شایستگی‌های کارآفرینانه درآموزش کارآفرینی کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی-دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

با توجه به رشد جمعیت و نیاز روز افزون به مواد غذایی و همچنین محدویت‌ها و مشکلات زیست محیطی، کمبود آب و زمین زراعی، کشاورزی باید در آینده بیش از پیش مولد و بهره‌ور باشد و در این شرایط کارآفرینی راهی به سوی امنیت غذایی آینده می‌باشد. محققان اعتقاد دارند که کارآفرینی برای آموزش کشاورزی و آینده صنعت کشاورزی بسیار شایان اهمیت می‌باشد. علی رغم توجه روز افزون به برنامه‌های آموزش کارآفرینی در آموزش عالی کشاورزی، هنوز در مورد محتوای این برنامه‌ها و نحوی آموزش آنها اتفاق نظر وجود ندارد و در بسیاری از برنامه‌ها بر شایستگی‌های عمومی کسب و کار بیشتر از شایستگی‌های ویژه کارآفرینی تاکید می‌شد. فرایند کارآفرینی متشکل از سه مرحله یعنی شناسایی یا خلق، ارزیابی و بهره‌برداری از فرصت‌های کسب و کار می‌باشد. موریس و همکاران مجموعه‌ای از سیزده شایستگی‌ کارآفرینانه ارایه داده‌اند که همه‌ی آنها به نحوی به فرصت مرتبط می‌باشند و هر سه مرحله فرایند کارآفرینی را پوشش می‌دهند. صاحبنطران بر این باور هستند که می‌توان این مجموعه شایستگی‌ها را در آموزش کارآفرینی کشاورزی ادغام نمود. این شایستگی‌ها به تدوین برنامه‌های آموزش کارآفرینی کشاورزی و روش‌های آموزشی اثربخش کمک می‌کنند و با تاکید بر آنها می‌توان شایستگی‌های کارآفرینانه‌ دانشجویان کشاورزی را ارتقا داد. مقاله حاضر با استفاده از مطالعه کتابخانه‌ای، به بررسی مفهوم و اهمیت آموزش کارآفرینی در کشاورزی می‌پردازد، شایستگی‌ کارآفرینی را توضیح می‌دهد و در نهایت بر اساس مطالعه موریس و همکاران، به تشریح شایستگی‌های کارآفرینانه در آموزش کارآفرینی کشاورزی می‌پردازد و پیشنهادهایی در این زمینه ارایه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها