زمینه یابی تشکیل تعاونی های زنان و بررسی مشکلات حضور زنان در تعاونی‌ها (مورد مطالعه: استان بوشهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان بوشهر ،سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی ،بوشهر ،ایران

چکیده

            یکی از راه­هایی که توسط آن می‌توان علاوه‌بر تسهیل دسترسی زنان به عوامل تولید و افزایش درآمد، مشارکت آن‌ها در فعالیت‌های جمعی مربوط به توسعه را تسهیل نمود، فراهم آوردن امکان ایجاد تشکل‌های تعاونی خاص زنان با مدیریت خود آنان می‌باشد که امکان تقویت کارآفرینی در جامعه را نیز فراهم می­کند. هدف این پژوهش، شناسایی راهکارها و زمینه‌های اشتغال و تشکیل تعاونی زنان در استان بوشهر در قالب شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی و بررسی مشکلات حضور زنان در تعاونی‌ها می­باشد. جامعه مورد مطالعه شامل دو گروه زنان عضو شرکت‌های تعاونی که حداقل 70 درصد اعضای آن زنان هستند (4881 نفر) و نیز مدیران و کارشناسان سازمان­ها و ادارات مرتبط با فعالیت تعاونی‌ها در سطح شهر بوشهر بوده است. استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، حجم نمونه زنان عضو تعاونی‌ها 390 نفر و حجم نمونه مدیران و کارشناسان 130 نفر تعین شد. فعالیت تعاونی­های زنان در 20 گرایش دسته‌بندی شد. مسائل و مشکلات زنان در تعاونی­ها شامل مشکلات خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی؛ مشکلات اداری؛ مشکلات مالی و اقتصادی می­باشد. از دید زنان مقررات دست و پاگیر و بوروکراسی اداری مانع مشارکت آنان در فعالیت­های تعاونی است اما از دید مدیران آشنا نبودن جامعه و خصوصاً زنان با فرهنگ تعاون مانع مشارکت زنان است. از دید مدیران مشکلات خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی و از دیدگاه زنان عضو تعاونی­ها مشکلات اداری در تعاونی­ها مهمتر می­باشند.

کلیدواژه‌ها