هرم توسعه کارآفرینی روستایی بر اساس اصول سیاست‌های توسعه روستایی اتحادیه اروپا

نوع مقاله: علمی-مروری

نویسنده

عضو هیأت‌علمی پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهَش‌های علمی و صنعتی ایران

چکیده

برنامه‌های توسعه روستایی، جزئی از برنامه‌های توسعه هر کشور محسوب می‌شود و کارآفرینی روستایی از طریق کشف فرصت‌های مطلوب در روستاها و ترغیب روستاییان به راه‌اندازی کسب و کارهای نوپا، منجر به رقابتی‌شدن محیط کسب‌وکارهای کارآفرینانه روستایی می‌گردد و از این طریق موجبات سرمایه‌گذاری بهینه در منابع روستایی را فراهم ‌آورده و به توسعه منتهی می‌شود. در این مقاله بر اساس یک مطالعه کتابخانه‌ای، تلاش شده است تا موضوع کارآفرینی روستایی مورد بررسی قرار گیرد و پیوند این مقوله با توسعه روستایی بر اساس اصول سیاست‌های توسعه روستایی اتحادیه اروپا برای بهبود کیفیت زندگی و رشد هوشمند، پایدار و فراگیر مناطق روستایی بحث شود. تدوین هرم توسعه کارآفرینی روستایی بر اساس سه رکن اصلی (توسعه کارآفرینی روستایی، ایجاد یک محیط کسب‌و‌کار مطلوب برای کارآفرینان روستایی و اقدامات لازم برای توسعه کارآفرینی در روستاها) و ارائه راهکارهای بهینه جهت فعال‌سازی کسب‌وکارهای کارآفرینانه اثرگذار بر توسعه روستاها، از دیگر مطالبی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها


1. امینی، س. 1387 . ضرورت توسعه روستایی و نقش آن در توسعه ملی. نظام جامع اطلاع رسانی
اشتغال.
2. برنامه راهبردی توسعه روستایی. 1392 . معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور.
3. پترین، تی. 1381 . کارآفرینی به منزله یک نیروی اقتصادی در توسعه روستایی. مترجم: حمیدرضا
.68-75 : زرنگار. جهاد، 253
4. رضوانی، م.ر. 1383 . مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران. نشر قومس. تهران.
5. سعیدی کیا، م. 1385 . اصول و مبانی کارآفرینی. انتشارات کیا. تهران.
6. طاهرخانی، م. 1379 . صنعتی شدن روستا: سنگ بنای استراتژی آینده توسعه روستایی. اداره کل
.92- طرح های صنعتی و بهره برداری، 98
7. میرزاامینی، م.ر. 1380 . راهکارهای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی روستایی. مجموعه مقالات
همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال. سازمان همیاری اشتغال فارغ التحصیلان و شورای عالی
.21- اطلاع رسانی: 45
8. Drucker, P. 1985. Innovation and entrepreneurship. NY: Harper, Collins
Publisher.
9. European Commission. 2011. Study: Enabling Teachers as a Critical Success
Factor: A report on Teacher Education and Training to prepare teachers for the
challenge of entrepreneurship education. Brussels, November.
10. Fry, F. 1993. Entrepreneuship: A Planning Approach. Englewood Cliffs NJ:
Prentice–Hall.
11. Herman, E. 2012. Rural employment in the context of Romanian regional
development. Annals of the Constantin Brancusi University of Targu Jiu,
Economy Series, 3(2012): 131-140.
12. Hofheinz, P. 2009. Europe 2020: Why Skills are Key for Europe’s Future.
Brussels: The Lisbon Council.
13. Hurley, A. 1999. Incorporating feminist theories into sociological theories of
entrepreneurship. Woman in Management Review, 14(2): 54-62.
14. Lumpkin, G.T., and Dess, G.G. 1996. Clarifing the Entrepreneurial orientation
construct and linking it to performance. Academy of Management Review,
27(1): 135-172.
15. Petrin, T. 1994. Entrepreneurship as an economic force in rural development. 7
Faul Reu International Rural Development, 8-14 September, Herrsching,
Germany.
16. Steriu, V., and Otiman, P. 2013. National Strategic Sustainable Development of
agri-food sector and rural areas in the period 2014-2020-2030. The national
strategic areas, Romanian Academy Press. Bucharest.
17. Tudor, M.M. 2012. Rural Human Capital In Romania– Evolutions In
Transition. Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy,
Bucharest.
18. Turek Rahoveanu, A., and Turek Rahoveanu, M.M. 2013. Socio-economic
development prospects of rural areas in the context of application of leader
program in Romania. Scientific Papers Series Management, Economic
Engineering in Agriculture and Rural Development, 13(4): 295-302.