electric-vehicle/tesla.html.
54. Varadarajan, R. 2015. Innovating for sustainability: a framework for sustainable innovations
and a model of sustainable innovations orientation. Journal of the Academy of Marketing
Science, 45(1): 1-23.
55. Wallenberg, P. 2012. Barriers and Triggers to Green Entrepreneurship: An Exploratory
Study, Thesis to obtain the degree of Master of Science in Economics and Business
Economics, specialisation Entrepreneurship and Strategy Economics, Erasmus University
Rotterdam Erasmus School of Economics.
56. Zailani, S., Iranmanesh, M., Nikbin, D., and Jumadi, H.B. 2014. Determinants and
environmental outcome of green technology innovation adoption in the transportation
industry in Malaysia. Asian J Technol Innov, 22(2): 286–301.
57. Zhu, Q., and Sarkis, J. 2010. A portfolio-based analysis for green supplier management
using the analytical network process. Supply Chain Management: an international journal,
15(4): 306-319.