سازوکار بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌های کشاورزی: رویکرد ویژه به برندسازی

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسندگان

1 دانجشوی ارشد توسعه روستایی دانشگاه گرگان

2 عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

مطالعۀ مروری حاضر، با هدف معرفی بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌های کشاورزی انجام شد. بر اساس یافته‌های حاصل از مرور مفاهیم و الگوها، مهم‌ترین مشخصه‌های بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌های کشاورزی شامل: هم‌افزایی و یکپارچگی بازاریابی و کارآفرینی در مدیریت تعاونی‌ها و طرح شیوه‌های خلاقانه در بازاریابی با تکیه‌ بر برند است. برندسازی یک مؤلفه محوری در بازاریابی کارآفرینانه است و می‌تواند کلید موفقیت بازاریابی محصولات کشاورزی از سوی تعاونی‌های تولید کشاورزی باشد. همچنین فرد کارآفرین (مدیر/ مالک) و شایستگی‌های سه‌بعدی آن یعنی: شایستگی‌های عملکردی، اجتماعی و عمومی کارآفرینانه از عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌ها است. مؤلفه‌هایی نظیر: عوامل درون‌سازمانی، عامل آمیخته بازاریابی، عامل تحقیقات بازار و تحلیل رفتار مصرف‌کننده، عامل راهبردی و برنامه‌ریزی، عامل کنترل و ارزیابی بازار از دیگر عوامل تأثیرگذار بر بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی‌ها است. علاوه بر این، آموزش مدیران و ترویج فرهنگ بازاریابی کارآفرینانه در بین تعاونی‌ها و اعضای آنها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


1. بابازاده، ع. 1386 . بررسی امکان تشکیل و توسعه شرکت های تعاونی بازاریابی محصولات کشاورزی در استان
.18-7 :( آذربایجان شرقی. فصلنامه تعاون، ( 189 و 190
2. پاکدل، م.ر.، نایب زاده، ش.، دهقان دهنوی، ح. 1390 . ارزیابی تأثیر بازار گرایی، نوآوری و وفاداری مشتری بر
.26-1 :(10) عملکرد کسب وکار (مطالعه موردی: گروه پوشاک پل). مجله مدیریت بازاریابی، 6
3. حسینی، م.ح. 1392 . بازاریابی بین المللی. انتشارات: دانشگاه پیام نور. تهران.
4. حمیدی زاده، م.ر.، قره چه، م.، عطایی، م.، پشاآبادی، م. 1393 . بررسی تأثیر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر عملکرد
.347-327 :(2) شناسه تجاری مؤسسات کوچک و متوسط آموزشی، توسعه کارآفرینی، 7
5. خداداد حسینی، س.ح.، کلابی، ا.م. 1391 . جایگاه باورهای مذهبی- اسلامی کارآفرینان در بازاریابی کارآفرینانۀ
.128-107 :(4) کسب وکارهای کوچک و متوسط. توسعه کارآفرینی، 5
6. رستمی فلوردی، ا. 1394 . سازوکار و ملزومات بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی های کشاورزی. گزارش سمینار
کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
7. رضوانی، م.، خداداد حسینی، س.ح.، آذر، ع.، احمدی، پ. 1388 . تأملی بر مبانی پارادایمیک و پارادایم نگاری در
:(1) مطالعات میان رشته ای (مورد مطالعه: بازاریابی کارآفرینانه). فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، 2
.147-119
8. رضوانی، م.، خداداد حسینی، س.ح.، آذر، ع.، احمدی، پ. 1388 . مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه بین المللی در
.53-31 :(5) بنگاه های کارآفرین ایرانی؛ بخش صنایع غذایی. توسعه کارآفرینی، 2
9. رضوانی، م.، گلابی، ا.م. 1390 . بازاریابی در بنگاه های کارآفرین (مفاهیم بنیادین و کاربرد آن ها کسب و کارهای
. جدید). تهران: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، 248
10 . شریف زاده، م.ش.، درویشی، م.، عبدالله زاده، غ.م. 1394 . بازاریابی کارآفرینانه در تعاونی ها. دانشنامه تعاون. جلد
.138- اول، صص 134
11 . طالقانی، غ. 1373 . نقش شرکت های تعاونی روستایی در توسعه بازاریابی محصولات کشاورزی. نشریه دانش
.58-55 :( مدیریت، ( 24
12 . فیروزآبادی، س.ا.، حسینی، س.ر. 1390 . بررسی موانع و مشکلات تعاونی های روستایی در بازاریابی محصولات
:(1) کشاورزی (موردمطالعه: شرکت تعاونی روستایی روستای کوشک هزار بیضا). فصلنامه توسعه روستایی، 3
.148-131
13 . مهارتی، ی.، برومند، ا. 1392 . بازاریابی کارآفرینانه؛ راهکاری برای ارتقای عملکرد کسب وکارها. مجموعه مقالات
.43- دومین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی خوانسار، 18 و 19 اردیبهشت، 31
14 . نجفی، ب. 1393 . نسل جدید تعاونی های کشاورزی: تجربیات جهانی و درس هایی برای ایران. اقتصاد کشاورزی،
.16-1 : ویژه نامه، 8
15 . نجفی، ب.، فرج زاده، ز. 1389 . نقش تعاونی های روستایی در بازاریابی محصولات کشاورزی مطالعه موردی استان
.25 -1 :(1) فارس. فصلنامه تعاون، 21
16 . هزارجریبی، ج.، ابراهیمی، م. 1389 . بررسی و مقایسه رابطه بین ویژگی های کارآفرینی شاغلین سازمانی (زن و
.18-1 :(4) مرد) و رضایت شغلی. جامعه شناسی کاربردی، 21
17.Abimbola, T. 2001. Branding as a competitive strategy for demand management in
SMEs. Journal of research in marketing and entrepreneurship, 3(2): 97-106
18.Abimbola, T., and Russell, J. 2007. Organisational branding and reputation: strategic tool for
building trust and immutable assets in SMEs. Unpublished Work in progress Paper,
Warwick Business School, The University of Warwick, Coventry.
19.Becherer, R.C., Helms, M.M., and McDonald, J.P. 2012. The effect of entrepreneurial
marketing on outcome goals in SMEs. New England Journal of Entrepreneurship, 15(1/2): 7.
20. Bendixen, M., Bukasa, K. A., and Abratt, R. 2004. Brand equity in the business-to-business
market. Industrial Marketing Management, 33(5): 371-380.
21.Brinckmann, J. 2008. Competence of top management teams and success of new technologybased
firms. Gabler.
22.Carson, D. 2005. Towards a research agenda. Academy of Marketing Marketing/
Entrepreneurship Interface SIG January, 7(5): 1-20.
23.Carson, D., and Gilmore, A. 2000. Marketing at the interface: not ‘what’but ‘how’. Journal
of marketing theory and practice, 8(2): 1-7.
24.Crane, F.G. 2012. Marketing for entrepreneurs: Concepts and applications for new ventures.
Sage Publications.
25.Davis, D., Morris, M., and Allen, J. 1991. Perceived environmental turbulence and its effect
on selected entrepreneurship, marketing, and organizational characteristics in industrial
firms. Journal of the Academy of Marketing Science, 19(1): 43-51.
26.Fillis, I. 2006. A biographical approach to researching entrepreneurship in the smaller
firm. Management Decision, 44(2): 198-212.
27.Hill, J., and Wright, L.T. 2000. Defining the scope of entrepreneurial marketing: a qualitative
approach. Journal of Enterprising Culture, 8(1): 23-46.
28.Hills, G.E., and Hultman, C.M. 2011. Academic roots: The past and present of
entrepreneurial marketing. Journal of Small Business and Entrepreneurship, 24(1): 1-10.
29.Ionitã, D. 2012. Entrepreneurial marketing: a new approach for challenging
times. Management and Marketing, 7(1): 131.
30.Jones, B. 2010. Entrepreneurial marketing and the Web 2.0 interface. Journal of Research in
Marketing and Entrepreneurship, 12(2): 143-152.
31.Keller, K.L. 1998. Strategic Brand Management, Upper Saddle River, New Jersey: Prentice
Hall, 134-136.
32.Keller, K.L. 2000. The brand report card. Harvard Business Review, 78(1): 147-158.
33.Knudson, W., Wysocki, A., Champagne, J., and Peterson, H.C. 2004. Entrepreneurship and
innovation in the agri-food system. American Journal of Agricultural Economics, 86(5):
1330-1336.
34.Kotler, P., and Armstrong, G. 2012. Principles of Marketing, 14e. New Jersey, USA:
PearsonEducation Ltd.
35.Kotler, P., and Keller, K.L. 2006. Marketing management 12e. New Jersey.
36.Kurgun, H., Bagiran, D., Ozeren, E., and Maral, B. 2011. Entrepreneurial marketing-The
interface between marketing and entrepreneurship: A qualitative research on boutique hotels.
European Journal of Social Sciences, 26(3): 340-357.
37.Lerman, Z., and Sedik, D. 2014. Cooperatives in the CIS and Georgia: Overview of
Legislation. Policy Studies on Rural Transition, (2014-2).
38.Louis, D., and Lombart, C. 2010. Impact of brand personality on three major relational
consequences (trust, attachment, and commitment to the brand). Journal of Product and
Brand Management, 19(2): 114-130.
39.Lumpkin, G.T., and Dess, G.G. 1996. Clarifying the entrepreneurial orientation construct and
linking it to performance. Academy of management Review, 21(1): 135-172.
40.McAdam, M. 2013. Entrepreneurial marketing: The growth of small firms in the new
economic era. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research.
41.Merrilees, B. 2007. A theory of brand-led SME new venture development. Qualitative
Market Research: An International Journal, 10(4): 403-415.
42.Moriarty, J., Jones, R., Rowley, J., and Kupiec-Teahan, B. 2008. Marketing in small hotels: a
qualitative study. Marketing Intelligence and Planning, 26(3): 293-315.
43.Morris, M.H., Schindehutte, M., and LaForge, R.W. 2002. Entrepreneurial marketing: a
construct for integrating emerging entrepreneurship and marketing perspectives. Journal of
marketing theory and practice, 10(4): 1-19.
44. Murray, J.A. 1981. Marketing is home for the entrepreneurial process. Industrial Marketing
Management, 10(2): 93-99.
45.Rezvani, M., and Khazaei, M. 2013. Prioritization of entrepreneurial marketing dimensions a
case of in higher education institutions by using entropy. International Journal of
Information, Business and Management, 5(3): 30.
46.Sexton, R.J. 1990. Imperfect competition in agricultural markets and the role of
cooperatives: A spatial analysis. American Journal of Agricultural Economics, 709-720.
47.Stewart, J.K. 2009. An investigation of an intrapreneurial orientation among employees in
service organizations (Doctoral dissertation, The Ohio State University).
48.Stokes, D. 2000. Putting entrepreneurship into marketing: the processes of entrepreneurial
marketing. Journal of research in marketing and entrepreneurship, 2(1): 1-16.
49.Tyebjee, T.T., Bruno, A.V., and McIntyre, S.H. 1983. Growing ventures can anticipate
marketing stages. Harvard Business Review, 61(1): 62.
50.Wong, H., and Merrilees, B. 2005. A brand orientation typology for SMEs: a case research
approach. Journal of Product and Brand Management, 14(3): 155-162.