شناسایی راهکارهای توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی (مورد مطالعه: شهرستان ابهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه زنجان

2 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

چکیده

توسعه کارآفرینی سازمانی در شرکت‌های تعاونی راهی برای نوسازی و پویایی تعاونی‌ها است. توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌ها می‌تواند به احیا و بازسازی تعاونی‌های موجود کمک کرده و در تبدیل آن‌ها به تعاونی‌های کارآفرین اقدام مهمی باشد. هدف این تحقیق شناسایی راهکارهای توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی‌های کشاورزی شهرستان ابهر بود. این تحقیق پیمایشی، از نوع مطالعات توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل مدیران تعاونی‌های فعال کشاورزی در شهرستان ابهر بودند (210=N) که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند (78n=). ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط اعضای هیئت‌علمی و کارشناسان مرتبط مورد اصلاح و تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از پیش‌آزمون پرسشنامه و محاسبه ضریب کرونباخ آلفا تأیید شد (70/0-89/0). روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار تحقیق نیز با برآورد مدل اندازه‌گیری و پس از اعمال اصلاح‌های لازم به دست آمد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS و جهت انجام تحلیل عاملی تأییدی از مدل معادلات ساختاری و نرم‌افزار AMOS Graphics20 بهره گرفته شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأییدی (CFA)، برازش متغیرهای مکنون پژوهش را تأیید کرد. مدل اندازه‌گیری استاندارد شده، خلاصه شدن راهکارهای توسعه کارآفرینی سازمانی در 5 عامل ارائه فرصت‌ها، اصلاحات زیرساختی، سبک رهبری نوین، سیاست‌گذاری و فرهنگ‌سازی را تأیید کرد.

