بررسی میزان به‌کارگیری نتایج طرح‌های تحقیقاتی حوزه تولیدات گیاهی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

            سالانه بیش از 700 طرح تحقیقاتی در حوزه تولیدات گیاهی توسط محققان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در کشور اجرا می‌شود. با این حال تصور دقیقی در مورد میزان عملیاتی شدن نتایج این طرح‌ها وجود ندارد. این مطالعه تلاش کرده است تا با استفاده از نظرات مجریان این طرح‌ها مشخص نماید چه تعداد از طرح‌ها به مرحله اجرا می‌رسد. بدین منظور برای مجریان 365 گزارش نهایی طرح‌های تحقیقاتی حوزه تولیدات گیاهی که از میان حدود 7754 گزارش با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شده بود پرسشنامه‌ای تهیه و ارسال گردید. از این تعداد 185 پرسشنامه تکمیل و بازگشت داده شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد نتایج حدود یک سوم از طرح‌های تحقیقاتی به مرحله بهره‌برداری رسیده است. همچنین حدود 87 درصد از پاسخ‌دهندگان اذعان داشته‌اند که طرح‌های آنان مبتنی بر اولویت‌های از پیش تعیین شده بوده است. برابر نتایج به‌دست ‌آمده از این پژوهش دلایل عمده عملیاتی شدن این طرح‌ها نیازمندی، کاربردی بودن و ملموس بودن نتایج برای جامعه مخاطب بوده است. از سوی دیگر ناهماهنگی میان بخش تحقیق و ترویج، سیاست‌گذاری‌های نادرست سازمان، و کمبود اعتبارات از جمله مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن نتایج طرح‌ها قلمداد شده است.

کلیدواژه‌ها