کلیدواژه‌ها


1. احمدپور داریانی، م.، نیک بین، ح.، کریمی، آ. 1390 . عوامل مؤثر بر توسعه کارآفرینی در
شرکت های خدمات مشاوره های فنی و مهندسی کشاورزی استان زنجان. فصلنامه تحقیقات اقتصاد
.535 -546 :(4) و توسعه کشاورزی ایران، 42
2. الوانی، م.، کهن هوش نژاد، ر.، صفری، س.، خدامرادی، س. 1392 . شناسایی و اولویت بندی
سازمانی مؤثر بر اجرایی کردن ابعاد سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرین . ی فصلنامه علمی-
.24 -1 : پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 70
3. اعظمی، م.، یعقوبی فراهانی، ا.، موسوی، ع.، پیرمرادی ا. 1393 . توسعه کارآفرینی سازمانی در
.18-1 :(1) تعاونی ها.ن شریه کارآفرینی در کشاورزی، 1
4. اعظمی، م.، یعقوبی فرانی، ا.، موسوی، ع. 1391 . عوامل سازمانی مؤثر بر سطح کارآفرینی در
.100-75 :23( تعاونی های کشاورزی استان همدان. مجله تعاون و کشاورزی، ( 10
5. بارانی، ش.، علی بیگی، ا. 1387 . ترویج فرهنگ تعاونی کارآفرینانه در نظام آموزشی: رویکردی
جهت بهبود اشتغال دانش آموختگان علمی- کاربردی کشاورزی. مجموعه مقالات همایش ملی
توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی. مشهد، موسسه آموزش عالی علمی
کاربردی جهاد کشاورزی.
6. جمینی، د.، تقدیسی، ا.، علی پور، خ.، فیضی، ش. 1394 . تحلیل عاملی متغیرهای پیش برنده و
بازدارنده توسعه کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر. مطالعات اجتماعی
.88-63 :(13) روان شناختی زنان، 1
7. خالدی، خ.، آگهی، ح.، اسکندری، ف. 1393 . نیازهای آموزشی مدیریت کارآفرینی دانشجویان
.15-3 :(30) دانشکده های کشاورزی غرب ایران. مجله پژوهش آموزش مدیریت کشاورزی، 6
8. دنیایی، ح.، یعقوبی، ج.، رجایی، ی. 1389 . عوامل مؤثر بر تقویت و توسعه کارآفرینی در
.125-111 :(3) تعاونی های کشاورزی استان زنجان. مجله تعاون، 21
9. دهقان، ر.، طالبی، ک.، عربیون، ا. 1391 . پژوهشی پیرامون عوامل مؤثر بر نوآوری و کارآفرینی
.33-22 :6( سازمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشو . ر مجله دانشکده علوم پزشکی تهران، ( 1
10 . رحمتی زنجان طلب، ف. 1390 . طراحی و ارائه الگوی بومی جهت ارتقای کارآفرینی سازمانی در
سازمان ها و نهادهای فرهنگی (مورد موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران).
.108-90 :(1) مجله مدیریت فرهنگی، 5
11 . رکن الدین افتخاری، ع.، سجاسی قیداری ح.، رضوی ح. 1389 . راهبرد های توسعه کارآفرینی
کشاورزی در مناطق روستایی: مطالعه موردی روستاهای شهرستان خدابنده. فصلنامه روستا و
.29-1 :13( توسعه. ( 3
12 . عربیون، ا.، دهقان نجم آبادی، ع.، رضازاده، آ.، زرنگاریان، ی.، ساعدی تپه دشت، ت. 1390 . تأثیر
ساختار سازمانی بر گرایش کارآفرینانه افراد سازمان موردمطالعه: کتابخانه های دانشگاه تهران
.53-33 : (پردیس های مستقر در شهر تهران). نشریه تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی ، 58
13 . عسکریان، م.، طاهری عطار، ف. 1391 . فرهنگ سازمانی و نقش آن در شکل گیری رفتار شهروندی
سازمانی از دیدگاه کارشناسان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش. فصلنامه علمی- پژوهشی
.21-34 :(2) رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 3
14 . علم بیگی ا.، ملک محمدی، ا.، مقیمی م. 1388 . بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی
سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی
.29-21 :(1) ایران)، 40
15 . فاضل بیگی، م.، یاوری، غ. 1388 . تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی. مجله تعاون،
.62-41 :(205-204)20
16 . فتاحی، م. 1386 . بررسی اثرات معنویت محیط کاری بر رفتار شهروندی سازمانی و ارتباط آن با
وفاداری مشتری و کیفیت خدمات در سازمان تأمین اجتماع . ی پایان نامه کارشناسی ارشد، گروه
مدیریت دولت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
17 . فهرجی حسینی، ح.، نصیری پور، ا.، رنیسی، پ. 1392 . عوامل محیطی مؤثر بر توسعه کارآفرینی
.23-7 :(2-1) سازمانی در بیمارستان های دولتی ایرا . ن مدیریت بهداشت و درمان، 3
18 . کرمی، ش.، آگهی، ح. 1393 . تحلیل عوامل شخصیتی مؤثر بر موفقیت تعاونی های تولیدی
.75 -47 :3 ( کشاورزی. فصلنامه تعاون و کشاورز ی، ( 12
19 . کریمی، آ.، ملک محمدی، ا.، احمدپور داریانی، م.، رضوانفر، ا. 1392 . بررسی تأثیر کارآفرینی
سازمانی در نتایج و پیامدهای سازمانی ترویج در زمینه توسعه پایدار کشاورزی با استفاده از مدل
.427-411 :44 ( معادلات ساختاری. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، ( 3
LISREL 20 . کلانتری، خ. 1388 . مدل معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی ( با برنامه
تهران، نشر فرهنگ صبا. .(SIMPLIS و
21 . کوشکی جهرمی، ع.، بودلایی، ح.، نریمایی، م. 1389 . ویژگی های سازمانی و تأثیر آن ها بر
کارآفرینی سازمان (مطالعه موردی: شرکت نفت و گاز پارس). فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت
.129-113 :(13) و منابع انسانی در صنعت نفت، 4
22 . مقصودی، ط.، داودی، ه. 1388 . شناسایی نیازهای آموزش کارآفرینی در تعاونی های تولید
.73 -61 : کشاورزی. فصلنامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی، 13
23 . یعقوبی، ج.، قاسمی، ج. 1388 . بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت کارآفرینان بخش کشاورزی و
.97 - 85 :(203-202) راهکارهای حمایت از آن ها (مطالعه موردی استان زنجان). مجله تعاون، 20
24. Antoncic, B., and Prodan, I. 2008. Alliances, Corporate technological
entrepreneurship and firm performance: Testing a model on manufacturing
firms. Technovation, 28: 257-265.
25. Bosma, S., and Wennekers. 2011. Entrepreneurship versus independent
entrepreneurship: A cross-national analysis of individual entrepreneurial
behavior. Utrecht School of Economics, 3(6): 1-32.
26. Chen, J.C.H., Parker, L.J., and Lin, B. 2006. Technopreneurship in Native
American businesses: current issues and future with a case study. International
Journal of Management and Enterprise Development, 3(1-2): 70-84.
27. Chen, J., Zhu, Z., and Anquan, W. 2005. A system model for corporate
entrepreneurship. International Journal of Manpower, 26(6): 529-543.
28. Gapp, R., and Fisher, R. 2008. Developing an entrepreneur-led three-phase
model of innovation. International Journal of Entrepreneurial Behaviour &
Research, 13(6). Available at:
http://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/13552550710829151.
29. Hornsby, J.S., Kuratko, D.F., and Zahra, S.A. 2002. Middle managers’
perception of the internal environment for corporate entrepreneurship:
Assessing a measurement scale. Journal of Business Venturing, 17(3): 253–273.
30. Ho, R. 2006. Handbook of univariate and multivariate data analysis and
interpretation with SPSS. United States of America: Chapman & Hall/CRC,
Taylor & Francis Group.
31. Iacobucci, D., and Rosa, P. 2010. The growth of business groups by habitual
entrepreneurs: the role of entrepreneurial teams. Entrepreneurship Theory &
Practice, 34(2): 351-377.
32. Julie, M. 2008. Organizational entrepreneurship and organizational
performance linkage in university extension. (Dissertation). The Ohio state
university.
33. Korhonen- Yrjanheikki K., Tukiainen, T., and Takala, M. 2007. New
Challenging Approaches to Engineering Education: Enhancing Universityindustry-
co-operation. European Journal of Engineering Education, 32(2): 167-
179.
34. World Bank, 2002. Reading the rural poor: UN Updated Strategy for Rural
Development. Washington D.C, 1:65-68.
35. Yao, X., Wen, W., and Ren, Z. 2009. Corporate entrepreneurship in the
enterprise clusters environment-Influence of network resources and
entrepreneurial orientation on firm performance, Front. Bus. Res. China, 3(4):
566–582.